Kontakt

Publisert

Om allergener

  • Allergener er stoffer som f.eks proteiner som kan fremkalle allergi ved inhalasjon og hudkontakt. 
  • Allergener fra rotter og mus er spesielt allergifremkallende.
  • Hovedallergenene hos rotter (Rat n1) og mus (Mus m1) er lipocalin proteiner som produseres av leveren og skilles ut i urinen. Disse allergenene kan gjenfinnes i hår, flass og urin, samt lave nivå i serum.
  • Mus- og rotteallergener bæres hovedsakelig av partikler på 3-10 µm aerodynamisk diameter.

Bestillingen gjøres på e-post til kontaktperson for den aktuelle analysen, og er ikke gyldig uten bekreftelse. Ved bestilling av prøvetakingsutstyr og analysetjenester godtas vilkårene.

Nødvendig utstyr

Metode og instrumentering:

  • Immunkjemisk analyse av allergener fra rotte og mus (ELISA)

Oppbevaring av prøven

  • Før bruk: Romtemperatur
  • Etter bruk: Kjølig, 4 °C

Vurdering

Generelt: Resultater skal vurderes opp mot gjeldende grenseverdier, se Grenseverdier (Arbeidstilsynet).
Spesielt: Det finnes ingen grenseverdier. Det er viktig å tilstrebe lavest mulig eksponering på grunn av høy grad av allergi-sensibiliserende effekt.