Vit. artikkel

Publisert

  • 2011

BAKGRUNN: Sykefravær er et aktuelt tema, blant annet etter revisjonen av intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen). I hvilken grad sykefravær kan ha sammenheng med arbeid, har likevel vært lite omtalt. MATERIALE OG METODE: Artikkelen bygger på et ikke-systematisk litteratursøk i PubMed og egen forskning og erfaring. RESULTATER: Forskjellige studier tyder på at en vesentlig del av sykefraværet kan skyldes sykdom forårsaket av arbeidsforhold. Tungt fysisk arbeid, belastende arbeidsstillinger og lav kontroll over arbeidssituasjonen er faktorer som er spesielt viktige. Personer med arbeidsrelatert sykdom har større behov for fravær fra jobben enn personer med tilsvarende sykdom som ikke skyldes arbeidet. Tiltak på arbeidsplassen som forebygger arbeidsrelatert sykdom, kan forebygge sykefravær. Sykefravær som skyldes ubalanse mellom individuelle ressurser og jobbkrav, kan ofte forebygges eller forkortes ved tiltak på arbeidsplassen, uansett hva som er årsaken til denne ubalansen. FORTOLKNING: Jeg mener at man bør legge mer vekt på primærforebyggende tiltak for å redusere arbeidsrelatert sykdom og tilrettelegge arbeidet for personer med økt risiko for sykefravær, men dette er ikke tilstrekkelig ivaretatt i dagens IA-avtale.

Tidsskrift for Den norske legeforening Den norske legeforening, Tidsskrift for Den norske legeforening 131(2): 122–125
Les publikasjon