Nyhet

Vil gjennomgå bedriftshelsetjenesteordningen

Arbeids- og sosialdepartementet har satt ned en uavhengig ekspertgruppe for å gjennomgå og vurdere bedriftshelsetjenesten (BHT). Gruppen skal ledes av Pål Molander, direktør ved STAMI.

Departementet legger til grunn at det fortsatt bør stilles krav om at virksomheter må innhente råd og bistand til HMS-arbeidet når risikoforholdene tilsier det. Ekspertgruppen skal vurdere hvordan en slik ordning i fremtiden kan utformes på en treffsikker måte, og skissere og vurdere ulike modeller som alternativ til dagens BHT-ordning.

Viktig aktør i arbeidsmiljøarbeidet

– BHT har over lang tid vært en viktig aktør i det forebyggende arbeidsmiljøarbeidet i norske virksomheter. BHT har vært gjennom store forandringer de senere årene, med bl.a. utvidelse av BHT-plikten, godkjenningsordning og for mange BHT’er store endringer knyttet organisering og tjenestetilbud. Mye fungerer godt, men flere aktører har den senere tiden uttrykt bekymring for om vi treffer godt nok med dagens BHT-innretning. Den nylige evalueringen av BHT gjennomført av Sintef peker også på noen utfordringer og begrensninger med dagens praksis, sier Pål Molander, direktør ved STAMI.

– Ekspertgruppen har fått et spennende mandat i så måte, hvor det skal utredes forskjellige modeller for hvordan dette arbeidet kan innrettes, med utgangspunkt i at det fortsatt skal stilles krav til at virksomheter skal innhente råd og veiledning når risikoforholdene tilsier at de har behov for dette. Et viktig ledd i dette arbeidet er å utrede både fordeler og ulemper med de forskjellige modellene, som et underlag for det videre arbeidet i departementet med å finne frem til en mest mulig effektiv og treffsikker ordning til det beste for norsk arbeidsliv, utdyper han videre.

Anbefalinger legges frem i 2018

Forslagene fra ekspertgruppen skal legges frem for partene i arbeidslivet. Forslagene vil gi grunnlag for et videre arbeid om forenklinger og endringer i bedriftshelsetjenesteordningen, bl.a. i samarbeid med partene i arbeidslivet og berørte myndigheter.

Ekspertgruppen skal innhente synspunkter i saken fra partene i arbeidslivet, relevante myndigheter og ev. andre relevante miljøer. Ekspertgruppen skal legge frem sine anbefalinger innen 1. mai 2018. Gruppens anbefalinger skal diskuteres med partene i arbeidslivet før saken følges opp videre.


Ekspertgruppens medlemmer

•    Direktør Pål Molander, Statens arbeidsmiljøinstitutt (leder)
•    Konsulent Jens Jensen, tidligere direktør i det danske Arbejdstilsynet
•    Førsteamanuensis Astrid Grasdal, Universitetet i Bergen
•    Seniorskattejurist Ken Sletmo, Skatteetaten
•    Professor Hege Randi Eriksen, Høgskulen på Vestlandet og Uni Research Helse

 

Les mer om ekspertgruppen og deres mandat på regjeringen.no

Andre artikler knyttet til Bedriftshelsetjeneste - BHT

 • Bedriftshelsetjenesten - arbeidsmiljøets gullgravere? Grunnkurs for BHT høsten 2018

  Arbeidsmiljø handler først og fremst om arbeidet som foregår. STAMIs direktør Pål Molander har karakterisert arbeidsmiljøet som "det glemte gullet". Her kommer bedriftshelsetjenesten inn som "arbeidsmiljøet gullgravere". Grunnkurs for BHT bidrar til å øke fokus på det som har størst betydning - primærforebygging – basert på STAMIs forskning.

 • God BHT i ny versjon

  God BHT er et verktøy for selvevaluering og kompetanseutvikling i bedriftshelsetjenesten. God BHT ble utviklet for å bidra til å kvalitetssikre bedriftshelsetjenesten i Norge, og første gang utgitt i 2000. Vektøyet ble revidert i 2007 og 2013, og nå er en ny redaksjonell oppdatering klar.

 • Bedriftshelsetjenesten og virksomhetskontakt

  Ekspertgruppen som skal gjennomgå og vurdere bedriftshelsetjenesteordningen (BHT) i Norge, har fått gjennomført en undersøkelse av kostnader og tidsbruk blant BHT-er. Rapporten fra undersøkelsen er nå tilgjengelig.

 • Kartlegging av bedriftshelsetjenestenes priser og kontakthyppighet med kundene

  Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) har nedsatt en ekspertgruppe som skal gjennomgå og vurdere bedriftshelsetjenesteordningen. I den forbindelse skal det gjennomføres en undersøkelse blant alle bedriftshelsetjenester i Norge. Tema er bedriftshelsetjenestenes priser og kontakthyppighet med virksomhetene de betjener. Analyseinstituttet Ipsos gjennomfører undersøkelsen på oppdrag fra ASD.

 • Innspillsmøte om bedriftshelsetjenesteordningen

  Arbeids- og sosialdepartementet har nedsatt en uavhengig ekspertgruppe som skal gjennomgå bedriftshelsetjenesteordningen. STAMIs direktør Pål Molander leder denne gruppen. Ekspertgruppen inviterer til innspillsmøte 15. juni.

 • Utfordrende å finne balansen i rådgiverrollen i BHT

  Mange som jobber i bedriftshelsetjenesten (BHT) synes det er utfordrende å finne balansen mellom bedriftenes ansvar og egen rådgiverrolle i arbeidet med å forbedre arbeidsmiljøet ute i bedriftene. Hvor går grensene for hvem som skal svare for hva, og hvordan forankre ansvaret der det hører hjemme?