Academic Article

Publisert

  • 2006

BAKGRUNN: Bygge- og anleggsbransjen er ulykkesutsatt, men det finnes lite norsk forskningsbasert kunnskap om ulykkesmønster og risikofaktorer. MATERIALE OG METODE: 50 ulykker med alvorlig personskade fra bygge- og anleggsbransjen ble inngående gransket. Pasientene ble intervjuet etter behandling ved legevakt og sykehus i Oslo, og det ble foretatt skadestedsundersøkelser. En tverrfaglig ekspertgruppe drøftet ulykkene for å identifisere risikofaktorer og foreslå forebyggende tiltak. Studiens ulykkesrapporter ble sammenliknet med Arbeidstilsynets rapporter om de samme ulykkene. RESULTATER: Ulykkesgranskingen identifiserte mange risikofaktorer og resulterte i en lang rekke forslag til konkrete forebyggende tiltak, som ble oversendt de ulike instanser forslagene var rettet mot. To hovedgrupper var ulykker pga. tidspress og strømgjennomgang. Mer enn 1/3 av de intervjuede mente at tidspress bidrog til at ulykken skjedde. Faren for ulykker pga. tidspress kan reduseres ved å unngå prestasjonslønn, urealistiske tidsfrister og dagsmulkter ved forsinkelse. Aktuelle forebyggende tiltak mot strømulykker er endrede rapporteringsrutiner samt en arbeidsorganisering som gjør det lettere å jobbe i samsvar med forskriften. Studiens ulykkesgranskinger gav oftest mer informasjon av relevans for forebygging enn Arbeidstilsynets rutinerapporter, men mindre enn deres rapporter om ulykker som ble politianmeldt. FORTOLKNING: Metoden fremskaffet detaljert informasjon om ulykkene og deres modifiserbare risikofaktorer, slik at forebyggende tiltak kunne foreslås. Metoden kan...

Gravseth, Hans Magne Ulrik; Lund, Johan; Wergeland, Ebba
Tidsskrift for Den norske legeforening Den norske legeforening, Tidsskrift for Den norske legeforening 126(4): 453–456