Kontakt

Målgruppe

Grunnkurset er åpent for alle yrkesgrupper i BHT. Vi ønsker stor faglig bredde for best mulig kurs og prioriterer inntil to fra yrkesgruppene lege/arbeidsmedisiner, yrkeshygieniker og psykolog/organisasjonspsykolog til hvert kurs.

Maks antall deltakere: 24

Når avholdes neste kurs: Hvert semester, se utlysning for gjeldende kurs

Varighet: Fire samlinger fra tre-fire dager, se utlysning for nærmere informasjon

Kursavgift: kr 21.000,- for første deltaker/enedeltaker og kr 14.000,- for neste deltaker fra samme BHT og samme arbeidssted/team

Sted: STAMIs lokaler i Gydas vei 8, Majorstuen i Oslo eller digitalt, se utlysning for nærmere informasjon

Kursbeskrivelse/læringsmål

På Grunnkurs for BHT lærer du å jobbe kunnskapsbasert og systematisk for å kunne bistå arbeidsgivere og arbeidstakere med å skape et trygt arbeidsmiljø som fremmer god arbeidshelse. Kurset legger særlig vekt på risikofaktorer og utforming av primærforebyggende tiltak på gruppe – og organisasjonsnivå.

Grunnkurs for BHT fra og med 2019 dekker læringsmålene for obligatorisk opplæring for ansatte i bedriftshelsetjenesten (tilsvarende obligatorisk opplæring for BHT på 1-2-3).

Etter å ha gjennomført kurset vil du ha

 • Kunnskap om BHTs samfunnsoppdrag og rolle
 • Økt forståelse for egen rolle som veileder/rådgiver for både arbeidsgiver, arbeidstaker, verneombud, tillitsvalgte og AMU
 • Kunnskap om fagfeltene yrkeshygiene, organisatorisk og psykososialt arbeidsmiljø, ergonomi, arbeidsmedisin/arbeidshelse og systematisk HMS-arbeid
 • Kunnskap om hvordan det forebyggende BHT-arbeidet kan løftes fra individnivå til gruppe- og organisasjonsnivå
 • Kompetanse til å kunne gjennomføre risikokartlegginger og bruke resultatene videre inn i det forebyggende arbeidet
 • Innsikt i hvordan man kan planlegge og gjennomføre fysiske og organisatoriske endringer i virksomheter
 • Kjennskap til arbeidsmiljøsatsningen, og ulike ressurser/verktøy som er utviklet som en del av denne

Kurset benytter varierte undervisningsmetoder og kombinerer forelesninger, gruppearbeid, erfaringsutveksling og oppgaver mellom samlingene for å øke det faglige utbytte. Som deltager forventes det at du deltar aktivt og bidrar med egne erfaringer og utfordringer som du møter i din BHT-hverdag.

For å få faglig utbytte av kurset stilles det krav til selvstudier mellom samlingene, og det forventes at kursdeltakere setter av tid tilsvarende minimum en arbeidsdag til selvstudie mellom hver samling. 

Søknad og prioritering

Vi gjør oppmerksom på at du ikke er sikret plass selv om søknaden din er registrert. Plasser tildeles etter egne kriterier (se nedenfor). Plassbekreftelse sendes på e-post så snart opptaket er ferdig. Alle som har registrert seg, vil få svar. De som ikke får plass i første runde, får tilbud om å stå på venteliste frem til kursstart.

Vi ønsker faglig bredde blant kursdeltagerne. Derfor blir to plasser reservert for hver av yrkesgruppene bedriftslege/lege, psykolog og yrkeshygieniker. Blir ikke kvotene fylt opp, går plassene til andre søkere.

Blant øvrige søkere prioriteres:

 • De som har søkt tidligere uten å få plass, eller har måttet trekke seg fra tildelt plass
 • De som søker sammen med kollega fra en prioritert yrkesgruppe (opptil fire plasser per virksomhet)
 • Geografisk spredning
 • Bransjemessig variasjon

Avmelding

Ved søknadsfristens utløp er kurspåmeldingen bindende. Skulle det likevel bli behov for å trekke seg etter å ha fått tildelt plass, gjelder følgende avmeldingsregler:

Fristen for å melde seg av uten krav om kursavgift er to måneder før kursstart. Ved avmelding senere enn to måneder før kursstart betales halv kursavgift. Det er ingen kursavgift ved avmelding dersom sykemelding kan fremlegges.

Det er kun anledning til å la en kollega fra samme BHT-avdeling overta kursplassen ved særskilt avtale.