Hjem Nyheter Tilpasset arbeid letter retur til jobb, e[...]

Tilpasset arbeid letter retur til jobb, etter sykemelding for depresjon

Depresjon leder ofte til nedsatt funksjonsevne, og i mange sammenhenger også til sykemelding. En nylig publisert studie fra Arbetshälsoinstitutet, det finske søsterinstituttet til Statens arbeidsmiljøinstitutt, viser at man gjennom å tilpasse arbeidet, kan redusere antall sykedager sammenlignet med å kun behandle depresjonen.

Logo - ArbetshälsoinstitutetI en nylig publisert systematisk litteraturgjennomgang fra The Cochrane Collaboration har en sett på resultatene fra ulike intervensjonsstudier utført for å minske sykefraværet hos pasienter som lider av depresjon.

Oversiktsstudien baserer seg på 23 publiserte forskningsstudier fra både Europa og USA – hvor en undersøkte effektene av ulike tiltak for å bedre arbeidsevnen hos arbeidstakere med depresjon. I studiene deltok nærmere 6000 personer med enten depresjon eller sterke symptomer på depresjon. Vanlige symptomer er nedstemthet, manglende interesse, følelser av utilstrekkelighet og håpløshet, samt søvnløshet.

Arbeidstilpassing hadde en viss effekt på sykefraværet
Oversiktsstudien ga belegg for en svak nedgang i sykefraværet ved komplettering av normal depresjonsbehandling med arbeidstilpassing eller coaching. En fant også et visst belegg for en svak minskning av sykefravær ved bruk av telefon og internettbasert kognitiv adferdsterapi.

En fant også i enkeltstudier en viss støtte for at et strukturert og arbeidsplasstilbpasset handlingsprogram ga en større nedgang i sykefravær enn vanlig behandling.

I den samme oversiktsstudien fant en ikke at medisinering ga en vedvarende minskning av sykefraværet.

Andre ulike tiltak hadde varierende effekt
For andre tiltak, som arbeidstilpasset trening, avslappningsøvninger og mosjon, fant en ingen effekt i form av et minsket sykefravær.

Av intervensjonsstudiene som var rettet mot arbeidets organisering, var det kun et fåtall som hadde høy nok vitenskapelig kvalitet til å bli inkludert i oversiktsstudien. Det er altså behov for flere studier av denne typen, spesielt for å kunne se på intervensjonenes effekt på arbeid og arbeidsutfall.

Deltakelse i arbeidslivet og mental helse
Deltakelse i arbeidslivet ser ut til å ha en positiv effekt på arbeidstakeres mentale helse. Men det er viktig at vi utsettes for rimelige, realistiske krav og har god kontroll på oppgavene våre, samt kan søke støtte blant kolleger og ledere om vi trenger det. I tillegg er det viktig at man opplever anerkjennelse for det arbeidet man gjør.

Enkelte forhold i arbeidssituasjonen kan være viktigere enn andre for personer som behandles for psykiske lidelser. Å oppleve positiv støtte og oppfølging fra nærmeste leder og å ha trygghet for sin egen arbeidsplass, er eksempler på slike faktorer. Det å ha en opplevelse av støtte og oppfølging fra nærmeste leder er sannsynligvis vesentlig for at ansatte med angst og depresjonslidelser skal klare å være i arbeid. Det har også blitt hevdet at arbeidets art kan ha en forebyggende eller terapeutisk virkning i seg selv.

Bruk av egenkompetanse og ressurser ser ut til å virke særlig beskyttende mot depresjon, mens det å måtte møte barrierer og trusler på en konstruktiv måte kan virke reduserende på angst. Forhold i arbeidsmiljøet kan også ha en god effekt på de ansattes mentale helse, som for eksempel deltagelse i beslutninger, kontroll i arbeidssituasjonen, klare mål og gode tilbakemeldinger, samt bruk av egne evner.

Les mer om dette

Få nyhetsbrev
Lukk