Nyhet

Vold og mobbing øker risikoen for psykosomatiske plager hos sykepleiere

Mer enn hver fjerde palestinske sykepleier på Vestbredden har vært utsatt for ulike former aggresjon på jobben, viser ny studie. Studien viser at å være utsatt for vold og mobbing øker risikoen for å utvikle psykosomatiske symptomer.

Det har til nå vært lite forskning tilgjengelig på om det å utsettes for vold eller mobbing i arbeidslivet kan øke forekomsten av psykosomatiske symptomer. Denne studien, som omfatter 341 sykepleiere, hvorav 38 prosent menn, tok for seg arbeidsforholdene blant sykepleiere i Palestina.

Studien viser at hvis man så på all type aggresjon under ett, fant man for kvinners del en klar sammenheng mellom det å være utsatt for aggresjon i arbeidslivet og økt forekomst av psykosomatiske symptomer, forteller Rita Bast-Pettersen, forsker ved Statens arbeidsmiljøinstitutt.

Tendensen var den samme blant mannlige sykepleiere, men her var ikke sammenhengen helt statistisk sikker (signifikant).

Hver fjerde sykepleier utsatt

I studien delte forskerne opp hendelsene i tre former for aggresjon, nemlig fysisk vold, verbal vold (kjefting/utskjelling og lignende) og mobbing. Til sammen 83 av de 341 sykepleierne rapporterte at de hadde vært / var utsatt for verbal aggresjon. Blant kvinnene fant man en statistisk sikker sammenheng mellom slik aggresjon og psykosomatiske symptomer. Hos mennene var det en liten gruppe som rapporterte at de var utsatt for mobbing, og blant disse var det en klar sammenheng mellom å være utsatt for mobbing og psykosomatiske symptomer.

STAMI har tidligere publisert data som viser en sammenheng mellom eksponering for vold og mobbing på den ene siden, og flere psykiske plager og lavere tilfredshet med jobben på den andre siden. Denne studien viser at det å være utsatt for vold og mobbing også gir økt risiko for å utvikle psykosomatiske symptomer.

Bakgrunn for studien

Studien er utført av forskere fra Universitet i Hebron, Vestbredden, i samarbeid med forskere fra Statens arbeidsmiljøinstitutt.  Sykepleierne som inngår i studien arbeider på ulike sykehus og klinikker i Hebron på Vestbredden i Palestina.

Forskere ved STAMI har studert arbeidsmiljøforhold i Palestina i samarbeid med forskere fra Universitetet i Oslo, som en del av den opprinnelige Oslo-avtalen. I den forbindelse har det vært fokusert på mange ulike arbeidsmiljø- og helsespørsmål, blant annet knyttet de organisatoriske og psykososiale forholdene. Forskningen har bidratt til å bygge kunnskap om arbeidsmiljø og helse i Palestina, samt også bidratt til å øke det vitenskapelige kunnskapsgrunnlaget om arbeidsmiljø og helse i yrkesgruppen globalt.

 

Studien har navnet «Psychosomatic symptoms among Palestinian nurses exposed to workplace aggression», og er publisert i det anerkjente tidsskriftet American Journal of Industrial Medicine.

Originalartikkel

Andre artikler knyttet til Psykososiale forhold

 • Ny doktorgrad: Psykologiske arbeidsforhold som bidreg til uførheit

  10 prosent av befolkninga i alderen 18-67 år er uføretrygda. Ei ny doktoravhandling ved STAMI har peika ut dei viktigaste enkeltfaktorane som påverkar arbeidsevne og risiko for uførheit.

 • Tilsyn og rettleiing frå Arbeidstilsynet - Nyttar det?

  Forsking viser at eit ugunstig psykososialt arbeidsmiljø kan føre til at tilsette får muskelskjelett- og psykiske plager. STAMI er i gang med å kartlegge arbeidsmiljøet blant landets heimetenester for å finne svar på kva tiltak frå Arbeidstilsynet som fungerer best for å bidra til å forbetre det psykososiale arbeidsmiljøet blant tilsette i bransjen.

 • Å arbeide med mennesker kan være tøft for helsa

  I yrker hvor man jobber i direkte kontakt med mennesker er det forventet at den ansatte uttrykker bestemte følelsesuttrykk uavhengig av dagsform og humør. Dette kan oppleves utfordrende og kan påvirka helsa, viser ny doktorgrad.

 • Nytt verktøy kan studere arbeidsmiljøets betydning for sykefravær og arbeidsdeltagelse

  Forskere ved STAMI har utviklet et verktøy som gjør det mulig å ta i bruk registerdata for å studere betydningen av psykososiale og mekaniske arbeidseksponeringer på arbeidshelse i store populasjonsstudier.

 • Mobbing og smerte blant kvinner og menn

  Fleire studiar har vist at mobbing på jobb kan føre til fysiske smerter. Men er grada av smerte forskjellig mellom menn og kvinner? Det har forskarar frå Statens arbeidsmiljøinstitutt funne svar på.

 • Organisatoriske endringer øker risikoen for psykiske plager hos ansatte

  I en ny studie fra STAMI har forskere funnet en økt forekomst av psykiske helseplager hos ansatte i bedrifter som har gjennomgått organisasjonsendringer. Organisasjonsendringer som blant annet omorganisering, nedbemanning og konkurranseutsetting ble undersøkt.

Få nyhetsbrev
Lukk