Nyhet

STAMI-TV: Hvilke psykososiale arbeidsfaktorer kan ha effekt på arbeidstakers psykiske helse?

Psykiske lidelser er den nest største diagnosegruppen etter muskelskjelettlidelser når det gjelder langtidssykemeldinger i Norge, og psykososiale arbeidsfaktorer kan påvirke psykisk helse - både positivt og negativt. Se opptak fra frokostseminar 16. mars.

På frokostseminaret gir Live Bakke Finne, forsker ved avdeling for arbeidspsykologi og –fysiologi på STAMI, en oversikt over hvorfor det er viktig å fokusere på psykologiske og sosiale arbeidsfaktorer i forebyggingsarbeid rettet mot psykisk helse, og hvilke arbeidsfaktorer det kan være spesielt viktig å være oppmerksom på.

Andre artikler knyttet til Psykososiale forhold

 • Doktorgrad ved STAMI: Psykososiale risikofaktorer og høyt sykefravær blant norske yrkesaktive

  Hvilke psykososiale faktorer som er viktigst for sykefraværet i Norge er ikke tidligere studert i et populasjonsrepresentativt utvalg av norske yrkesaktive. I sin doktoravhandling har Cecilie Aagestad ved STAMI lagt særlig vekt på sykefravær og risikofaktorer blant kvinnelige ansatte i helse- og sosialyrker.

 • Psykosomatiske symptomer hos sykepleiere

  Helsepersonell har arbeidsforhold som mange opplever som belastende. Dette gjelder ikke minst sykepleiere. I en ny, internasjonal studie av sykepleiere fant forskerne at kvinnelige sykepleiere rapporterte flere psykosomatiske symptomer, ulike plager uten sikre fysiske årsaker, enn mannlige sykepleiere. Det var en sterkere forbindelse mellom stressende arbeidsforhold og psykosomatiske symptomer blant menn enn blant kvinner.

 • Psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø

  Alle som utfører arbeid påvirkes av psykologiske, sosiale og organisatoriske faktorer. Det psykososiale arbeidsmiljøet i Norge vurderes som positivt i de fleste internasjonale studier og sammenlikninger. Like fullt er det fortsatt utfordringer og forbedringspotensial i norsk arbeidsliv knyttet til forebygging av psykososiale og organisatoriske arbeidsforhold.

 • Emosjonelt arbeid og sykefravær

  Arbeid som innebærer direkte kontakt med kunder, klienter og pasienter kan være belastende. I en nylig publisert studie fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) fant forskerne at arbeidstakere som ofte må undertrykke følelser, eller vise følelser som ikke er i overensstemmelse med egne følelser, har en økt risiko for sykefravær.

 • Ny doktorgrad: Psykososiale arbeidsfaktorers påvirkning på mental helse

  Hvordan kan man utvide spekteret av spesifikke psykologiske og sosiale arbeidsfaktorer som undersøkes som mulige prediktorer for arbeidstakeres mentale helse? Fredag 7. oktober disputerer Live Bakke Finne ved STAMI om dette temaet, med fokus på “mental distress” (symptomer på angst og depresjon).

 • Vold og mobbing blant sykepleiere

  I en ny studie har sykepleiere blitt spurt om de har vært utsatt for fysisk vold, trakassering, eller mobbing i løpet av det siste året. Mer enn hver fjerde sykepleier svarte ja på dette. Sykepleiere som var utsatt for verbal aggresjon/trakassering hadde flere psykiske plager. Sykepleiere som var utsatt for mobbing, som gjerne er forårsaket av kolleger, hadde lavere jobb-tilfredshet.