Academic Article

Publisert

  • 2008

Arbeidsmedisin er et fagområde som beskjeftiger seg med alle typer helseeffekter, skader og sykdommer som kan relateres til arbeid. Nevropsykologer har i de senere tiår fått en viktig plass innenfor den delen av arbeidsmedisinen som fokuserer på lette effekter på nervesystemet. Ulykker i arbeidslivet kan naturligvis gi store hodeskader hvor nevropsykologisk utredning vil være sentral som en av flere metoder ved fastsetting av skade(omfang). Det er imidlertid de lette skadene/effektene på nervesystemet som er av praktisk betydning når vi skal se på nevropsykologers rolle i arbeidsmedisinske vurderinger. Innenfor arbeidsmedisinsk forskning kan nevropsykologisk testing brukes for å studere sammenheng mellom eksponering for potensielt nevrotoksiske stoffer og deres effekter på nervesystemet. Resultatene på nevropsykologiske tester kan være en av flere metoder for å fastsette grenseverdier for hvor høye eksponeringer arbeidstakere kan være utsatt for. Man har studert både akutte effekter, altså effekter som går over når eksponeringen er opphørt, og langtidseffekter.

Bast-Pettersen, Rita
Tidsskrift for Norsk Psykologforening Norsk Psykologforening, Tidsskrift for Norsk Psykologforening 45(9): 1174–1179