Nyhet

Utmattelse og sykefravær i kunde- og klientorienterte yrker kan forebygges

Stadig flere arbeidstakere jobber direkte med mennesker. Personlig kontakt med kunder, klienter eller pasienter krever at arbeidstaker må regulere egne følelser og følelsesuttrykk, noe som kan føre til utmattelse og sykefravær. Ny forskning fra Statens arbeidsmiljøinstitutt viser at arbeidstakere som opplever at arbeidsgiver viser interesse for deres helse og velvære, i mindre grad blir utmattet og sykemeldt som følge av følelsesregulering på jobb.

Hvilke konsekvenser har følelsesregulering for arbeidstakers helse?

Arbeidstakere som jobber med kunder og klienter må ofte regulere følelsene sine for å kunne uttrykke de følelsene som er forventet av dem i den yrkesrollen de har. At man må uttrykke følelser i jobbsammenheng har både positive og negative effekter på arbeidstaker, men når man stadig opplever at det er ubalanse mellom de følelsene man selv kjenner og de man må uttrykke, emosjonell dissonans, kan dette ha negative helsekonsekvenser.

I den aktuelle studien fant forskerne ut at arbeidstakere som ofte opplevde en ubalanse mellom egne følelser og de som bør uttrykkes (emosjonell dissonans), i større grad ble utmattet. Opplevelsen av å være utmattet økte videre risikoen for legemeldt sykefravær.

Hvordan forebygge utmattelse og sykefravær?

Et viktig resultat fra den aktuelle studien var funnet av en buffer (moderator) som kan redusere den negative effekten emosjonell dissonans har på arbeidstakers helse. Arbeidstakere som rapporterte at de opplever at arbeidsgiver viser interesse for deres helse og velvære, blir i mindre grad utmattet og sykemeldt som følge av følelsesregulering på jobb. Dette er et viktig funn som viser betydningen av å jobbe forebyggende for å ivareta arbeidstakeres helse og videre kunne redusere sykefraværet i kunde- og klientorienterte yrker.

Om studien

Totalt 7 758 arbeidstakere som jobber med kunder og klienter var med i studien, som er en del av forskningsprosjektet Den nye arbeidsplassen II: Arbeidsfaktorer av betydning for fravær og frafall. Arbeidstakere ble gjennom spørreskjema spurt om en rekke psykologiske og organisatoriske arbeidsfaktorer, blant annet hvor ofte de må regulere eller undertrykke følelser på jobb (emosjonell dissonans), om de opplever at arbeidsgiver bryr seg om deres helse og velvære (vektlegging av menneskelige ressurser) og i hvilken grad de opplever å være fysisk og følelsesmessig utmattet.

Svarene fra spørreskjema ble senere koblet til sykefraværsdata fra NAV. Denne koblingen mellom spørreskjema og registerdata ga forskerne mulighet til å studere sammenhengen mellom arbeidsfaktorer, helse og sykefravær.

Originalartikkel

Andre artikler knyttet til Psykososiale forhold

 • Arbeid med mennesker påvirker helsa

  I yrker hvor man jobber i direkte kontakt med mennesker er det forventet at den ansatte uttrykker bestemte følelsesuttrykk uavhengig av dagsform og humør. Dette kan oppleves utfordrende og kan påvirka helsa, viser ny doktorgrad.

 • Nytt verktøy kan studere arbeidsmiljøets betydning for sykefravær og arbeidsdeltagelse

  Forskere ved STAMI har utviklet et verktøy som gjør det mulig å ta i bruk registerdata for å studere betydningen av psykososiale og mekaniske arbeidseksponeringer på arbeidshelse i store populasjonsstudier.

 • Mobbing og smerte blant kvinner og menn

  Fleire studiar har vist at mobbing på jobb kan føre til fysiske smerter. Men er grada av smerte forskjellig mellom menn og kvinner? Det har forskarar frå Statens arbeidsmiljøinstitutt funne svar på.

 • Organisatoriske endringer øker risikoen for psykiske plager hos ansatte

  Større organisatoriske endringer er stadig økende i både privat og offentlig sektor. I en ny studie fra Statens arbeidsmiljøinstitutt har forskere funnet en økt forekomst av psykiske helseplager hos ansatte i bedrifter som har gjennomgått organisasjonsendringer. Psykiske plager er en viktig årsak til produktivitetstap, sykefravær og uførhet i det norske arbeidslivet. Funnene kan gi svar på hvorfor endringer i bedrifter ofte ikke fører til økt lønnsomhet.

 • Vold og mobbing øker risikoen for psykosomatiske plager hos sykepleiere

  Mer enn hver fjerde palestinske sykepleier på Vestbredden har vært utsatt for ulike former aggresjon på jobben, viser ny studie. Studien viser at å være utsatt for vold og mobbing øker risikoen for å utvikle psykosomatiske symptomer.

 • Kva er effekten av tilsyn og rettleiing frå Arbeidstilsynet?

  I kva grad tilsyn og rettleiing frå Arbeidstilsynet faktisk fører til at færre vert eksponert for helseskadelege faktorar i arbeidsmiljøet, og om tilsyn førebygger andre helseutfall enn arbeidsskadar, veit ein til no lite om. STAMI starter derfor opp eit forskingsprosjekt med mål om å avdekke effektane av Arbeidstilsynet sine verkemiddel. Forskingsprosjektet kan gi svar som kan gjere etaten meir effektiv i å førebygge arbeidsrelaterte helseskadar i Noreg.