Publisert

Vi spør deg fordi du jobber nattskift i nordområdene. Av alle bebodde steder på kloden, er det nesten ingen steder der de naturlige lysforholdene og klima skifter mer i løpet av året enn i de norske nordområdene. Forholdene er unike, og kunnskap om dette blir viktig fremover med økt aktivitet i nord.

Formålet med prosjektet er tredelt:

 1. undersøke om flere nattskift på rad påvirker reaksjonstid, søvnkvalitet og døgnrytme
 2. undersøke om årstidsvariasjoner i lys og temperatur spiller en rolle
 3. lage en matematisk modell som kan bruke skiftordningen til å forutsi endringer i reaksjonstid til ulike årstider

Vi måler søvnighet og reaksjonstid på ulike tidspunkter i skiftsyklusen og på ulike årstider. Vi ønsker også å ta blod- og spyttprøver fra deg for å undersøke om du er A- eller B-menneske og om døgnrytmen forstyrres.

Hva betyr det for deg å delta?

Figuren gir en oversikt over målingene vi skal gjøre.

 1. Spørreskjema ved oppstart, fylles ut på mobilen. Avkrysningsspørsmål handler om søvn og døgnrytme, arbeidsrelaterte plager, bakgrunnsdata (kjønn, høyde, vekt og alder), medisinbruk, røyking og snusing.
 2. Måling av slitenhet, søvnighet og reaksjonstid gjøres med to tester på iPad og tar ca. 4 minutter («iPad-test» i figur). Gjennomføres på første ettermiddagsskift i skiftperioden, samt på slutten av dagskift 1, 3 og 6 og på slutten av nattskift 1, 3 og 6.
 3. Måling av søvnlengde, sengetid, aktivitet, puls og kroppstemperatur gjøres med en Oura aktivitetsring, som vi ønsker at du bærer på deg hele skiftperioden. Ringen tas av ved arbeid i EX-sone. Ringen er på utlån fra STAMI og leveres tilbake til STAMI-representant så snart som mulig etter opptaksperioden. Når du går på og av skift skal du svare på hvor opplagt/søvnig du føler deg. Vi ber deg også om å svare på et par spørsmål om søvn på mobilen.
 4. Måling av biologisk klokke gjøres ved å avgi spyttprøver i forbindelse med dagskift 6 og i løpet av nattskift 6. Vi ønsker også å samle inn en blodprøve fra deg når du går av dagskift 6 og når du går av nattskift 6.
 5. Registrering av arbeidstid. Opplysninger om daglig arbeidstid blir hentet fra arbeidsgivers register for de to tre-ukers prosjektperiodene, samt en uke i forkant av disse. Formålet er å få oversikt over endringer i skiftplan og overtid som kan påvirke tolkningen av resultatene.
 6. Spørreskjema om søvnvaner. Vi spør deg om når du sover og er våken på arbeidsdager og fridager.
 7. Alle målinger gjentas etter et halvt år for å se årstidsvariasjoner.

Et team fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) vil gjøre målingene, i samarbeid med bedriftshelsetjenesten. Skiftlag B, D, F starter første periode med testing i mai 2023, og skiftlag A, C, E starer første periode med testing høsten 2023.

Hva skal vi gjøre med resultatene?

Du vil få tilgang til dine personlige data etter at datainnsamlingen er ferdig.

Er du A- eller B-menneske, eller noe imellom? Dette vil du få svar på med blodprøvene der vi måler de innebygde klokkene i cellene. I blodprøvene vil vi også analysere biomarkører for døgnrytme (bl.a. melatonin) og kuldeeksponering (bl.a. noradrenalin).

Hvor god er søvnen din? Søvnen din måles gjennom informasjon fra aktivitetsringen på hjerterate, oksygen metning, temperatur og bevegelse. Sammenheng mellom nattskift og reaksjonstid vil bli undersøkt i sommer- og vinterhalvåret.

Fordeler og ulemper

Ved å delta i prosjektet bidrar du til å øke kunnskapen om natt-/skiftarbeid i Nordområdene. Denne kunnskapen vil danne grunnlag for å vurdere ønskede tiltak i din bedrift og i andre liknende bedrifter.

Det er ingen ventede ulemper ved å delta.

Deltakelse og samtykke

Det er frivillig å delta i prosjektet. Dersom du ønsker å delta, undertegner du samtykkeerklæringen på siste side. Du kan når som helst og uten å oppgi noen grunn trekke ditt samtykke. Det vil ikke ha noen negative konsekvenser for deg hvis du ikke vil delta eller senere velger å trekke deg. Dersom du trekker tilbake samtykket, vil vi ikke forske videre på dine opplysninger og ditt biologiske materiale, men slette dette. Dersom du senere ønsker å trekke deg eller har spørsmål til prosjektet, kan du kontakte prosjektleder (se kontaktinformasjon på denne siden).

Hva skjer med opplysningene om deg?

