NORALERT – om nattarbeid og årstid i nordområdene

Vil du delta i et forskningsprosjekt for å undersøke om ulike årstider påvirker personer som jobber nattarbeid?

Publisert

  • 1. mars 2023

Vi spør deg fordi du jobber nattskift i nordområdene. Av alle bebodde steder på kloden, er det nesten ingen steder der de naturlige lysforholdene og klima skifter mer i løpet av året enn i de norske nordområdene. Forholdene er unike, og kunnskap om dette blir viktig fremover med økt aktivitet i nord.

Formålet med prosjektet er tredelt:

  1. undersøke om flere nattskift på rad påvirker reaksjonstid, søvnkvalitet og døgnrytme
  2. undersøke om årstidsvariasjoner i lys og temperatur spiller en rolle
  3. lage en matematisk modell som kan bruke skiftordningen til å forutsi endringer i reaksjonstid til ulike årstider

Vi måler søvnighet og reaksjonstid på ulike tidspunkter i skiftsyklusen og på ulike årstider. Vi ønsker også å ta blod- og spyttprøver fra deg for å undersøke om du er A- eller B-menneske og om døgnrytmen forstyrres.

Hva betyr det for deg å delta?

Figuren gir en oversikt over målingene vi skal gjøre.

  1. Spørreskjema ved oppstart, fylles ut på mobilen. Avkrysningsspørsmål handler om søvn og døgnrytme, arbeidsrelaterte plager, bakgrunnsdata (kjønn, høyde, vekt og alder), medisinbruk, røyking og snusing.
  2. Måling av slitenhet, søvnighet og reaksjonstid gjøres med to tester på iPad og tar ca. 4 minutter («iPad-test» i figur). Gjennomføres på første ettermiddagsskift i skiftperioden, samt på slutten av dagskift 1, 3 og 6 og på slutten av nattskift 1, 3 og 6.
  3. Måling av søvnlengde, sengetid, aktivitet, puls og kroppstemperatur gjøres med en Oura aktivitetsring, som vi ønsker at du bærer på deg hele skiftperioden. Ringen tas av ved arbeid i EX-sone. Ringen er på utlån fra STAMI og leveres tilbake til STAMI-representant så snart som mulig etter opptaksperioden. Når du går på og av skift skal du svare på hvor opplagt/søvnig du føler deg. Vi ber deg også om å svare på et par spørsmål om søvn på mobilen.
  4. Måling av temperatur. STAMI-teamet vil måle temperaturen på hende dine i døra med en gang du kommer inn på slutten av dag- og nattskift nr. 6. Til dette bruker vi termokamera.
  5. Måling av biologisk klokke gjøres ved å avgi spyttprøver i forbindelse med dagskift 6 og i løpet av nattskift 6. Vi ønsker også å samle inn en blodprøve fra deg når du går av dagskift 6 og når du går av nattskift 6.
  6. Alle målinger gjentas etter et halvt år for å se årstidsvariasjoner.

Et team fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) vil gjøre målingene, i samarbeid med bedriftshelsetjenesten. Skiftlag B, D, F starter første periode med testing i mai, og skiftlag A, C, E starer første periode med testing til høsten.

Hva skal vi gjøre med resultatene?

Du vil få tilgang til dine personlige data etter at datainnsamlingen er ferdig.

Er du A- eller B-menneske, eller noe imellom? Dette vil du få svar på med blodprøvene der vi måler de innebygde klokkene i cellene. I blodprøvene vil vi også analysere biomarkører for døgnrytme (bl.a. melatonin) og kuldeeksponering (bl.a. noradrenalin).

Hvor god er søvnen din? Søvnen din måles gjennom informasjon fra aktivitetsringen på hjerterate, oksygen metning, temperatur og bevegelse. Sammenheng mellom nattskift og reaksjonstid vil bli undersøkt i sommer- og vinterhalvåret.

Fordeler og ulemper

Ved å delta i prosjektet bidrar du til å øke kunnskapen om natt-/skiftarbeid i Nordområdene. Denne kunnskapen vil danne grunnlag for å vurdere ønskede tiltak i din bedrift og i andre liknende bedrifter.

Det er ingen ventede ulemper ved å delta.

Deltakelse og samtykke

Det er frivillig å delta i prosjektet. Du kan når som helst og uten å oppgi noen grunn trekke ditt samtykke.

Det vil ikke ha noen negative konsekvenser for deg hvis du ikke vil delta eller senere velger å trekke deg.

Få nyhetsbrev
Lukk