Publisert

Å vurdere tiltak for å fremme fysisk aktivitet blant arbeidstakerne er også underlagt Arbeidsmiljøloven. Arbeidsgiver skal altså, i tilknytning til det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet også vurdere tiltak for å fremme fysisk aktivitet blant arbeidstakerne.

Hjemmet, fritiden, transport til og fra arbeidet, og også arbeidsplassen er viktige arenaer for økt fysisk aktivitet. Inaktivitet har negative effekter, og mindre inaktivitet vil i seg selv gi positive helseeffekter.

Voksne som er lite fysisk aktive vil ha en betydelig helsegevinst ved å drive 30 minutter fysisk aktivitet daglig. Et enkelt eksempel på en slik aktivitet kan være rask gange. For eksempel til eller fra, eller både til og fra, arbeidsplassen. For økt effekt vil moderat fysisk aktivitet over lenger tid, eller hard fysisk aktivitet over en viss tid bidra god. Ved slik trening, er ikke nødvendigvis arbeidsplassen riktig arena. Her betyr fritiden og aktivitetene ut fra hjemmet meget mer.

På arbeidsplassen bør en både gjennomføre og dokumentere en vurdering av fysisk aktivitet opp mot HMS-arbeidet. Her er det viktig å involvere både arbeidstaker- og arbeidsgiversiden og å involvere arbeidsmiljøutvalget om dette eksisterer.

For å kunne lykkes må en spesielt hensynta spesielle arbeidsforhold i bransje og virksomhet, ta hensyn til jobbkravene som stilles de ansatte og å vurdere, på en samlet bakgrunn, hvilke tiltak som kan være aktuelle.

Noen eksempler på fysiske aktiviteter som kan være enkle å innføre, er sosiale fysiske aktiviteter slik som lavterskelkonkurranser, gå- eller sykle til jobben-aktiviteter og frivillige treningsgrupper mm.

Hvordan legge til rette for fysisk aktivitet i tilknytning til arbeidsplassen?

  • Forankre arbeidet i ledelsen
  • Arbeid systematisk, helhetlig og langsiktig
  • Legg opp til flere lavterskeltilbud som inkluderer alle
  • La tilbudet være frivillig

Klikk her for å se faktaarket