Vit. artikkel

Publisert

  • 2003

Forskningsområde

Fysisk arbeidsmiljø

BAKGRUNN. Strømulykker er alvorlige, potensielt livstruende, hendelser med betydning for spesielt hjerte- og karsystem, nervesystem, muskel- og skjelettsystem og hud (brannskader). Elektrobransjen påpeker at helsevesenets oppfølging av strømskadede er vilkårlig og derfor ikke sikrer optimal behandling. Formålet med denne artikkelen er å gjennomgå litteratur om mulige skader etter strømulykker og foreslå anbefalinger for oppfølging av personer som har vært utsatt for slike ulykker. MATERIALE OG METODE. Det ble gjennomført litteratursøk i Medline, Embase, Biosis, Healthline, Cochrane Library og Science citation index, i tillegg til flere søkemotorer og offentlige norske baser. Ut ifra søket gjennomgås akutte og kroniske effekter av strømulykker, og det utformes anbefalinger om oppfølging av skadede. Disse ble revidert etter en høringsrunde til 23 medisinske og bransjerettede instanser. RESULTAT OG FORTOLKNING. Alvorlige akutte helseeffekter omfatter hjertestans, respirasjonssvikt, brannskader (herunder «indre brannskade», der for eksempel muskelvev nekrotiserer), skader på nervesystemet og nyresvikt. I tillegg kommer traumer etter fall. Mulige kroniske effekter forefinnes først og fremst i nervesystemet, dels som encefalopati og psykiske skadevirkninger, dels i ryggmarg og perifere nerver. Det er viktig å være oppmerksom på at det kan forekomme en lengre symptomfri latenstid for visse kroniske nerveskader. Det gis i denne artikkel anbefalinger for akuttvurdering, indikasjoner for hospitalisering...

Veiersted, Kaj Bo; Goffeng, Lars Ole; Moian, Rune; Remo, Eirik; Solli, Arne; Erikssen, Jan Emil
Tidsskrift for Den norske legeforening Den norske legeforening, Tidsskrift for Den norske legeforening 123(17): 2457–2458 Åpen tilgang