Vi starter en maidag i 2018. Administrerende direktør i Yara, Svein Tore Holsether, sitter på første rad på NHO-dagen i Oslo Spektrum. På scenen foran ham holder tidligere STAMI-direktør Pål Molander, et flammende innlegg om arbeidsmiljø. Han snakk om hva arbeidsmiljø egentlig er og om hvordan man best mulig kan jobbe for å bedre det.

Dette blir startskuddet for å løfte arbeidsmiljøarbeidet i en av Norges største virksomheter.

STAMIs tanker nådde hovedkontoret og ballen ble spilt til Yaras HMS-avdeling. Derfra var veien var kort til STAMI og et møte der Yara fikk en innføring i arbeidsmiljøverktøyet En bra dag på jobb.

Yara startet så å teste ut verktøyet i avdelingene i Oslo. Det gikk over all forventning. På ganske kort var det bestemt at Yara skulle bruke En bra dag på jobb for å jobbe systematisk med arbeidsmiljøet sitt. Ikke bare i Norge, men i hele organisasjonen globalt.

Friske og motiverte ansatte

Som de fleste andre virksomheter, er Yara opptatt av å holde sykefraværstallene nede. For der er et faktum at virksomheter som har et godt arbeidsmiljø, gjør det bedre i konkurransen med andre virksomheter. Friske og motiverte ansatte er mer produktive og gjør en bedre jobb.

– Jeg fatter ikke at ikke flere skjønner dette!, utbryter Michael Lehfeldt, som er tillitsvalgt og HMS-seniorrådgiver i YARA.

Lehfeldt er sosialøkonom med utdannelse fra Tyskland, har lang fartstid i YARA og begynte å jobbe der i 1986. Siden 1990-årene har han jobbet dedikert med HMS og tatt en HMS-rådgiver-utdanning.

Han fremhever YARAs viktige samfunnsoppdrag, som handler om å bidra til å skaffe mat nok til verden og samtidig ta vare på planeten. Med en slik misjon trenger de å ha ansatte som trives, står på og er engasjerte.

– Hvis vi løfter arbeidsmiljøet, er det bra for helsen vår. Da får vi friskere medarbeidere, noe som er bra for effektiviteten, kvaliteten på arbeidet og inntjeningen til bedriften. I tillegg er det bra for samfunnet å sørge for at folk er friske, trives på jobb og vi får lavere sykefravær, sier Lehfeldt.

Denne innsikten har han snakket mye om med kollegene sine, noe som altså resulterte i en satsing på å styrke arbeidsmiljøet med verktøyet ‘En bra dag på jobb’.

− Det var en aha-opplevelse for oss alle å innse at arbeidsmiljø handler om mer enn det sosiale klimaet på arbeidsplassen og at vi må forstå de faktorene som er påvirker de ansatte.

Michael Lehfeldt, HMS seniorrådgiver i Yara

Hva er egentlig arbeidsmiljø?

For å kunne jobbe målrettet med å styrke arbeidsmiljøet, er det viktig å ha en felles forståelse av hva begrepet faktisk innebærer. Lehfeldts erfaring er at folk har svært ulike oppfatninger om hva arbeidsmiljø betyr.

– Når vi har samlinger med avdelingene våre, begynner vi alltid med å stille spørsmålet: Hva er et godt arbeidsmiljø for deg? Ofte inneholder svaret hyggelige kolleger, felles middager eller gode treningsfasiliteter. Denne forståelsen av arbeidsmiljø ser jeg gjennomgående globalt, ikke bare i Norge.

STAMI definerer arbeidsmiljø på denne måten: Det handler om hvordan vi planlegger, organiserer og gjennomfører selve jobben og oppgavene våre.

– Det var en aha-opplevelse for oss alle å innse at arbeidsmiljø handler om mer enn det sosiale klimaet på arbeidsplassen og at vi må forstå de faktorene som er påvirker de ansatte, sier Lehfeldt.

Michael Lehfeldt er HMS seniorrådgiver i Yara. Foto: Yara

Utfordringer varierer fra bransje til bransje

Selv om selskapet allerede hadde mange gode tiltak på plass fra før, var de på jakt etter noe som kunne virke forebyggende. Og her passet ‘En bra dag på jobb’ som hånd i hanske.

En bra dag på jobb er kunnskapsbasert og hjelper ledere og ansatte til å kartlegge hvilke utfordringer som finnes på deres arbeidsplass og hvordan de kan forebygge og håndtere disse. Verktøyet legger opp til at ledere og ansatte skal ha to separate møter (statusmøte og tiltaksmøte), hvor de først kartlegger utfordringer de trenger å ta tak i, for deretter å finne tiltak som kan bedre situasjonen. Verktøyet er bransjespesifikt fordi utfordringer varierer i ulike bransjer og yrker.

