Academic Article

Publisert

  • 2012

BAKGRUNN: Formålet med studien var å beregne assosiasjonene mellom blodtrykk, kroppsmasseindeks og røykevaner, registrert i rutinemessige helsekontroller hos bedriftslegen, og levealder og årsaksspesifikk dødelighet gjennom flere tiår. MATERIALE OG METODE: Deltakere fra det såkalte Linoljeforsøket ble fulgt fra 1967 og ut 2005 med henblikk på totaldødelighet og årsaksspesifikk dødelighet i Dødsårsaksregisteret. Studiepopulasjonen utgjorde 15 934 menn som var født 1905 – 14 og som var i arbeid i 1967. Analysene omfattet ulike multivariate regresjonsmetoder. RESULTATER: I alt 15 535 deltakere (97,5 %) var døde, og gjennomsnittlig dødsalder var 76,6 år (SD 9,1). Blodtrykk, kroppsmasseindeks og sigarettrøyking var assosiert med alder ved død og dødelighet for hjerte- og karsykdom, lungekreft og sykdom i respirasjonssystemet. Høyt systolisk blodtrykk (≥ 160 mm Hg) var assosiert med redusert levetid på fem år, 15 sigaretter daglig med en reduksjon på 3,5 år, fedme med 1,4 år og sikker forhøyet senkningsreaksjon med 3,3 år kortere levetid. Overdødeligheten vedvarte gjennom hele oppfølgingsperioden for alle faktorene, men avtok etter hvert for høyt blodtrykk og høy senkning. Assosiasjonene for røyking og fedme endret seg ikke over tid. Assosiasjonene for røyking var svakere enn i de fleste tidlige studier. FORTOLKNING: Resultatene av rutinemessige helsekontroller i bedriftshelsetjenesten kan predikere tapte leveår gjennom flere tiår.

Bjerkedal, Tor; Kristensen, Petter; Selmer, Randi Marie
Tidsskrift for Den norske legeforening Den norske legeforening, Tidsskrift for Den norske legeforening 132(1): 30–35
Read publication