Hjem Nyheter Ubalanse mellom jobb og privatliv øker ri[...]

Ubalanse mellom jobb og privatliv øker risikoen for psykiske plager

Psykiske helseutfordringer er en økende årsak til både sykefravær og langvarig ekskludering fra arbeidsmarkedet. Sammenheng mellom jobb-privatliv-ubalanse og sykefravær er sterkest for kvinner.

Det viser nye studier fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) som har undersøkt hvilke konsekvenser konflikt mellom jobb og privatliv kan ha for norske arbeidstakeres psykiske helse og sykefravær.

Balansen mellom arbeid og familieliv, eller mer typisk mangelen på det, omtales i forskningslitteraturen som jobb-privatliv-konflikt eller jobb-familie-konflikt.

Slike konflikter oppstår på grunn av krav til å møte forventninger både på jobb- og hjemmeområdet.

Økt mental uro

Det er svært vanlig at jobben av og til forstyrrer tiden man har til rådighet med familien eller til fritidsaktiviteter. Jobben kan kreve ekstra innsats i perioder, turnus og skiftarbeid kan passe dårlig med barnas fritidsaktiviteter, og mange har en lang eller kronglete pendlevei.

En jobb som tar opp mye tankevirksomhet utenfor arbeidstid, kan også være forstyrrende.

Nasjonal statistikk om arbeidsmiljø og helse viser at om lag 15 prosent opplever at jobben, ofte eller svært ofte, forstyrrer privatlivet.

Basert på det samme datagrunnlaget har forskere ved STAMI funnet at gruppen som ofte eller svært ofte opplever konflikt mellom jobb og privatliv, skiller seg ut negativt ved at de har høyere risiko for å utvikle mental uro.

− Høyt konfliktnivå forklarer 12 prosent av tilfellene av nyoppståtte psykiske plager, forteller STAMI-forsker Andrea Rørvik Marti, som er førsteforfatter på to nye studier om temaet.

Nye problemstillinger

Ettersom aspekter ved arbeid og familieliv endres over tid, fortsetter konfliktrelaterte problemstillinger å dukke opp arbeidslivet. Et nylig eksempel er COVID-19-pandemien, som forårsaket plutselige endringer, med millioner av mennesker som flyttet fra jobb hos sine vanlige arbeidsgivere til sine egne hjem.

− På den ene siden kan fjernarbeid ha en positiv innvirkning på arbeidernes velvære, opplevd autonomi og balansen mellom jobb og privatliv. På den annen side er det bekymring for at uklare skiller mellom jobb og privatliv kan påvirke denne balansen negativt, påpeker Marti.

Fortsatt er det lite vi vet om de langvarige konsekvensene økt bruk av fjernarbeid har for arbeidernes helse.

− Dette er spesielt viktig å skaffe kunnskap om, siden vi vet at psykiske helseutfordringer er en betydelig og økende årsak til både sykefravær og langvarig ekskludering fra arbeidsmarkedet, påpeker Marti.

Kvinner høyest risiko for økt sykefravær

I denne studien fant forskerne at jo høyere rapportering på jobb-hjem-konflikt var, jo høyere var risiko for sykefravær.

− Vi så den samme tendensen hos begge kjønn, men aller sterkest for kvinner, opplyser Marti.

Hun konkluder er med at konflikter mellom jobb- og privatliv kan være unngåelig for mange, men bør forebygges slik at de holder seg på et lavt nivå og adresseres hvis de forekommer ofte.

Les vitenskapelige publikasjoner

Få nyhetsbrev
Lukk