Kontakt

Publisert

Lenke til utlysningen

Bruk denne lenken for å komme til kursutlysningen

Målgruppe

Leger som er i spesialisering i arbeidsmedisin. Kurset tar sikte på å dekke både generelle og spesifikke læringsmål for fagfeltet i henhold til ny ordning, samtidig som gammel ordning blir dekket. Kurset er et av de anbefalte kursene i spesialisering i arbeidsmedisin og er tilpasset læringsmålene i spesialiseringsordningen. Det er likevel åpent for andre søkere, men leger har førsteprioritet ved opptak.

Søkere med annen relevant bakgrunn kan tas opp dersom det er plass etter søknadsfristens utløp.

Maks antall deltakere: 24

Når avholdes kurset neste gang: Høsten 2024

Varighet: Fire dager

Kursavgift: 6800,-

Sted: STAMIs lokaler i Gydas vei 8, Majorstuen i Oslo

Kursbeskrivelse

Dette kurset gjennomgår risikovurdering som verktøy til å vurdere helserisiko knyttet til arbeidet og bidra til risikohåndtering i den enkelte virksomhet, med fokus på praktisk tilnærming til kunnskapen og anvendelsen av denne. Kurset fokuserer også på arbeid som helsefremmende faktor.

Kurset er basert på teoretiske forelesninger og gruppeoppgaver der vi bruker temaer fra ulike eksponeringssituasjoner som er aktuelle for arbeidsmedisineren. Kurset skal sikre at læringsmålene knyttet til teoretisk kunnskap og praktiske ferdigheter på feltet blir nådd gjennom læringsaktivitet ved kursgjennomføring i kombinasjon med de andre læringsarenaene for risikofeltet.

Undervisningen er tilpasset leger i spesialisering innen arbeidsmedisin. For andre søkere kreves det både god kjennskap til og erfaring fra fagområdet for å ha tilstrekkelig utbytte av kurset. For mer informasjon om spesialistutdanning i arbeidsmedisin se spesialisthelsetjenestens nettside.

Godkjenninger

Kurset vil bli søkt godkjent som valgfritt kurs i spesialistkomiteene for arbeidsmedisin, allmennmedisin og samfunnsmedisin.

Søknad og prioritering

Leger i spesialisering har prioritet ved opptak til kurset. Dersom du har annen yrkesbakgrunn enn lege og ønsker å delta, kan du likevel melde deg på. Andre søkere med relevant bakgrunn kan tas inn dersom det er ledige plasser etter søknadsfristens utløp. Alle søkere motta endelig svar på om de har fått plass, innen to uker etter søknadsfristens utløp.

Avmelding

Har du fått bekreftet plass, er denne bindende. Skulle det likevel bli behov for å trekke seg etter å ha fått tildelt plass, gjelder følgende avmeldingsregler:

Avmeldingsfrist er en måned før kursstart. Konkret dato for avmeldingsfrist er oppgitt i kursutlysningen. Ved avmelding innen frist påløper ingen kursavgift. Dersom avmeldingsfristen ikke overholdes, utstedes faktura på hele kursavgiftens beløp.

Ved sykdom er det ingen kursavgift dersom attest fra lege kan fremlegges.

