Nyhet

Vold og mobbing øker risikoen for psykosomatiske plager hos sykepleiere

Mer enn hver fjerde palestinske sykepleier på Vestbredden har vært utsatt for ulike former aggresjon på jobben, viser ny studie. Studien viser at å være utsatt for vold og mobbing øker risikoen for å utvikle psykosomatiske symptomer.

Det har til nå vært lite forskning tilgjengelig på om det å utsettes for vold eller mobbing i arbeidslivet kan øke forekomsten av psykosomatiske symptomer. Denne studien, som omfatter 341 sykepleiere, hvorav 38 prosent menn, tok for seg arbeidsforholdene blant sykepleiere i Palestina.

Studien viser at hvis man så på all type aggresjon under ett, fant man for kvinners del en klar sammenheng mellom det å være utsatt for aggresjon i arbeidslivet og økt forekomst av psykosomatiske symptomer, forteller Rita Bast-Pettersen, forsker ved Statens arbeidsmiljøinstitutt.

Tendensen var den samme blant mannlige sykepleiere, men her var ikke sammenhengen helt statistisk sikker (signifikant).

Hver fjerde sykepleier utsatt

I studien delte forskerne opp hendelsene i tre former for aggresjon, nemlig fysisk vold, verbal vold (kjefting/utskjelling og lignende) og mobbing. Til sammen 83 av de 341 sykepleierne rapporterte at de hadde vært / var utsatt for verbal aggresjon. Blant kvinnene fant man en statistisk sikker sammenheng mellom slik aggresjon og psykosomatiske symptomer. Hos mennene var det en liten gruppe som rapporterte at de var utsatt for mobbing, og blant disse var det en klar sammenheng mellom å være utsatt for mobbing og psykosomatiske symptomer.

STAMI har tidligere publisert data som viser en sammenheng mellom eksponering for vold og mobbing på den ene siden, og flere psykiske plager og lavere tilfredshet med jobben på den andre siden. Denne studien viser at det å være utsatt for vold og mobbing også gir økt risiko for å utvikle psykosomatiske symptomer.

Bakgrunn for studien

Studien er utført av forskere fra Universitet i Hebron, Vestbredden, i samarbeid med forskere fra Statens arbeidsmiljøinstitutt.  Sykepleierne som inngår i studien arbeider på ulike sykehus og klinikker i Hebron på Vestbredden i Palestina.

Forskere ved STAMI har studert arbeidsmiljøforhold i Palestina i samarbeid med forskere fra Universitetet i Oslo, som en del av den opprinnelige Oslo-avtalen. I den forbindelse har det vært fokusert på mange ulike arbeidsmiljø- og helsespørsmål, blant annet knyttet de organisatoriske og psykososiale forholdene. Forskningen har bidratt til å bygge kunnskap om arbeidsmiljø og helse i Palestina, samt også bidratt til å øke det vitenskapelige kunnskapsgrunnlaget om arbeidsmiljø og helse i yrkesgruppen globalt.

 

Studien har navnet «Psychosomatic symptoms among Palestinian nurses exposed to workplace aggression», og er publisert i det anerkjente tidsskriftet American Journal of Industrial Medicine.

Originalartikkel

Andre artikler knyttet til Psykososiale forhold

 • Mobbing og smerte blant kvinner og menn

  Fleire studiar har vist at mobbing på jobb kan føre til fysiske smerter. Men er grada av smerte forskjellig mellom menn og kvinner? Det har forskarar frå Statens arbeidsmiljøinstitutt funne svar på.

 • Organisatoriske endringer øker risikoen for psykiske plager hos ansatte

  Større organisatoriske endringer er stadig økende i både privat og offentlig sektor. I en ny studie fra Statens arbeidsmiljøinstitutt har forskere funnet en økt forekomst av psykiske helseplager hos ansatte i bedrifter som har gjennomgått organisasjonsendringer. Psykiske plager er en viktig årsak til produktivitetstap, sykefravær og uførhet i det norske arbeidslivet. Funnene kan gi svar på hvorfor endringer i bedrifter ofte ikke fører til økt lønnsomhet.

 • Kva er effekten av tilsyn og rettleiing frå Arbeidstilsynet?

  I kva grad tilsyn og rettleiing frå Arbeidstilsynet faktisk fører til at færre vert eksponert for helseskadelege faktorar i arbeidsmiljøet, og om tilsyn førebygger andre helseutfall enn arbeidsskadar, veit ein til no lite om. STAMI starter derfor opp eit forskingsprosjekt med mål om å avdekke effektane av Arbeidstilsynet sine verkemiddel. Forskingsprosjektet kan gi svar som kan gjere etaten meir effektiv i å førebygge arbeidsrelaterte helseskadar i Noreg.

 • STAMI-TV: Hva er sammenhengen mellom psykososiale arbeidsforhold, søvn og fysiske plager

  Selv om vi vet at psykososiale arbeidsforhold kan påvirke søvn og fysiske plager, vet vi lite om samspillet mellom disse faktorene. Hvordan påvirker faktorene hverandre, og hva kan gjøres med problemene som oppstår? Se opptaket fra frokostseminaret med Jolien Vleeshouwers hvor hun presenterer funn fra sin doktoravhandling.

 • Mobbing i arbeidslivet fra 1989 til i dag

  Mobbing er et betydelig problem i både norsk og internasjonalt arbeidsliv. Går vi bare 30 år tilbake i tid, fantes det ikke vitenskapelig forskning på temaet. Siden da har mobbing i arbeidslivet som forskningsfelt vokst kraftig over hele verden. Likevel er det mangler i forskningen som kan bidra til at man kan håndtere problemene. I en nylig publisert artikkel fra STAMI har forskere forsøkt å oppsummere alt av eksisterende kunnskap om temaet, for å kunne presentere forslag til videre utvikling av forskningsfeltet.

 • Får vi feedback om arbeidet?

  KRONIKK / Å få tilbakemeldinger om arbeidet man utfører, er sentralt for jobbmotivasjon – og kanskje også for helsen. Helsevesenet, og ledere innen alle sektorer, må spørre seg om ansatte får optimal feedback om jobben sin.