Basert på forskning velger STAMI ut de fem mest vanlige arbeidsmiljøutfordringene i bransjen og lager korte filmer som illustrerer disse. Filmene skal stimulere til samtale om hvordan utfordringer kommer til uttrykk på ens egen arbeidsplass. Etter å ha blitt klar over hvor skoen trykker og funnet et passende botemiddel, lager man en konkret handlingsplan og sørger for å følge den opp jevnlig slik at arbeidet ikke stagnerer.

Selskapet Yara startet i Norge som Norsk Hydro i 1905 og har etter hvert ekspandert produksjonen til 60 land fordelt over hele verden. Her fra Yara Porgrunn. Foto: Yara

Gjorde tilpasninger

Lehfeldt forteller at YARA har gjort noen tilpasninger for at ‘En bra dag på jobb’ skal passe i en global kontekst hos dem. Blant annet måtte materialet oversettes til engelsk. I stedet for å ha ett statusmøte og ett tiltaksmøte, slik ‘En bra dag på jobb’ legger opp til, får de ansatte tilsendt et spørreskjema som kartlegger utfordringer i arbeidsmiljøet. Deretter har de en samling og snakker seg gjennom resultatene og faktorene som er viktig for deres arbeidsmiljø, for eksempel rolleklarhet, anerkjennelse eller forutsigbarhet i arbeidet.

Lehfeldt har ledet mange av disse møtene på avdelingene, både i Norge og globalt. Han forteller at de alltid tar et møte med avdelingssjefen i forveien og informerer hva som vil skje.

– Vi anbefaler at de bør invitere sin avdeling og at alle får spørreskjemaet ti dager før vi har vårt møte. Så oppfordrer vi dem til å tenke litt gjennom spørsmålene og sitt eget arbeidsmiljø i forveien. Vi snakker oss gjennom svarene på møtet og diskuterer mulige tiltak. Det ser ut til å fungere veldig bra, oppsummerer Lehfeldt

Han har gode erfaringer med å bruke ‘En bra dag på jobb’ også digitalt.

– Jeg har blant annet ledet et møte i Sør-Afrika. De satt på et rom sammen og jeg var i Oslo. Det var også en veldig fin kombinasjon. Vi må ikke nødvendigvis sitte fysisk i samme rom og jeg behøver ikke å dra til Sør-Afrika for et to timers møte.

– Vi pleier å si at vi forsøker å hjelpe våre ledere til å bli enda bedre ledere.

Michael Lehfeldt, HMS seniorrådgiver i Yara

Opplevde fryktbasert ledelse

En støttende og rettferdig ledelse er spesielt viktig for å skape et godt arbeidsmiljø og bidrar til at folk føler seg trygge på jobb, mener Lehfeldt. Han snakker av erfaring fra sitt eget tidligere arbeidsliv da han hadde en leder som ledet basert på frykt. Konsekvensene kunne bli ubehagelige for dem som ikke nådde salgsmålene sine for eksempel.

– Det interessante er egentlig ikke at lederen ledet med frykt, men at vi aksepterte det. Vi tenkte som så at han måtte være litt sånn som leder slik at vi skulle gjøre en bedre jobb, sier Lehfeldt mens han rister oppgitt på hodet.

I dag har han en helt annen bevissthet og kunnskap rundt hva som gjør at folk har det bra på jobb og hva som motiverer dem. På møtene adresserer de dessuten ikke bare den fysiske sikkerheten på jobb, men også den mentale helsen.

– På møtene understreker vi at å ha psykologisk trygghet i avdelingen kanskje er lederens viktigste oppgave, sier Lehfeldt

Psykologisk trygghet innebærer at det i en gruppe er aksept for å ytre seg, stille spørsmål og gjøre feil. Graden av psykologisk trygghet har vist seg å ha betydning for læring, innovasjon, sikkerhet og kvalitet på arbeidet som utføres.

– Vi pleier å si at vi forsøker å hjelpe våre ledere til å bli enda bedre ledere. Det er bra for alle, både dem og de ansatte. Vi snakker også med dem om det motsatte, altså fryktbasert ledelse. Vi er veldig tydelige på at det skal vi ikke ha noe av i YARA. Forskningen er helt klar på at det bare har negative effekter, sier Lehfeldt.

Appelsintrær i Florida får presisjonspåføring med gjødsling. Foto: Yara

Lærer opp lokale pådrivere

Med 17 000 ansatte i YARA globalt, trenger Lehfeldt flere engasjerte pådrivere til å gjennomføre ‘En bra dag på jobb’ og misjonerer om hva som skal til for å få et godt arbeidsmiljø.

