Kontakt

Publisert

Målgruppe

Leger som er i spesialisering i arbeidsmedisin. Kurset er et av de anbefalte kursene i spesialisering i arbeidsmedisin og er tilpasset læringsmålene i spesialiseringsordningen. Kurset tar sikte på å dekke både generelle og spesifikke læringsmål for fagfeltet i henhold til ny ordning, samtidig som gammel ordning blir dekket.

Søkere med annen relevant bakgrunn kan tas opp dersom det er plass etter søknadsfristens utløp.

Maks antall deltakere: 24

Når avholdes kurset neste gang: 2025

Varighet: Tre dager

Kursavgift: 5700,-

Sted: STAMIs lokaler i Gydas vei 8, Majorstuen i Oslo

Kursbeskrivelse

Kurset vil gi oppdatert kunnskap om arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager; risikofaktorer, mekanismer såvel som forebygging.

Det vil fokuseres på arbeidsmedisinerens rolle i det forebyggende arbeidet på gruppe- og organisasjonsnivå i virksomhetene, men individuell diagnostisering og oppfølging av arbeidstakere med arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager vil også belyses.  Kursdeltakerne vil få kunnskap om kartlegging, risikovurdering og intervensjon på arbeidsplassen tilknyttet arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager.

Kurset benytter varierte undervisningsmetoder og kombinerer forelesninger, gruppearbeid, erfaringsutveksling og oppgaver. Som deltager forventes det at du deltar aktivt i undervisningen.

Undervisningen er tilpasset leger i spesialisering innen arbeidsmedisin. For andre søkere kreves det både god kjennskap til og erfaring fra fagområdet for å ha tilstrekkelig utbytte av kurset. For mer informasjon om spesialistutdanning i arbeidsmedisin se spesialisthelsetjenestens nettside.

Godkjenninger

Kurset vil bli søkt godkjent som valgfritt kurs i spesialistkomiteene for arbeidsmedisin, allmennmedisin og samfunnsmedisin.

Søknad og prioritering

Leger i spesialisering har prioritet ved opptak til kurset. Dersom du har annen yrkesbakgrunn enn lege og ønsker å delta, kan du likevel melde deg på. Andre søkere med relevant bakgrunn kan tas inn dersom det er ledige plasser etter søknadsfristens utløp.   Alle søkere vil motta endelig svar på om de har fått plass, innen to uker etter søknadsfristens utløp.

Avmelding

Har du fått bekreftet plass, er denne bindende. Skulle det likevel bli behov for å trekke seg etter å ha fått tildelt plass, gjelder følgende avmeldingsregler:

Avmeldingsfrist er en måned før kursstart. Konkret dato for avmeldingsfrist er oppgitt i kursutlysningen. Ved avmelding innen frist påløper ingen kursavgift. Dersom avmeldingsfristen ikke overholdes, utstedes faktura på hele kursavgiftens beløp.

Ved sykdom er det ingen kursavgift dersom attest fra lege kan fremlegges.

Kurset tar sikte på å dekke både generelle og spesifikke læringsmål for fagfeltet i henhold til ny ordning, med særlig vekt på de spesifikke læringsmålene:

ARB 031 Ha kunnskap om lys og hvordan lysforhold kan virke inn på helse, funksjon og sikkerhet.

ARB 032 Ha kunnskap om ulike typer skademekanismer og hvordan disse kan forebygges.

ARB 033 Ha god kunnskap om mekanisk-ergonomiske arbeidsmiljøfaktorer og deres effekt på helse, funksjon og sikkerhet, herunder arbeid med PC, fysisk krevende arbeid og arbeid i krevende
arbeidsstillinger.

ARB 048 Ha kunnskap om sentrale prinsipper og metoder for kartlegging og risikovurdering av ergonomi.

ARB 051 Ved utredning av mistenkt arbeidsrelatert sykdom eller skade, selvstendig kunne ta opp fullstendig arbeidsanamnese og sykehistorie, med særlig vekt på eksponeringsforhold og utvikling av symptomer/sykdom, samt foreta eller iverksette relevante undersøkelser.

 

ARB 052 Ved utredning av mistenkt arbeidsrelatert sykdom eller skade, selvstendig kunne innhente relevant bakgrunnsinformasjon, både om den konkrete pasient, eksponeringsopplysninger og aktuell litteratur, og beherske tverrfaglig samarbeid med andre spesialiteter og yrkesgrupper.

ARB 053 Ved utredning av mistenkt arbeidsrelatert sykdom eller skade, selvstendig kunne vurdere sammenheng mellom eksponering og sykdom ved å bruke prinsipper for årsaksvurdering; i mer kompliserte saker under veiledning.

ARB 054 Ved oppfølging etter utredning av arbeidsrelatert sykdom eller skade, selvstendig kunne foreslå helsefremmende og forebyggende tiltak, samt rådgi om trygde- og forsikringsytelser og sende relevante meldinger til Arbeidstilsynet, NAV og andre.

ARB 055 Selvstendig kunne utarbeide arbeidsmedisinske spesialisterklæringer for NAV og andre, med særlig vekt på vurdering av eksponering, årsakssammenheng og evt. medisinsk invaliditet som følge av yrkessykdom/-skade i henhold til gjeldende lover og forskrifter. Under veiledning kunne utarbeide mer kompliserte spesialisterklæringer.

ARB 056 Selvstendig kunne planlegge og utføre målrettede helseundersøkelser på arbeidstakere utsatt for ulike eksponeringer.

ARB 079 Ha god kunnskap om omfanget av arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager generelt, samt innenfor spesielt utsatte bransje/yrker og påvirkninger.

ARB 080 Ha kunnskap om mulige mekanismer for utvikling og forløp av muskel- og skjelettplager, herunder: • multifaktorielle forståelsesmodeller (f.eks. læring, psykologiske, organisatoriske, kulturelle og ulike fysiske/fysiologiske forhold) • tradisjonelle fysiske/fysiologiske modeller ved tilstander der det rimelig klart er dokumentertslike sammenhenger.

ARB 081 Ha god kunnskap om hvordan plager fra muskel- og skjelettapparatet kan forebygges i arbeidslivet.

ARB 082 Selvstendig kunne foreslå forebyggende og helsefremmende (intervenerende) tiltak med tanke på muskel- og skjelettplager, for enkeltpersoner og grupper.

ARB 084 Ha kunnskap om behandling av arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager.