Nyhet

STAMI-TV: Arbeidsrelatert hjerte- og karsykdom

Hjerte- og karsykdom er den viktigste årsaken til død verden over, både i industrialiserte land og i utviklingsland. På dette frokostseminaret ser overlege Merete Drevvatne Bugge ved STAMI på kjente og mindre kjente sammenhenger mellom yrkeseksponering og hjerte- og karsykdom. Frokostseminaret ble avholdt 21. april, og er nå tilgjengelig på web-tv.

Det er godt kjent at risiko for hjerte- og karsykdom er knyttet til arv og livsstilsfaktorer. På STAMI dreier forskningen seg om faktorer i arbeidsmiljøet som kan ha betydning for sykdomsutvikling. Kjemiske arbeidsmiljøeksponeringer, støv og partikler, kombinasjonseksponeringer samt andre former for eksponering i arbeidsmiljøet er faktorer det forskes på.

På tross av at hjerte- og karsykdom er en viktig årsak til arbeidsudyktighet og dødelighet i den norske befolkningen, finnes det svært lite forskning på denne typen helseproblemer i forhold til ulike arbeidstidsordninger.  STAMI har nå en pågående studie hvor vi undersøker nærmere om lange arbeidsøkter og lange eller komprimerte arbeidsuker øker risikoen for hjerte- og karsykdom og feilhandlinger.

 

Andre artikler knyttet til Hjerte- og karsykdommer

 • Ny STAMI-rapport: Trening i fritiden motivert av arbeidsgiver

  Forskere ved STAMI har undersøkt hvorvidt økt fysisk aktivitet i fritiden, gjennom et aktivitetsprogram initiert av arbeidsgiver, kunne ha positiv innflytelse på hjerte- og karstatus hos veiarbeidere og kontoransatte innen veivedlikehold.

 • Eksponering for ultrafine partikler og risiko for hjerte- og karsykdom

  Hjerte- og karsykdom er den viktigste årsaken til død både i industri- og utviklingsland, og enkelte faktorer i arbeidsmiljøet kan være utslagsgivende. Flere befolkningsundersøkelser de senere årene har vist en øket risiko for hjerte- og karsykdom i forbindelse med høy utendørs luftforurensning.

 • Arbeidsrelatert støy og hjerte- og karsykdom

  I en nylig gjennomført systematisk, kritisk litteraturgjennomgang har forskere ved Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) funnet belegg for at arbeidsrelatert støyeksponering gir økt risiko for hjerte- og karsykdommer. Litteraturen viste at støyeksponering gav størst risiko for å utvikle høyt blodtrykk, men forhøyet risiko kunne også påvises for andre hjerte- og karsykdommer samt dødelighet grunnet støyrelatert hjertesykdom. 

 • Høge krav og låg kontroll i jobben gjev auka risiko for hjarte-karsjukdom

  Arbeidstakarar som både opplever høge psykologiske krav og har lite kontroll over eigen arbeidskvardag, har 23 prosent større risiko enn andre arbeidstakarar for å få ein hjarte-karsjukdom. Dette kjem fram i ei ny undersøking som er gjennomført av ei europeisk forskargruppe.

Få nyhetsbrev
Lukk