Nyhet

Støy i arbeidslivet og hørsel – en systematisk litteraturgjennomgang

Internasjonalt fører yrkesmessig eksponering for støy til mellom 7 og 21 prosent av hørselstapet blant arbeidstakere. Det er lavest i den vestlige verden, der forekomsten går ned, og høyest i utviklingslandene. Det er vanskelig å skille mellom støyindusert og aldersrelatert hørselstap på individnivå.

Mesteparten av hørselstapet er aldersrelatert. I en nylig publisert studie som bygger på Statens arbeidsmiljøinstitutts (STAMI) støyrapport fra 2013 har forskere ved instituttet gått gjennom tidligere vitenskaplig forskning for å gi en systematisk oversikt over utviklingen av støyindusert hørselstap i arbeidslivet.

Støy anses fortsatt som et av de største problemene i arbeidslivet, og meldte arbeidsrelaterte støyskader utgjør omlag 60 prosent av totalt antall meldte arbeidsrelaterte sykdommer. Samtidig finner vi at hørselstapet i befolkningen i hovedsak er knyttet til økende alder.

Forekomsten av støyindusert hørselstap i arbeidslivet er synkende i Norge og andre vestlige land på grunn av forebyggende tiltak. Gjennom et omfattende litteratursøk fant vi 22413 artikler om støy og helse som ble gjennomgått av seks forskere. Av disse fant vi 187 artikler som ble vurdert å være gode nok for videre analyse med hensyn på støyindusert hørselstap.

Arbeid, kjønn, alder og arv

Menn mister hørselen mer enn kvinner gjør. Arv spiller også en rolle. Sosioøkonomisk status, etnisitet og andre faktorer, som for eksempel røyking, høyt blodtrykk, diabetes, vibrasjon og kjemiske stoffer, kan også påvirke hørselen. Bruk av skytevåpen kan være skadelig for hørselen, mens andre typer fritidsstøy synes å være mindre viktig. Impulsstøy er mer skadelig for hørselen enn kontinuerlig støy.

Yrkesgrupper med høy risiko for hørselstap er det militære, bygningsarbeidere, landbruk og andre med høy eksponering for støy.

Les vitenskapelig artikkel

Andre artikler knyttet til Støy

  • Arbeidsrelatert støy og hjerte- og karsykdom

    I en nylig gjennomført systematisk, kritisk litteraturgjennomgang har forskere ved Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) funnet belegg for at arbeidsrelatert støyeksponering gir økt risiko for hjerte- og karsykdommer. Litteraturen viste at støyeksponering gav størst risiko for å utvikle høyt blodtrykk, men forhøyet risiko kunne også påvises for andre hjerte- og karsykdommer samt dødelighet grunnet støyrelatert hjertesykdom. 

  • Støyskadd høyrsel på jobb – kva veit vi om førekomsten, og kva gjer vi med problemet?

    I daglegtalen vert støy ofte definert som uynskt lyd. Sterk støy (særleg smell og høge lydar) kan føre til øyresus og nedsett høyrsel. Støy kan, som éin av fleire faktorar, verke inn på tryggleiken og kommunikasjonen på arbeidsplassen.

Få nyhetsbrev
Lukk