Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) søker å dekke et bredest mulig spekter av relevante problemstillinger for norsk arbeidsliv innenfor tildelte rammer. STAMIs hovedinnsatsområder forskning, arbeidsmiljøovervåking, undervisning, forvaltningsstøtte og virksomhetsstøtte har alle vært i god utvikling i 2020, til tross for betydelige begrensinger i vårt virke som en direkte følge av pandemien.

Les årsrapporten:

Bilde av årsrapporten. Trykk på bildet for å åpne.

Trykk på bildet for å åpne årsrapporten.

 

 

 

 

 

 

 

2020 i korte trekk

2020 har vært et annerledes år for store deler av arbeidslivet, så også for STAMI. Det har grunnet egne smittevernstiltak vært lagt begrensninger for eget virke, og mange aktiviteter har måttet endres eller blitt flyttet på. I tillegg er store deler av STAMIs virke knyttet opp til betydelig interaksjon med norske bedrifter og virksomheter, for å sikre bred arbeidslivsrelevans. Disse har også arbeidet under strenge smittevernsregimer, som ytterligere har begrenset mulighetene for forskningsaktiviteter for STAMI i 2020.

I en tid hvor særlig deler av privat sektor er blitt rammet svært hardt av virkningene av pandemien, har naturlig nok også deres hovedfokus vært på å minimere skadevirkningene av pandemien, og grunnlaget for fokus på forebyggende arbeidsmiljøarbeid og å bidra til kunnskapsutvikling på feltet har naturlig nok ikke hatt det samme fokuset som i normalår. I sum har dette bidratt til veldig annerledes arbeidsbetingelser for STAMI i 2020.

På den annen side har pandemien bidratt til at bedrifter og virksomheters fokus knyttet til arbeidsmiljøeffekter av fjernarbeid og digitale verktøy bidratt til et forsterket fokus på deler av arbeidsmiljøområdet. I sum har har STAMI derfor hatt et innholdsrikt 2020, hvor vi har utviklet og videreført arbeidet med å styrke kunnskapsgrunnlaget på arbeidsmiljøområdet som fundament for forbedret forebyggende arbeidsmiljøarbeid i norske virksomheter, samt har bidratt til mer treffsikker myndighetsutøvelse på feltet.

En økt forståelse for at kunnskapsbaserte arbeidsmiljøtiltak er en viktig forutsetning for fremtidig samfunnsutvikling og velferd er kritisk i en periode hvor endringstakten i arbeidslivet er høy, og vil sannsynligvis katalyseres ytterligere av den pågående pandemien.

STAMI skal tilstrebe en god balanse mellom ulike kunnskaps- og forskningsbehov på arbeidsmiljø- og -helseområdet og øvrige oppgaver, samt inneha faglig beredskap til effektivt å kunne vurdere problemstillinger fra norsk arbeidsliv og eventuelt initiere påkrevet aktivitet.

STAMI har i 2020 hatt 63 løpende forskningsprosjekter, som spenner seg fra relativt kortvarige prosjekter til lengre prospektive studier. STAMI har publisert 69 publikasjoner i 2020, som er en liten nedgang fra tidligere år.

I årsrapporten belyses aktiviteter og nøkkeltall i 2020 nærmere.

Riksrevisjonens beretning

Les Riksrevisjonen beretning om STAMIs årsregnskap 2020.

Se tidligere årsrapporter:

Årsrapport 2019

Årsrapport 2018