– «Du kan ikke fasilitere alt», var det en kollega som sa til meg. Og det kan jeg jo ikke. Så det vi jobber med nå, er å lære opp flere fasilitatorer som kan lede møtene på sitt lokale språk. Vi er avhengige av å ha lokale pådrivere for å spre ‘En bra dag på jobb’, det går ikke av seg selv.

En av disse lokale pådriverne kommer vi snart tilbake til.

Mottakelsen av ‘En bra dag på jobb’ er gjennomgående positiv, ifølge Lehfeldt.

– Noen sier at det vi holder på med er terapeutisk, siden vi tar opp problemstillinger de sjelden snakker om. Vanligvis snakker de bare fag. Så temaet «hvordan vi jobber sammen» er ganske nytt. Det som er spesielt fint er at vi ikke trenger psykologer og eksterne terapeuter – vi kan gjøre det selv! Verktøyet bidrar til å skape en åpenhetskultur og psykologisk trygghet, understreker han.

Psykologisk trygghet beskriver opplevde egenskaper ved et sosialt klima, særlig i et jobbteam eller en organisasjon.

Ansatt ved Yara viser frem gjødselkuler fra en åpen sekk med Yara-logo på.
Foto: Yara

«En bra dag på jobb» for hele verden

YARA har nå tatt i bruk ‘En bra dag på jobb’ på alle kontinenter unntatt Australia. Men Michael Lehfeldt forsikrer om at landet absolutt står på agendaen. Han mener at det er viktig å investere i sine ansatte slik at de har det bra og dermed kan gjøre en enda bedre jobb.

– Det er folkene våre som er vårt viktigste konkurransefortrinn, sier han.

Derfor vil Lehfeldt sørge for å spre bevissthet om hva arbeidsmiljø er og kunnskap om hvordan man styrker det. Med ‘En bra dag på jobb’ i bakhånd føler han seg rustet til å få det til.

– Verktøyet er forskningsbasert, og en av de største verdiene med ‘En bra dag på jobb’ er hvor lett det gir tilgang til å bruke kunnskapen. Dette er også opplevelsen blant de ansatte hos oss. STAMI har laget et verktøy som er så enkelt at alle skjønner det!

Bevissthet om arbeidsmiljøet

Vi skal til Spania og Yaras hovedkontor.

Her jobber HR-rådgiver Isabel Montero, som i likhet med sin norske kollega brenner for godt arbeidsmiljø. Til nå har hun gjennomført seks samlinger i Spania – med gode resultater.

Etter min mening er bevissthet alltid nøkkelen til å møte eventuelle utfordringer vi måtte ha. Der får vi god hjelp av «En bra dag på jobb»

Isabel Montero, HR-rådgiver ved Yaras hovedkontor i Spania

– Det startet med at jeg søkte på intranettet for å skaffe oversikt over hva som gjøres i Yara omkring temaet mental helse. Der fant jeg en artikkel om «En bra dag på jobb»-samlingene, og tok kontakt med Michael for å lære mer, forteller hun.

Montero setter de ansatte i sentrum når hun gjennomfører samlingene. Hun opplever at de forbereder seg godt, at de tør å åpne seg i diskusjonene og er 100 prosent til stede.

– De forteller meg at å snakke om sitt eget arbeidsmiljø på denne måten er nyttig og at samlingene er produktive og positive for teamsamarbeidet.

HR-rådgiveren mener at en av styrkene til `En bra dag på jobb er muligheten verktøyet gir til å reflektere over sentrale arbeidsmiljøfaktorer. Videre fremhever hun at verktøyet gjør ansatte i stand til å konkretisere og sette ord på utfordringene sine.

− Etter min mening er bevissthet alltid nøkkelen til å møte eventuelle utfordringer vi måtte ha. Der får vi god hjelp av En bra dag på jobb, sier Montero.

HR-rådgiver Isabel Montero bruker «En bra dag på jobb» hos Yara i Spania og mener verktøyet gir mye for de ansatte.

Om Yara

YARA er en verdensledende leverandør av mineralgjødsel til bruk i landbruk. Da YARA oppsto som Norsk Hydro i 1905, var ideen å tilføre manglende næringstoffer til plantene for å få bedre avlinger og dermed produsere mer mat til folket og forhindre en sultkatastrofe i Europa.

Selskapet startet i Norge og har etter hvert ekspandert produksjonen til 60 land fordelt over hele verden. I tillegg har de salgsavdelinger i over 150 land. YARA er ikke lenger en del av Norsk Hydro – de ble skilt ut i 2004 og har i dag rundt 17000 ansatte.