Kontakt

Publisert

Om sopp og actinobakterier

 • Sporer spres lett i luften ved aktivitet på arbeidsplassen og kan deponere dypt i alveolene ved inhalasjon.
 • Soppsporer har størrelse fra 2-3 µm til over 100 µm, de fleste 3-15 µm.
 • Actinobakterier har størrelse fra 0,7-1,5 µm , og danner ofte kjeder som øker den aerodynamiske størrelsen.
 • Forekomst av sporer varierer med temperatur og fuktighet, og eksponeringsnivået kan raskt endre seg avhengig av hvordan forholdene er for soppvekst og sporedannelse.

Bestillingen gjøres på e-post til kontaktperson for den aktuelle analysen, og er ikke gyldig uten bekreftelse.  Ved bestilling av prøvetakingsutstyr og analysetjenester godtas vilkårene.

Nødvendig utstyr

 • Prøvetaker: Antistatisk totalstøvkassett med veid 0,8 µm ATTP-filter (Prøvetaker til totalstøv)
 • Pumpe: Luftgjennomstrømningshastighet 2 L/min
 • Prøvetakingsskjema: Benytt prøvetakingsskjema for Aerosoler.

Metode og instrumentering

 • Telling av sporer med scanning elektronmikroskop (SEM)
 • Gravimetrisk bestemmelse av partikulær masse (støv) på filter.

Oppbevaring av prøven

 • Før bruk: Romtemperatur
 • Etter bruk: Romtemperatur

Vurdering

Generelt: Resultater skal vurderes opp mot gjeldende grenseverdier, se Grenseverdier (Arbeidstilsynet).

Spesielt: Det finnes ingen norsk grenseverdi, men tidligere undersøkelser har vist økt forekomst av luftveissymptomer ved 100 000 soppsporer/m3  og 1 000 000 actinobakteriesporer/m3 etter åtte timers eksponering.