Hjem Nyheter Spesifikk menneskeskapt nano-produkt på W[..]

Spesifikk menneskeskapt nano-produkt på WHOs liste over mulige kreftfremkallende stoffer

En bestemt type flervegget nanokarbonrør blir av Verdens Helseorganisasjons kreftforskningsinstitutt International Agency for Research on Cancer (IARC) klassifisert som potensielt kreftfremkallende.

Søsterinstituttet til Statens arbeidsmiljøinstitutt i Danmark, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, har nylig presentert en ny studie og vurdering som tydeliggjør at visse såkalte engineered nanoprodukter potensielt kan være kreftfremkallende, noe som også fordrer forsiktighet overfor andre typer av nanokarbonrør.

Mulig kreftfremkallende også for mennesker
Det flerveggede nanokarbonrøret Mitsui XNRI MWNT-7 er i en nylig vurdering bestemt som mulig kreftfremkallende for mennesker. Vurderingen er utført på vegne av WHOs eget organ for kreftforskning IARC, av en gruppe på 21 eksperter som har gått gjennom eksisterende viten om nanokarbonrør. Etter vurderingen blir akkurat dette nanokarbonrøret satt på IARCs liste over stoffer som er mulig kreftfremkallende for mennesker (Gruppe 2B).

Ekspertgruppen har basert sine vurderinger på resultater fra en mengde vitenskapelige studier på hvorvidt nanokarbonrør har kreftfremkallende effekt på mus og rotter. I den systematiske litteraturgjennomgangen har ekspertgruppen inkludert både enkeltveggede og flerveggede nanokarbonrør i tillegg til, naturligvis, studier av det enkelte produktet som nå er satt på IARCS liste.

For andre typer av både enkeltveggede og flerveggede nanokarbonrør fant ikke ekspertgruppen noe eller nok vitenskapelig grunnlag til å kunne klassifisere deres eventuelle effekter. Disse ble derfor satt på IARCs lite over stoffer som ikke er mulig å vurdere om er kreftfremkallende for mennesker (Gruppe 3).

STAMI og menneskeskapte nanopartikler
Statens arbeidsmiljøinstitutt forsker på menneskeskapte nanopartikler, blant annet på inflammatoriske og gentoksiske effekter av visse typer av nanokarbonrør og på ulike effekter av titanoksidnanopartkler.

I tillegg bidrar også instituttet og forskere fra STAMI i det store EU-prosjektet NANOREG-EU, det nasjonale NORNANoREG, og i utarbeidelsen av nye kunnskapsunderlag på menneskeskapte nanopartikler for Verdens Helseorganisasjon (WHO) gjennom sin rolle som samarbeidssenter på arbeidsmiljø og -helse (WHO Collaborating Center on Occupational Health).

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

Originalartikkel

Få nyhetsbrev
Lukk