Nyhet

Utmattelse og sykefravær i kunde- og klientorienterte yrker kan forebygges

Stadig flere arbeidstakere jobber direkte med mennesker. Personlig kontakt med kunder, klienter eller pasienter krever at arbeidstaker må regulere egne følelser og følelsesuttrykk, noe som kan føre til utmattelse og sykefravær. Ny forskning fra Statens arbeidsmiljøinstitutt viser at arbeidstakere som opplever at arbeidsgiver viser interesse for deres helse og velvære, i mindre grad blir utmattet og sykemeldt som følge av følelsesregulering på jobb.

Hvilke konsekvenser har følelsesregulering for arbeidstakers helse?

Arbeidstakere som jobber med kunder og klienter må ofte regulere følelsene sine for å kunne uttrykke de følelsene som er forventet av dem i den yrkesrollen de har. At man må uttrykke følelser i jobbsammenheng har både positive og negative effekter på arbeidstaker, men når man stadig opplever at det er ubalanse mellom de følelsene man selv kjenner og de man må uttrykke, emosjonell dissonans, kan dette ha negative helsekonsekvenser.

I den aktuelle studien fant forskerne ut at arbeidstakere som ofte opplevde en ubalanse mellom egne følelser og de som bør uttrykkes (emosjonell dissonans), i større grad ble utmattet. Opplevelsen av å være utmattet økte videre risikoen for legemeldt sykefravær.

Hvordan forebygge utmattelse og sykefravær?

Et viktig resultat fra den aktuelle studien var funnet av en buffer (moderator) som kan redusere den negative effekten emosjonell dissonans har på arbeidstakers helse. Arbeidstakere som rapporterte at de opplever at arbeidsgiver viser interesse for deres helse og velvære, blir i mindre grad utmattet og sykemeldt som følge av følelsesregulering på jobb. Dette er et viktig funn som viser betydningen av å jobbe forebyggende for å ivareta arbeidstakeres helse og videre kunne redusere sykefraværet i kunde- og klientorienterte yrker.

Om studien

Totalt 7 758 arbeidstakere som jobber med kunder og klienter var med i studien, som er en del av forskningsprosjektet Den nye arbeidsplassen II: Arbeidsfaktorer av betydning for fravær og frafall. Arbeidstakere ble gjennom spørreskjema spurt om en rekke psykologiske og organisatoriske arbeidsfaktorer, blant annet hvor ofte de må regulere eller undertrykke følelser på jobb (emosjonell dissonans), om de opplever at arbeidsgiver bryr seg om deres helse og velvære (vektlegging av menneskelige ressurser) og i hvilken grad de opplever å være fysisk og følelsesmessig utmattet.

Svarene fra spørreskjema ble senere koblet til sykefraværsdata fra NAV. Denne koblingen mellom spørreskjema og registerdata ga forskerne mulighet til å studere sammenhengen mellom arbeidsfaktorer, helse og sykefravær.

Originalartikkel

Andre artikler knyttet til Psykososiale forhold

 • Vold og mobbing øker risikoen for psykosomatiske plager hos sykepleiere

  Mer enn hver fjerde palestinske sykepleier på Vestbredden har vært utsatt for ulike former aggresjon på jobben, viser ny studie. Studien viser at å være utsatt for vold og mobbing øker risikoen for å utvikle psykosomatiske symptomer.

 • Kva er effekten av tilsyn og rettleiing frå Arbeidstilsynet?

  I kva grad tilsyn og rettleiing frå Arbeidstilsynet faktisk fører til at færre vert eksponert for helseskadelege faktorar i arbeidsmiljøet, og om tilsyn førebygger andre helseutfall enn arbeidsskadar, veit ein til no lite om. STAMI starter derfor opp eit forskingsprosjekt med mål om å avdekke effektane av Arbeidstilsynet sine verkemiddel. Forskingsprosjektet kan gi svar som kan gjere etaten meir effektiv i å førebygge arbeidsrelaterte helseskadar i Noreg.

 • STAMI-TV: Hva er sammenhengen mellom psykososiale arbeidsforhold, søvn og fysiske plager

  Selv om vi vet at psykososiale arbeidsforhold kan påvirke søvn og fysiske plager, vet vi lite om samspillet mellom disse faktorene. Hvordan påvirker faktorene hverandre, og hva kan gjøres med problemene som oppstår? Se opptaket fra frokostseminaret med Jolien Vleeshouwers hvor hun presenterer funn fra sin doktoravhandling.

 • Mobbing i arbeidslivet fra 1989 til i dag

  Mobbing er et betydelig problem i både norsk og internasjonalt arbeidsliv. Går vi bare 30 år tilbake i tid, fantes det ikke vitenskapelig forskning på temaet. Siden da har mobbing i arbeidslivet som forskningsfelt vokst kraftig over hele verden. Likevel er det mangler i forskningen som kan bidra til at man kan håndtere problemene. I en nylig publisert artikkel fra STAMI har forskere forsøkt å oppsummere alt av eksisterende kunnskap om temaet, for å kunne presentere forslag til videre utvikling av forskningsfeltet.

 • Får vi feedback om arbeidet?

  KRONIKK / Å få tilbakemeldinger om arbeidet man utfører, er sentralt for jobbmotivasjon – og kanskje også for helsen. Helsevesenet, og ledere innen alle sektorer, må spørre seg om ansatte får optimal feedback om jobben sin.

 • Ny doktorgrad: Arbeidsforhold, søvn og muskelskjelettplager – hva påvirker hva?

  Selv om vi vet at arbeidsforhold kan påvirke søvnproblemer og muskelskjelettplager vet vi lite om samspillet mellom disse faktorene. I en ny doktorgrad ved STAMI har Jolien Vleeshouwers undersøkt hvordan en rekke spesifikke psykososiale arbeidsfaktorer, plager med søvn og muskelskjelettsmerter over tid henger sammen.