 • Ha god kunnskap om og selvstendig kunne utføre risikoanalyse/-vurdering og -kommunikasjon, herunder vurdering av ressurser for å håndtere risiko. (ARB 001)
 • Ha god kunnskap om prinsipper for forebyggende helsearbeid på arbeidsplassen: primærforebygging, sekundærforebygging, tertiærforebygging. (ARB 004)
 • Ha god kunnskap om helsefremmende faktorer i arbeidslivet på individ-, gruppe- og organisasjonsnivå. (ARB 005)
 • Ha god kunnskap om systematisk HMS-arbeid og internkontroll og selvstendig kunne rådgi virksomhetens ledere og medarbeidere. (ARB 006)
 • Ha god kunnskap om systemer for rusforebyggende arbeid på arbeidsplassen (bedrifters ruspolicy, AKAN), samt arbeidsmedisinerens rolle i slike systemer. (ARB 009)
 • Ha god kunnskap om spesielt utsatte og sårbare grupper i arbeidslivet, herunder gravide, kronisk syke, yngre/eldre og utenlandske arbeidstakere. (ARB 011)
 • Selvstendig kunne informere og rådgi om helsefremme og forebygging av arbeidsrelaterte sykdommer og skader, både på individ- og virksomhetsnivå. (ARB 022)
 • Selvstendig kunne rådgi om helserisiko og forebyggende tiltak for arbeidstakere som reiser, herunder: vaksiner, døgnrytmeforstyrrelser, smitterisiko, klima, vold og ulykker, rusadferd. (ARB 025)
 • Selvstendig kunne rådgi arbeidsgiver og ansatte om helsefremmende tiltak, helserisiko og tilrettelegging for spesielt sårbare grupper som gravide, unge/eldre, kronisk syke m.m. (ARB 026)
 • Ha god kunnskap om biologiske arbeidsmiljøfaktorer, dvs. komponenter fra planter, dyr og mikroorganismer, og deres effekter, samt forebyggende tiltak som vaksiner. (Eksempler på biologiske arbeidsmiljøfaktorer er smittsomme faktorer som virus og bakterier og ikke-smittsomme faktorer som pollen, soppsporer, hår og midd, samt komponenter av disse som endotoksiner, mykotoksiner og glukaner.) (ARB 035)
 • Ha kunnskap om hvordan livsstilsfaktorer/levevaner i samspill med arbeidsmiljøfaktorer kan påvirke helse. (ARB 037)
 • Selvstendig kunne bistå arbeidsgiver med å føre lovpålagte og andre nødvendige registre, inkludert hvilke arbeidstakere som skal registreres; for eksempel over arbeidstakere eksponert for asbest, bly og kreftfremkallende kjemikalier og arbeidsrelatert skade/sykdom. (ARB 038)
 • Ha kunnskap om arbeidspsykologi og menneskelige faktorer for å forebygge feilhandlinger og ulykker på arbeidsplassen. (ARB 040)
 • Ha kunnskap om akuttmedisinske og beredskapsmessige forhold i arbeidslivet. (ARB 041)
 • Selvstendig kunne planlegge og utføre målrettede helseundersøkelser på arbeidstakere utsatt for ulike eksponeringer. (Eksempler på eksponeringer der målrettede helseundersøkelser er aktuelt er støy, vibrasjon, kjemikalier og støv. (listen er ikke uttømmende)) (ARB 056)
 • Ha kunnskap om krav til funksjon og sikkerhet på ulike arbeidsplasser. (ARB 057)
 • Selvstendig kunne utføre individuell oppfølging ved rusmisbruk. (ARB 059)
 • Selvstendig kunne utføre individuell sykefraværsoppfølging, inkludert funksjonsvurdering, samt kunne rådgi om arbeidsrettet rehabilitering. (ARB 060)
 • Ha god kunnskap om grunnlag og prinsipper for forebyggende tiltak mot arbeidsbetingede luftveissykdommer, herunder eksponerings-/effektforhold, ventilasjon og avsug, typer av åndedrettsvern. (ARB 070)
 • Ha god kunnskap om aktuelle forebyggende tiltak mot arbeidsbetingede hudsykdommer, spesielt eliminasjonsteknikk og personlig verneutstyr. (ARB 077)
 • Ha god kunnskap om grunnlag og prinsipper for forebyggende tiltak mot arbeidsrelaterte skader i nervesystemet, herunder kunnskap om eksponerings-/effektforhold, eliminasjonsteknikk, bruk av personlig verneutstyr. (ARB 091)
 • Under supervisjon kunne utføre risikovurdering ved miljømedisinske problemstillinger. (ARB 112)