Kontakt

Ved STAMIs poliklinikk utreder vi pasienter med mistenkt arbeidsrelatert sykdom, slik som

  • lungesykdommer
  • kreft
  • hudsykdommer
  • løsemiddelskader
  • vibrasjonsutløste skader

For å få en timeavtale må du henvises fra lege, f.eks. bedriftslege eller fastlege, eller fra NAV. Formålet med en slik utredning er todelt. For det første kan vi vurdere om det er årsakssammenheng mellom arbeidseksponeringen og sykdommen. For det andre kan vi gi råd om forebyggende tiltak for den enkelte og for arbeidsplassen, for å redusere eksponeringen og gjennom det forebygge forverring av sykdommen hos den som utredes, samt forhindre at flere blir syke.

For tiden har vi seks leger som spesialiserer seg i arbeidsmedisin og fire overleger tilknyttet poliklinikken. I tillegg har vi en nevropsykolog med kompetanse innen det arbeidsmedisinske feltet.