Nyhet

Søvnproblemer blant yrkesaktive i Norge

I Norge oppgir om lag 30 prosent av alle yrkesaktive søvnvansker i løpet av siste måned. 38 prosent av disse rapporterer at plagene helt eller delvis skyldes nåværende jobb. Dette utgjør 280 000 yrkesaktive. Ny forskning fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) viser at positive endringer i det psykososiale arbeidsmiljøet kan bidra til å redusere nivået av søvnproblemer.

STAMIs nye studie fant signifikante sammenhenger mellom psykososiale belastninger i arbeidsmiljøet og fremtidige søvnproblemer. Studien viste også at forekomsten av søvnproblemer var signifikant høyere blant ufaglærte og blant skiftarbeidere. Videre var søvnproblemer i yrkesbefolkningen mer utbredt blant kvinner, enslige foreldre, samt respondenter med eksisterende kroniske helseproblemer og blant røykere. Det var imidlertid ingen signifikante forskjeller knyttet til alder eller utdanningsnivå.

Søvn er den viktigste restitusjonsmekanismen for mennesker, og er nært knyttet til både livskvalitet og mestring.  Søvnforstyrrelser, forstått som dårlig eller lite søvn grunnet innsovningsvansker, urolig nattesøvn eller tidlig oppvåkning, er i seg selv en uønsket tilstand, men søvnforstyrrelser kan også føre til psykisk- og somatisk sykdom, arbeidsskader, sykefravær og uføretrygd.

I hvilke yrker finner vi søvnproblemer?

Sammenliknet med gjennomsnittet for alle yrkesaktive er det høyere forekomst av søvnproblemer blant ufaglærte, men også blant yrkesaktive innen typiske yrker i grunnskolesektoren og helse-, omsorgs- og sosialsektoren.

Vi ser også at profesjonelle kunstnere, industrioperatører, samt kokker og kjøkkenassistenter oppgir søvnvansker i større grad enn gjennomsnittet. Ledere innen helse og utdanning, samt ledere innen tjenesteyting oppgir også verdier over gjennomsnittet.

Årsaker til søvnproblemer

Det er dokumentert at vedvarende stress påvirker søvn negativt og at faktorer i arbeidsmiljøet kan være en kilde til stress-reaksjoner. Tidligere studier har vist at nattarbeid, men også kveldsarbeid og arbeid som starter før kl. syv på morgenen gir økt sannsynlighet for å utvikle søvnproblemer. Psykososiale stressorer i arbeidsmiljøet er også vist å påvirke søvn negativt.

I den nye studien fra STAMI fant man at ulike psykososiale arbeidsmiljøfaktorer påvirket søvnen til menn og kvinner forskjellig. Høye emosjonelle krav, lav sosial støtte, ubalanse mellom innsats og belønning, samt vold og trusler om vold gav økt risiko for å utvikle søvnproblemer blant menn. For kvinner var det rollekonflikt og ubalanse mellom krav på jobben og forpliktelser i familien som gav økt risiko.

Studien fant også at forhold på jobben og søvn var gjensidig relatert. Resultatene fra studien pekte i retning av at ugunstige faktorer i arbeidsmiljøet kan gi søvnproblemer som igjen kan øke sannsynligheten for å oppleve det psykososiale arbeidsmiljøet som belastende.

Hvilke råd gir studien til arbeidstakere og arbeidsgivere?

– Å gi enkle og konkrete råd når det gjelder en komplisert sammenheng er ikke lett, men resultatene fra studien viste at reduksjon av belastende psykososiale faktorer over tid ble etterfulgt av lavere risiko for søvnproblemer. Dette resultatet indikerer at man kan forvente gunstige effekter på søvn ved å jobbe systematisk med å redusere arbeidsmiljøeksponeringer, sier forsker Håkon A. Johannessen.

Om studien

Dette er en longitudinell studie med et representativt utvalg av yrkesaktive i Norge. De samme personene ble fulgt over en periode hvor en gjennomførte to ulike målinger med fire års mellomrom. Målingene ble gjennomført i 2009 og 2013, og antall personer i studien var 5760. I studien ble det målt egenvurderte søvnproblemer og ti ulike psykososiale faktorer på jobb: Jobbkontroll, rollekonflikt, emosjonelle krav, jobbkrav, belønning, sosial støtte, jobb-familie-forhold, mobbing/trakassering, vold og trusler om vold, samt arbeidstidsordninger.

 • I faktabok om arbeidsmiljø og -helse finner du utdypende fakta og statistikk fra norsk arbeidsliv

Originalartikkel

Andre artikler knyttet til Psykososiale forhold

 • Utmattelse og sykefravær i kunde- og klientorienterte yrker kan forebygges

  Stadig flere arbeidstakere jobber direkte med mennesker. Personlig kontakt med kunder, klienter eller pasienter krever at arbeidstaker må regulere egne følelser og følelsesuttrykk, noe som kan føre til utmattelse og sykefravær. Ny forskning fra Statens arbeidsmiljøinstitutt viser at arbeidstakere som opplever at arbeidsgiver viser interesse for deres helse og velvære, i mindre grad blir utmattet og sykemeldt som følge av følelsesregulering på jobb.

 • Beskyttende faktorer i arbeidsmiljøet

  Er din arbeidssituasjon kjennetegnet av en kombinasjon av høy kontroll, rettferdig- og bemyndigende ledelse, forutsigbarhet og et godt sosialt klima har du mindre sannsynlighet for å utvikle muskelskjelettplager, viser ny studie fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI). Forskere har studert forskjellige typer psykososiale arbeidssituasjoner for å se på mulige sammenhenger med muskelskjelettplager.

 • Rus, avhengighetsproblematikk og arbeid

  Overdrevet og risikofylt alkoholbruk kan ha skadelige konsekvenser for ansattes helse, tilstedeværelse, jobbutøvelse og sikkerhet. Det er antatt at overdreven alkoholbruk i arbeidsstyrken kan svekke arbeidstakernes helse og produktivitet gjennom dårligere utførelse av arbeidsoppgaver, ulykker og skader, lavere tilstedeværelse på arbeidsplassen og høy turnover.

 • Kan man forsvare seg mot mobbing på arbeidsplassen?

  Tidligere forskning har vist at arbeidstakere som er utsatt for mobbing har økt risiko for en rekke psykiske og somatiske plager, selvmordstanker, symptomer på posttraumatisk stress, sykefravær og uføretrygd. Mobbing rammer imidlertid ikke alle på samme måte og noen arbeidstakere synes å håndtere mobbing bedre enn andre. Det har derfor blitt hevdet at mobbing handler mer om hvordan man «tar det» enn om hvordan man faktisk «har det».

 • Motstridende krav i jobben - spiller det noen rolle?

  Rollekonflikt handler ikke om å ha altfor mye å gjøre på jobb, men om motstridende krav til arbeidet du skal utføre. Dette kan være krav som stilles fra ledelsen eller krav som kommer fra din egen samvittighet. Begge deler kan gi helseproblemer.

 • Forekomst av risikofylt alkoholbruk blant norske arbeidstakere

  Overdrevet og risikofylt alkoholbruk kan ha skadelige konsekvenser for ansattes helse, tilstedeværelse, jobbutøvelse og sikkerhet. I en ny studie ser man at norske arbeidstakere i gjennomsnitt drikker noe over 4 enheter alkohol i løpet av en vanlig arbeidsuke, menn noe mer enn kvinner. I underkant av 3 prosent av mennene og ca 2 prosent av kvinnene har et risikofylt forbruk.