Kontakt

Publisert

Målgruppe

Leger som er i spesialisering i arbeidsmedisin. Kurset er et av de anbefalte kursene i spesialisering i arbeidsmedisin og er tilpasset læringsmålene i spesialiseringsordningen. Kurset tar sikte på å dekke både generelle og spesifikke læringsmål for fagfeltet i henhold til ny ordning, samtidig som gammel ordning blir dekket.

Søkere med annen relevant bakgrunn kan tas opp dersom det er plass etter søknadsfristens utløp.

Maks antall deltakere: 24

Når avholdes kurset neste gang: 11. – 14. juni 2024

Varighet: Fire dager

Kursavgift: 6800,-

Sted: STAMIs lokaler i Gydas vei 8, Majorstuen i Oslo

Kursbeskrivelse

Det psykososiale og det organisatoriske arbeidsmiljøet henger nøye sammen, og har stor innvirkning på arbeidstakeres helse, sykefravær og frafall fra arbeidslivet. Kurset gir oppdatert kunnskap om eksponering for ulike psykososiale og organisatoriske arbeidsmiljøfaktorer og helseeffekter av disse. Kurset tar for seg kartlegging og intervensjon på arbeidsplassen, samt individuell oppfølging av arbeidstakere. Kurset legger særlig vekt på risikofaktorer og primærforebyggende perspektiv på gruppe- og organisasjonsnivå.

Etter endt kurs skal du:

 • Ha god kunnskap om psykososiale og organisatoriske arbeidsmiljøfaktorer.
 • Ha god kunnskap om helseeffekter ved eksponering for ulike psykososiale og organisatoriske arbeidsmiljøfaktorer.
 • Ha god kunnskap om kartlegging og intervensjon på arbeidsplassen.
 • Ha god kunnskap om risikofaktorer og primærforebyggende perspektiv på gruppe- og organisasjonsnivå.
 • Ha kunnskap om individuell oppfølging og veiledning av arbeidstakere.
 • Ha kunnskap til å kunne utføre utredning ved mistanke om arbeidsrelatert sykdom eller skade.

Kurset benytter varierte undervisningsmetoder og kombinerer forelesninger, gruppearbeid, erfaringsutveksling og oppgaver. Som deltager forventes det at du deltar aktivt i undervisningen.

Undervisningen er tilpasset leger i spesialisering innen arbeidsmedisin. For andre søkere kreves det både god kjennskap til og erfaring fra fagområdet for å ha tilstrekkelig utbytte av kurset. For mer informasjon om spesialistutdanning i arbeidsmedisin se spesialisthelsetjenestens nettside.

Godkjenninger

Kurset vil bli søkt godkjent som valgfritt kurs i spesialistkomiteene for arbeidsmedisin, allmennmedisin og samfunnsmedisin.

Søknad og prioritering

Leger i spesialisering har prioritet ved opptak til kurset. Dersom du har annen yrkesbakgrunn enn lege og ønsker å delta, kan du likevel melde deg på. Andre søkere med relevant bakgrunn kan tas inn dersom det er ledige plasser etter søknadsfristens utløp.
Alle søkere motta endelig svar på om de har fått plass, innen to uker etter søknadsfristens utløp.

Avmelding

Har du fått bekreftet plass, er denne bindende. Skulle det likevel bli behov for å trekke seg etter å ha fått tildelt plass, gjelder følgende avmeldingsregler:

Avmeldingsfrist er en måned før kursstart. Konkret dato for avmeldingsfrist er oppgitt i kursutlysningen. Ved avmelding innen frist påløper ingen kursavgift. Dersom avmeldingsfristen ikke overholdes, utstedes faktura på hele kursavgiftens beløp.

Ved sykdom er det ingen kursavgift dersom attest fra lege kan fremlegges.

Kurset tar sikte på å dekke både generelle og spesifikke læringsmål for fagfeltet i henhold til ny ordning, med særlig vekt på de spesifikke læringsmålene:

 • Ha kunnskap om misbruk/avhengighet og rusmidlers effekt på helse, arbeidsevne og evne til å ivareta sikkerhet (ARB-010).
 • Ha god kunnskap om psykososiale og organisatoriske arbeidsmiljøfaktorer og deres effekt på helse, funksjon og sikkerhet (ARB-036 ).
 • Ha god kunnskap om og beherske veiledning og rådgivning vedrørende psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø (ARB-039).
 • Ha god kunnskap om prinsipper for kartlegging og intervensjon relatert til psykososiale og organisatoriske forhold i arbeidslivet (ARB-049).
 • Ved utredning av mistenkt arbeidsrelatert sykdom eller skade, selvstendig kunne ta opp fullstendig arbeidsanamnese og sykehistorie, med særlig vekt på eksponeringsforhold og utvikling av symptomer/sykdom, samt foreta eller iverksette relevante undersøkelser (ARB-051).
 • Ved utredning av mistenkt arbeidsrelatert sykdom eller skade, selvstendig kunne innhente relevant bakgrunnsinformasjon, både om den konkrete pasient, eksponeringsopplysninger og aktuell litteratur, og beherske tverrfaglig samarbeid med andre spesialiteter og yrkesgrupper (ARB-052).
 • Ved utredning av mistenkt arbeidsrelatert sykdom eller skade, selvstendig kunne vurdere sammenheng mellom eksponering og sykdom ved å bruke prinsipper for årsaksvurdering; i mer kompliserte saker under veiledning (ARB-053).
 • Ved oppfølging etter utredning av arbeidsrelatert sykdom eller skade, selvstendig kunne foreslå helsefremmende og forebyggende tiltak, samt rådgi om trygde- og forsikringsytelser og sende relevante meldinger til Arbeidstilsynet, NAV og andre (ARB-054).
 • Selvstendig kunne utarbeide arbeidsmedisinske spesialisterklæringer for NAV og andre, med særlig vekt på vurdering av eksponering, årsakssammenheng og evt. medisinsk invaliditet som følge av yrkessykdom/-skade i henhold til gjeldende lover og forskrifter. Under veiledning kunne utarbeide mer kompliserte spesialisterklæringer (ARB-055).
 • Ha kunnskap om hovedprinsipper for eksponering og virkningsmekanismer ved påvirkninger som kan skade psykisk helse, for eksempel mobbing og traumatiske hendelser (ARB-092).
 • Ha kunnskap om klinikk, diagnostikk og oppfølging for mulig arbeidsrelaterte psykiske sykdommer (ARB-093), herunder:
  • post-traumatisk stresslidelse
  • «utbrenthet»
  • depresjon
 • Ha kunnskap om psykiske sykdommer og plager knyttet til spesielle bransjer og påvirkninger (ARB-094).
 • Beherske håndtering av individuelle arbeidstakere og situasjoner der det er sykelighet som følge av psykososiale og organisatoriske forhold på en arbeidsplass (ARB-095).