Nyhet

STAMI-TV: Kjønnsforskjeller i sykefravær

Kvinner har høyere sykefravær enn menn. Årsakene til denne forskjellen mellom kjønnene er fortsatt uavklart, til tross for at dette forholdet har fått mye oppmerksomhet. Se opptak fra frokostseminar 16. februar.

På dette frokostseminaret vil ulike metoder og analyser fremheves, og forskningen som presenteres vil vise hvordan dette kan føre til at det trekkes forskjellige konklusjoner. Karina Corbett, forsker ved avdeling for arbeidsmedisin og epidemiologi på STAMI, gir en oversikt over kjønnsforskjeller i sykefravær og diskutere om det finnes grunnlag for at spesifikke intervensjoner kan redusere kjønnsforskjellene i sykefravær i Norge.

Andre artikler knyttet til Sykefravær

 • Emosjonelt arbeid og sykefravær

  Arbeid som innebærer direkte kontakt med kunder, klienter og pasienter kan være belastende. I en nylig publisert studie fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) fant forskerne at arbeidstakere som ofte må undertrykke følelser, eller vise følelser som ikke er i overensstemmelse med egne følelser, har en økt risiko for sykefravær.

 • Arbeidsmiljøets betydning for sykefraværet i helse- og sosialyrker

  En betydelig andel av den økte risikoen for legemeldt sykefravær (21 dager eller mer) blant kvinner i helse- og sosialyrker sammenliknet med kvinner i øvrig yrkespopulasjon, kan forklares av arbeidsmiljøfaktorer. De mest betydningsfulle faktorene var vold og trusler om vold, emosjonelle krav og løft i ubekvem stilling.

 • STAMI-TV: Hvor stor andel helseplager kan skyldes arbeidsmiljøfaktorer?

  På dette frokostseminaret forteller Håkon Johannessen og Tom Sterud, begge ansatt på avdeling NOA ved STAMI, hvordan de har arbeidet med å utvikle og utarbeide gode tilstandsbeskrivelser som beslutningsunderlag for arbeidsmiljø- og helseforhold i Norge. Frokostseminaret ble holdt på STAMI 17. mars, og er nå tilgjengelig på web-tv.

 • Kan reduksjon av sykefraværet ha effekt i neste generasjon?

  Forskning viser at sannsynligheten for sykmelding kan påvirkes av sykmeldingsmønsteret i omgivelsene – kolleger, familier, naboer. Men kan denne påvirkningen strekke seg over generasjoner? Vil sykmeldingsmønsteret hos foreldre, når man selv er i ungdomsårene, påvirke sannsynligheten for selv å bli sykmeldt senere i livet?

 • Flere eldre inkluderes – mens flere unge står utenfor arbeidslivet

  Rapport fra faggruppen for IA-avtalen: Seniorene øker sin yrkesdeltakelse, mens sysselsettingsandelen for unge under 30 år viser nedgang. Sykefraværet har holdt seg om lag uendret siden 2012, og ligger på det laveste nivået siden starten av IA-avtalen i 2001. Dette viser en ny rapport fra faggruppen som har vurdert status og utvikling for målene i IA-avtalen.

 • Arbeidsrelaterte helseproblemer og sykefravær

  Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) utfører mange studier som ser på ulike faktorer som påvirker sykefraværet, og bidrar på en slik måte til å bygge et viktig kunnskapsgrunnlag for å bedre mulighetene til å forebygge.