Prosjektdeltakere

Studier fra treforedlingsindustrien generelt har vist at eksponering for trestøv kan knyttes til luftveiseffekter og sykdommer, som astma, kronisk bronkitt og øyesymptomer (rhino-konjunktivitt) samt akutte og kroniske endringer i lungefunksjon. Betydningen av yrkeseksponering i sagbruk er mindre godt belyst til tross for at det er gjennomført en rekke tverrsnittsstudier. De fleste av disse studier viser sammenhenger mellom luftveiseffekter og støv eksponering, men aerosolen er ikke ytterligere karakterisert. I en enkelt longitudinell studie som ble gjennomført i sagbruk ble eksponeringen for trestøv estimert.  Her ble det ikke funnet sikre assosiasjoner mellom eksponering for trestøv og endring i lungefunksjon. I møbelindustrien, derimot, er det funnet sammenheng mellom eksponering for trestøv, spesielt furu, og astma. Dette indikerer viktigheten av å undersøke om eksponering for ulike treslag gir ulike effekter.

I andre studier er det dessuten påvist sammenheng mellom obstruktiv lungesykdom, allergisk alveolitt og såkalt «justerverksyke» og eksponering for flyktige terpener og harpikssyrer fra treet, samt muggsopp og bakterier som kan vokse på tømmeret under lagring.

De overordnede målene for denne longitudinelle epidemiologiske studien er derfor å undersøke om dagens eksponering i sagbrukene har uheldige effekter på luftveiene og om det induseres inflammasjon i luftveiene. For å oppnå disse målene karakteriseres sagbruksarbeidernes eksponering for trestøv fra ulike tresorter sammen med grupper og arter av mikroorganismer, terpener og harpikssyrer. Samtidig vil lungefunksjon samt forekomsten og utviklingen av inflammatoriske effekter og symptomer i øvre og nedre luftveier bli undersøkt gjennom årlige helseundersøkelser i fire år. Assosiasjonen mellom eksponering og helseeffekter vil bli undersøkt og det vil bli vurdert om det er ulike helseeffekter knyttet til forskjellige tresorter (gran, furu) i norske sagbruk.

Kartlegging av determinanter for eksponering for relevante agens vil kunne gi viten som kan brukes ved prioritering av forebyggende tiltak.

Øvrige prosjektmedarbeidere på STAMI

Berit Bakke

Eksterne samarbeidspartnere

Paul K. Henneberger, ScD, Senior research epidemiologist, Division of Respiratory Disease Studiers, CDC, National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH), Morgantown, U.S.A http://www.cdc.gov/niosh/

Jeroen Douwes, PhD, Professor of Public Health, Director, Centre for Public Health Research, Massey University, New Zealand  http://publichealth.massey.ac.nz/

Lungeavdelingen, Rikshospitalet, Oslo Universitets sykehus http://www.oslo-universitetssykehus.no/omoss_/avdelinger_/lungeavdelingen_

Publikasjoner

European Respiratory Society, ERS International Congress 2014, Abstract: “Airway symptoms among Norwegian sawmill workers at baseline of a longitudinal study”.

Poster: Exposure to wood dust, endotoxins and terpenes in Norwegian sawmills

Økonomisk bidragsyter(e)

Programmet Sykefravær, arbeid og helse i Norges forskningsråd http://www.forskningsradet.no/prognett-sykefravaer/Forside/1226993895553