Nyhet

STAMI-TV: Hvordan kan teknologi påvirke emosjonelle belastninger i helsesektoren?

Teknologi er på full fart inn i helse-, sosial- og omsorgssektoren. Hva betyr innføringen av teknologiske hjelpemidler for arbeidsmiljø og emosjonelle belastninger for helseansatte? Se opptak av Arbeidstilsynets frokostseminar på STAMI tidligere denne uka.

Innslag:

«Å skape gyldne øyeblikk. Hvordan teknologi kan bidra til en bedrearbeidshverdag»
v/ Kristin Brandsæter, Tiller helse- og velferdssenter

«Erfaringer og kunnskap om helse- og omsorgsektoren fra tilsyn og forskning»
v/ Edle Utaaker og Gunn Robstad Andersen, Arbeidstilsynet

«Emosjonelle krav og sykefravær i helse- og omsorgssektoren»
v/ Anne Marthe Rustad Indregard, Statens Arbeidsmiljøinstitutt (STAMI)

«Erfaringer fra forebyggende arbeid i Risør kommune»
v/ Per Christian Andersen, Risør kommune


 

Belastninger i helsesektoren

Helse- og sosialsektoren er en av de mest risikoutsatte næringene med tanke på arbeidsmiljøeksponering, helsekonsekvenser og sykefravær, heter det i en pressemelding fra Arbeidstilsynet. Ettersom arbeidstakerne i denne sektoren ofte tilbringer brorparten av karrieren innenfor samme yrke og utfører de samme arbeidsoppgavene, blir de utsatt for langtidseksponering. Derfor er det ekstra viktig å ha fokus på de belastningene disse arbeidstakerne utsettes for og hvilke tiltak som kan redusere belastningen.

Sikrer god helse

Når det snakkes om velferdsteknologi, legges det ofte vekt på pasientene og tjenestetilbudet, men det er også viktig å huske på menneskene som har helsesektoren som arbeidsplass. Skal vi sikre at vi har helsepersonell som kan stå lenge i arbeid, må vi sørge for at de også har god helse.

– Vi må ha et langsiktig perspektiv på forebygging av emosjonelle belastninger i helse- og sosialsektoren. Arbeidstakerne tilbringer nesten hele arbeidsdagen sin i direkte kontakt med sårbare mennesker i vanskelige situasjoner. Vi ønsker tiltak og teknologi som kan redusere de emosjonelle belastningene knyttet til dette hjertelig velkommen. Samtidig må vi være oppmerksom på at innføring av ny teknologi også kan føre med seg flere risikofaktorer som utgjør en belastning for arbeidstakerne, sier Gunn Robstad Andersen i Arbeidstilsynet.

Må handle om mer enn effektivitet

Anne Marthe Rustad Indergaard i Statens Arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) har forsket på sammenhengen mellom emosjonelle krav og sykefravær i yrker der man er i direkte kontakt med andre mennesker eller pasienter. I sin studie slår Indergaard fast at emosjonelle belastninger direkte fører til økt risiko for sykefravær.

– Teknologi kan bidra positivt for å redusere emosjonelle belastninger, men det er avgjørende at arbeidstakerne involveres når teknologien skal implementeres. I denne sektoren er det ekstra viktig å ta hensyn til hvordan teknologien påvirker de menneskelige relasjonene i arbeidsdagen, og ikke bare måle effektivitet, sier Indergaard.

 

Andre artikler knyttet til Psykososiale forhold

 • Kan man forsvare seg mot mobbing på arbeidsplassen?

  Tidligere forskning har vist at arbeidstakere som er utsatt for mobbing har økt risiko for en rekke psykiske og somatiske plager, selvmordstanker, symptomer på posttraumatisk stress, sykefravær og uføretrygd. Mobbing rammer imidlertid ikke alle på samme måte og noen arbeidstakere synes å håndtere mobbing bedre enn andre. Det har derfor blitt hevdet at mobbing handler mer om hvordan man «tar det» enn om hvordan man faktisk «har det».

 • Motstridende krav i jobben - spiller det noen rolle?

  Rollekonflikt handler ikke om å ha altfor mye å gjøre på jobb, men om motstridende krav til arbeidet du skal utføre. Dette kan være krav som stilles fra ledelsen eller krav som kommer fra din egen samvittighet. Begge deler kan gi helseproblemer.

 • Forekomst av risikofylt alkoholbruk blant norske arbeidstakere

  Overdrevet og risikofylt alkoholbruk kan ha skadelige konsekvenser for ansattes helse, tilstedeværelse, jobbutøvelse og sikkerhet. I en ny studie ser man at norske arbeidstakere i gjennomsnitt drikker noe over 4 enheter alkohol i løpet av en vanlig arbeidsuke, menn noe mer enn kvinner. I underkant av 3 prosent av mennene og ca 2 prosent av kvinnene har et risikofylt forbruk.

 • Søvnproblemer blant yrkesaktive i Norge

  I Norge oppgir om lag 30 prosent av alle yrkesaktive søvnvansker i løpet av siste måned. 38 prosent av disse rapporterer at plagene helt eller delvis skyldes nåværende jobb. Dette utgjør 280 000 yrkesaktive. Ny forskning fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) viser at positive endringer i det psykososiale arbeidsmiljøet kan bidra til å redusere nivået av søvnproblemer.

 • Doktorgrad ved STAMI

  Palestinske sykepleiere har en krevende arbeidssituasjon. I sin avhandling «Workplace stress among nurses» har Yousef Mohammad Mustafa Jaradat kartlagt en rekke arbeidsrelaterte faktorer som kan påvirke sykepleiernes trivsel og derved også omsorgen for pasientene. Han forsvarer sin avhandling torsdag 1. juni.

 • Arbeidstakere som er mindre tilfredse på jobb, har oftere flere smerteplager

  Muskelskjelettsmerter er blant de viktigste årsakene til sykefravær, nedsatt produktivitet og redusert livskvalitet. Men slike plager opptrer sjelden alene - det er faktisk vanligere å ha smerter i to eller flere kroppsområder. En ny studie ved Statens arbeidsmiljøinstitutt har sett på arbeidstakere som rapporterer om smerteplager, og hvilken sammenheng dette har med psykologiske faktorer, søvnvansker og jobbtilfredshet.