Tjenester og fakta

Laboratorietjenester

Statens arbeidsmiljøinstitutt utfører kjemiske analyser av luft- og biologiske prøver i forbindelse med vurderinger av arbeidsmiljøet.

Instituttet utfører laboratorietjenester for bedriftshelsetjenester, HMS-avdelinger, konsulentfirmaer og andre som har behov for slike analyser. Instituttet fungerer som laboratorium for Arbeidstilsynet. Vi gir råd og veiledning for at målinger skal utføres forsvarlig. Kontakt med oss før feltarbeidet starter vil i mange tilfeller også forenkle arbeidet.

Vi anbefaler at Arbeidstilsynets temaside Kartlegging og vurdering av eksponering for kjemiske stoffer og biologiske forurensninger i arbeidsatmosfæren benyttes i planleggingen av målingene. Denne veiledningen gir en orientering om hvordan en går fram for å kartlegge og utføre målinger av kjemiske og biologiske forurensninger i arbeidsatmosfæren og hvordan en vurderer måleresultater i forhold til administrative normer og grenseverdier.

Vi kan også bistå med tjenester som ikke står oppført i denne oversikten. Spesielt gjelder det problemstillinger som for STAMI kan være interessante i en forskningssammenheng. Ta gjerne kontakt med oss.

Generell informasjon

Alle analyser utføres etter forhåndsavtale. Instituttet prioriterer laboratorieanalyser som STAMI har spesielle forutsetninger for eller som ikke utføres av andre. I perioder med stor aktivitet vil det kunne være lang leveringstid både på prøvetakingsutstyr og analyserapporter. Leveringstiden vil variere gjennom året og være avhengig av hvilken analyse det gjelder. Forventet leveringstid oppgis ved bestilling.

Dersom det bestilles utstyr til en kartlegging som skal gjentas ved senere tidspunkt, bør dette informeres om ved første bestilling. Dette for å kunne reservere prøvetakingsutstyr og sikre analysekapasitet til alle planlagte kartlegginger.

Alle analyseresultater legges anonymisert inn i den nasjonale eksponeringsdatabasen EXPO, i henhold til konsesjon fra Datatilsynet. Personidentifiserbare opplysninger registreres bare ved innsending av biologiske prøver og det kreves muntlig samtykke fra de personene det gjelder. Analyseresultater for luftprøver blir tilgjengelig elektronisk via EXPO Online. Her finner du mer informasjon om EXPO og innlogging til EXPO Online.

Oversikt over laboratorietjenester

Priser og vilkår

  • Prisoversikt for STAMIs ulike prøvetakingsutstyr. Oppdatert per. 01.01.15

  • Prisoversikt for STAMIs ulike analyser. Oppdatert per. 01.01.15

  • Nærmere informasjon om priser og villkår for bruk av STAMIs laboratorietjenester

  • Få informasjon om hvordan du kan sende prøver til instituttet, adresseinformasjon og krav til ulike type forsendelser.

Prøvetakingsskjema og informasjonsskriv

  • Her finner du instituttets ulike prøvetakingsskjema, veiledninger og informasjonsskriv knyttet til prøvetaking

Den nasjonale eksponeringsdatabasen EXPO

  • En permanent base over kjemisk eksponering i norsk arbeidsliv.