Vi vil kun bruke dine opplysninger i henhold til prosjektformålet og innen 01.11.2027 blir alle personopplysninger enten slettet eller anonymisert. Personopplysningene dine slettes senest ved prosjektslutt. Eventuelle utvidelser i bruk og oppbevaringstid vil skje etter at det er gjort en ny vurdering av personvernet. Du har rett til å få innsyn i sikkerhetstiltakene ved behandling av opplysningene. Alle personopplysninger vil bli kodet og behandlet uten at navn eller andre identifiserende opplysninger er knyttet til analysene. En kode knytter deg til dine opplysninger gjennom en navneliste. Det er kun prosjektleder og prosjektmedarbeidere som har tilgang til denne listen. Opplysningene tolker vi på gruppenivå, ikke på individnivå, slik at du som enkeltperson ikke kan identifiseres. Overordnet informasjon om prosjektets resultater blir gitt via nyhetsbrev og informasjonsmøter underveis i prosjektet, samt en sluttrapport.

Opplysninger fra aktivitetsringen lagres i skyen hos firmaet Oura Health Oy. Du blir bedt om å installere appen Oura på mobiltelefonen din og opprette en brukerkonto med anonymt brukernavn og passord utdelt fra STAMI. Opplysningene som lagres hos Oura kan ikke brukes til å identifisere deg, med mindre STAMI utleverer informasjon som kan identifisere deg. Oura opplyser at de kan bruke dataene til å utvikle og forbedre sitt produkt og videreutvikle sine tjenester. Du kan lese mer om dette her. STAMI kontrollerer ikke hva Oura bruker opplysningene til. Ved å samtykke til å bære aktivitetsringen, så samtykker du til at STAMI får tilgang til dine opplysninger om søvn, aktivitet, puls, sengetid, alder, vekt og kjønn.

Opplysninger fra iPad-testen samles inn via appen «Joggle Research app» og lagres i skyen hos firmaet Pulsar Informatics Inc i USA. Pulsars personvernerklæring kan du lese her. STAMI kontrollerer ikke hva Pulsar bruker opplysningene til. Pulsar opplyser at de kan bruke dataene til å forbedre matematiske analyser av utmattelse og til å utvikle og teste nye funksjoner, produkter og tjenester. STAMI innhenter din innloggings-ID, samt opplysninger fra deg om utmattelse, søvnighet og reaksjonstid fra Pulsar. Opplysningene som lagres hos Pulsar kan ikke brukes til å identifisere deg, med mindre STAMI utleverer informasjon som kan identifisere deg. Opplysningene og slettes fra skyen når prosjektperioden er over.

Vi utleverer ikke identifiserbare helseopplysninger til andre institusjoner eller samarbeidspartnere. Dersom analyser av biologisk materiale utføres i eksternt laboratorium, vil det ikke sendes informasjon ut over prøve-ID nummer til disse. I denne perioden vil opplysningene være lagret i STAMI sin sikre datasone med 2-faktorautentisering.

Hva skjer med prøver som blir tatt av deg?

Prøvene vi tar av deg, skal oppbevares i en forskningsbiobank tilknyttet prosjektet. Spytt- og blodprøver lagrer vi i forskningsbiobanken «Noralert» som vil være tilknyttet prosjektet. Biobanken ligger på STAMI, Gydas vei 8. Det er STAMI som har godkjent at denne kan opprettes. For analyser av biomarkører i blod, vil materiale kunne sendes til eksternt laboratorium i Norge. Prøvemateriale som gjenstår etter sluttførte analyser, vil returneres til STAMI eller bli destruert. Prosjektleder Fred Haugen er ansvarshavende for biobanken. Biobanken opphører og resterende prøver vil bli destruert ved prosjektslutt

Forsikring

Deltagelse i prosjektet innebærer ikke aktiviteter som går utover det du som arbeidstaker utfører til vanlig, og det vil derfor ikke bli tegnet egen forsikring knyttet til deltagelse i prosjektet. STAMI som statlig institutt er underlagt statens egen forsikringsordning.

Etikk og personvern

Sikts personverntjenester har vurdert at behandlingen av personopplysninger i prosjektet fyller krav til personvernet. Etter personvernregelverket har behandlingsansvarlig STAMI og prosjektleder Fred Haugen et selvstendig ansvar for å sikre at behandlingen av dine opplysninger har et lovlig grunnlag. Prosjektet viser til EUs personvernforordning og ditt samtykke som rettslig grunnlag for behandlingen. Samtykke skal være en frivillig, spesifikk, informert og utvetydig bekreftelse, som kan dokumenteres, og som du som deltager kan trekke tilbake i tråd med personvernforordningen.

Så lenge du kan identifiseres i datamaterialet, har du rett til:

 • innsyn i hvilke opplysninger vi behandler om deg, og å få utlevert en kopi av opplysningene
 • å få rettet opplysninger om deg som er feil eller misvisende
 • å få slettet personopplysninger om deg
 • å sende klage til Datatilsynet om behandlingen av dine personopplysninger.

Kontakt

Dersom du har spørsmål til prosjektet eller ønsker å trekke deg fra deltakelse, kan du kontakte prosjektkoordinator Kathrine Holm, tlf 231 95 189, noralert@stami.no.

Prosjektleder er seniorforsker Fred Haugen, tlf 454 52 388, fred.haugen@stami.no.

Dersom du har spørsmål om personvernet i prosjektet, kan du kontakte personvernombudet ved STAMI: personvern@stami.no.