Tema

Sosiale ulikheter

Beskrivelse

Sosiale ulikheter har stor betydning for menneskers yrkesdeltagelse, helse og levealder. STAMI har over lengre tid sett på ulike arbeidsmiljø- og arbeidshelsefaktorer knyttet til sosiale ulikheter i helse.

Sosiale ulikheter har stor betydning for menneskers yrkesdeltagelse, helse og levealder. Sosiale ulikheter i helse henger sammen med forhold tidlig i livet i høy grad bestemmer sosial tilhørighet og utfall knyttet til arbeidsdeltakelse og helse i voksen alder. Disse studiene videreføres gjennom analyser av oppvekstens betydning for senere arbeidsdeltakelse, pensjonering, arbeidsrelatert helse og sykefravær.

STAMI har over lengre tid sett på ulike faktorer knyttet til arbeidsmiljø og arbeidshelse, studert omfanget av arbeidsrelaterte helseproblemer, spesielt helseproblemer forårsaket av arbeidsforhold i dagens arbeidsliv, og som det derfor burde være mulig å forebygge. Forskere ved instituttet studerer, og har som mål og nøste opp i sammenhengen mellom utdannelse, arbeidsdeltakelse og arbeidsrelatert helse og i et livsløpsperspektiv.

STAMI ser på både inngangen inn i arbeid, kvalitet og omfang av selve arbeidsdeltakelsen, og veien ut av arbeid (frafall).

Prosjekter

Publikasjoner

Nyhetsartikler

  • Doktorgrad ved STAMI: Årsaker til sykefravær i et livsløpsperspektiv

    Karina Corbett ved Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) har i sitt doktorgradsarbeid benyttet informasjon fra nasjonale registre og helseundersøkelser til å vurdere hvorvidt fysisk kondisjon, sosial posisjon, og sykefravær blant familiemedlemmer øker risikoen for eget sykefravær. Hun disputerer torsdag 1. september.

  • Kva arbeidsmiljøet har å seie for utdanningsskilnader i sjukefråværet

    Yrkesaktive menn og kvinner med grunnskuleutdanning har tre til fire gongar større risiko for høgt sjukefråvær samanlikna med yrkesaktive med meir enn tre års høgskule- eller universitetsutdanning. Dette kjem fram i ein nyleg publisert studie frå Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI).

  • Alvorlegare smerter blant kvinner enn menn?

    Ny forsking ved Statens arbeidsmiljøinstitutt viser at det blant personar som rapporterer smerter, er vanlegare at kvinner har kliniske diagnosar enn menn – og at det er vanlegare blant personar med låg sosial posisjon enn dei med høg posisjon.

STAMI-TV