Vit. artikkel

Publisert

  • 2009
Chashchin, M.V.; Ellingsen, Dag; Zibarev, E.V.; Kusraeva, Z.S.; Konstantinov, R.V.; Kuz'min, A. V.; Thomassen, Yngvar
Meditsina truda i promyshlennaia ekologiia Institut mediciny truda, Meditsina truda i promyshlennaia ekologiia 4: 10–13