Kontakt

Publisert

Målgruppe

Leger som er i spesialisering i arbeidsmedisin. Kurset tar sikte på å dekke både generelle og spesifikke læringsmål for fagfeltet i henhold til ny ordning, samtidig som gammel ordning blir dekket. Kurset er et av de anbefalte kursene i spesialisering i arbeidsmedisin og er tilpasset læringsmålene i spesialiseringsordningen. Det er likevel åpent for andre søkere, men leger har førsteprioritet ved opptak.

Søkere med annen relevant bakgrunn kan tas opp dersom det er plass etter søknadsfristens utløp.

Maks antall deltakere: 24

Når avholdes kurset neste gang: Høsten 2025

Varighet: Tre dager

Kursavgift: 

Sted: STAMIs lokaler i Gydas vei 8, Majorstuen i Oslo

Kursbeskrivelse

Kurset fokuserer på hovedprinsipper for eksponering og virkningsmekanismer. Hovedtyper av effekter som kan oppstå ved påvirkning av kjemikalier vil gjennomgås spesielt, både effekter på organsystemer og ikke- organspesifikke effekter.

Deltakerne vil få en innføring i grunnleggende prinsipper for måling og karakterisering av eksponeringer, i sentrale prinsipper og metoder for kartlegging og risikovurdering av kjemikalier, og i praktisk håndtering av kjemisk helsefare i arbeidslivet. Undervisningen er tilpasset leger i spesialisering innen arbeidsmedisin. For andre søkere kreves det både god kjennskap til og erfaring fra fagområdet for å ha tilstrekkelig utbytte av kurset. For mer informasjon om spesialistutdanning i arbeidsmedisin se spesialisthelsetjenestens nettside.

Godkjenninger

Kurset vil bli søkt godkjent som valgfritt kurs i spesialistkomiteene for arbeidsmedisin, allmennmedisin og samfunnsmedisin.

Søknad og prioritering

Leger i spesialisering har prioritet ved opptak til kurset. Dersom du har annen yrkesbakgrunn enn lege og ønsker å delta, kan du likevel melde deg på. Andre søkere med relevant bakgrunn kan tas inn dersom det er ledige plasser etter søknadsfristens utløp. Alle søkere vil motta endelig svar på om de har fått plass, innen to uker etter søknadsfristens utløp.

Avmelding

Har du fått bekreftet plass, er denne bindende. Skulle det likevel bli behov for å trekke seg etter å ha fått tildelt plass, gjelder følgende avmeldingsregler:

Avmeldingsfrist er en måned før kursstart. Konkret dato for avmeldingsfrist er oppgitt i kursutlysningen. Ved avmelding innen frist påløper ingen kursavgift. Dersom avmeldingsfristen ikke overholdes, utstedes faktura på hele kursavgiftens beløp.

Ved sykdom er det ingen kursavgift dersom attest fra lege kan fremlegges.

ARB-034 Ha god kunnskap om de mest sentrale kjemiske arbeidsmiljøfaktorer og deres effekt på helse, funksjon og sikkerhet.

ARB-044 Ha kunnskap om sentrale prinsipper og metoder for kartlegging og risikovurdering av partikler.

ARB-045 Ha kunnskap om sentrale prinsipper og metoder for kartlegging og risikovurdering av kjemikalier.

ARB-056 Selvstendig kunne planlegge og utføre målrettede helseundersøkelser på arbeidstakere utsatt for ulike eksponeringer.

ARB-061 Ha god kunnskap om hovedprinsipper når det gjelder eksponering og virkningsmekanismer ved mulig skadelige påvirkninger på øvre og nedre luftveier.

ARB-072 Ha god kunnskap om hovedprinsipper når det gjelder eksponering og virkningsmekanismer ved påvirkninger av huden, herunder huden som både opptaks- og målorgan.

ARB-085 Ha god kunnskap om hovedprinsipper når det gjelder eksponering og virkningsmekanismer ved påvirkninger som kan skade nervesystemet.

ARB-096 Ha god kunnskap om hovedprinsipper for eksponering og virkningsmekanismer ved påvirkninger som kan medføre økt risiko for utvikling av kreft.

ARB-097 Ha god kunnskap om de viktigste kreftfremkallende stoffer i arbeidslivet.

ARB-099 Ha god kunnskap om toksikologiske mekanismer ved eksponering, opptak, distribusjon, deponering, biotransformasjon og utskillelse/eliminasjon av fremmede stoffer, samt betydningen av individuell følsomhet.

ARB-100 Ha god kunnskap om hovedtyper effekter som kan oppstå ved toksikologiske påvirkninger på ulike organsystemer, samt ikke-organspesifikke effekter.

ARB-101 Ha kunnskap om muligheter og begrensninger ved risikovurderinger basert på toksikologiske data, herunder som grunnlag for lovregulering og grenseverdier, og hvordan risiko kommuniseres overfor de som er eller kan bli berørt av potensielt helseskadelig eksponering.

ARB-102 Ha god kunnskap om grunnleggende prinsipper for måling og karakterisering av eksponeringer, sikkerhetsdatablader, samt praktisk håndtering av kjemisk helsefare i arbeidslivet.

ARB-103 Ha kunnskap om prinsippene for biologisk overvåkning, samt muligheter og begrensninger ved bruk i arbeidslivet.