79 prosent av sykepleiere i Norge oppgir at de har høye jobbkrav i arbeidet, viser tall fra Nasjonal overvåkning av arbeidsmiljø (NOA) ved STAMI.

Vedvarende høye jobbkrav kan over tid ha negative helseeffekter, særlig dersom de ansatte har begrensede muligheter for å påvirke arbeidsmengde og arbeidstempo.

Belastende kombinasjon

I studier av den norske yrkesbefolkningen har høye jobbkrav vist seg å øke risikoen for framtidige nakke- eller skuldersmerter og ryggsmerter. Henholdsvis 6 og 8 prosent av tilfellene med slike plager kunne tilskrives høye jobbkrav.

Høye jobbkrav i kombinasjon med lav jobbkontroll er definert som en belastende arbeidssituasjon og er vist å øke for risikoen helseplager, sykefravær og uførhet.

Blant sykepleiere, ansatte i servitøryrker, fysioterapeuter og andre helserelaterte yrker er det over 30 prosent som oppgir høye krav og lav kontroll.

Høye emosjonelle krav

I tillegg til høye jobbkrav, har sykepleiere ifølge tall fra NOA også høye emosjonelle krav i deres arbeidshverdag. Arbeidstakere innen helse- og sosialtjenester er de yrkesgruppene som i størst grad oppgir høye emosjonelle krav i arbeidet. Det innebærer blant annet å skjule egne følelser på jobben.

En studie fra STAMI viser at arbeidstakere som ofte må undertrykke følelser, eller vise følelser som ikke er i overensstemmelse med egne følelser, har en økt risiko for sykefravær.

Å oppleve rollekonflikt, som motstridende krav og forespørsler, er også et forhold som øker risikoen for sykefravær. Blant sykepleiere er andelen som oppgir rollekonflikt over 20 prosent.

Stort potensial for forebygging

Det er mange forhold med arbeidsmiljøet i helsesektoren som det er mulig å påvirke, og NOA har sett nærmere på forebyggingspotensialet i helsesektoren.

På sykehus er det samlet sett et forebyggingspotensiale på 26 prosent. I sykehjemssektoren er dette forebyggingspotensialet samlet sett hele 40 prosent. Dette er begge to bransjer innen helsesektoren med et sykefravær som er høyere enn landsgjennomsnittet.

Med et behovsorientert og kunnskapsbasert tilnærming til det forebyggende arbeidsmiljøarbeidet finnes det altså en mulighet for å redusere de negative påvirkningene av ulike eksponeringer. Det er ikke alle som kan fjernes, men alle kan håndteres.

Ta tak i de viktigste utfordringene

I arbeidet med å legge til rette for at norske virksomheter skal kunne jobbe mer kunnskapsbasert med sitt eget arbeidsmiljø har STAMI utviklet verktøyet En bra dag på jobb.

Dette verktøyet tar nettopp tak i de viktigste utfordringene i hver bransje for at for eksempel sykehus skal kunne rette sine aktiviteter inn på selve arbeidet, og de arbeidsmiljøfaktorene som har størst betydning.

En bra dag på jobb er et gratis og inkluderende verktøy utviklet av STAMI. Det belyser de faktorene som forskning viser har betydning for arbeidsmiljøet i ulike bransjer.

Verktøyet skal hjelpe ansatte i virksomheter til å samarbeide om å skape et godt arbeidsmiljø som bidrar til redusert sykefravær og hindrer frafall.

Les mer om En bra dag på jobb her