Academic Article

Publisert

  • 2014

BAKGRUNN: Tverrsnittsstudier viser at eksponering for mobbing i arbeidslivet er positivt relatert til selvopplevde helseplager. Studiene gir imidlertid ikke grunnlag for å konkludere om hvorvidt mobbing fører til økte helseplager eller om helseplager øker risikoen for å bli mobbet. For å gi bedre indikasjoner på årsak-virkning-forhold oppsummeres derfor kunnskap fra prospektive studier på sammenhenger mellom mobbing i arbeidslivet og helseutfall. MATERIALE OG METODE: Vi har gjort en systematisk litteraturgjennomgang av originalartikler fra sentrale litteraturdatabaser om longitudinelle sammenhenger mellom mobbing i arbeidslivet og helse. Gjennomsnittsammenhenger mellom mobbing og helseutfall er beregnet ved bruk av metaanalyse. RESULTATER: Et konsistent funn på tvers av de gjennomgåtte studier er at eksponering for mobbing er signifikant positivt relatert til psykiske (OR =1,68; 95 % KI 1,35 – 2,09) og somatiske plager (OR = 1,77; 95 % KI 1,41 – 2,22) over tid. Psykiske plager er også forbundet med senere eksponering for mobbing (OR = 1,74; 95 % KI 1,44 – 2,12). FORTOLKNING: Mobbing er positivt relatert til psykiske og somatiske helseplager. Assosiasjonen mellom psykiske plager og senere mobbing indikerer en selvforsterkende prosess mellom mobbing og psykisk helse. De gjennomgåtte studier er av relativt god metodisk kvalitet. Med utgangspunkt i eksisterende kunnskapsgrunnlag er det imidlertid ikke grunnlag for konklusjoner om entydige årsak-virkning-forhold...

Nielsen, Morten Birkeland; Magerøy, Nils; Gjerstad, Johannes; Einarsen, Ståle
Tidsskrift for Den norske legeforening Den norske legeforening, Tidsskrift for Den norske legeforening 134(12/13): 1233–1238
Read publication