Nyhet

Smerter, søvnløshet og depresjon tidobler risikoen for nedsatt arbeidsevne

Smerter i flere deler av kroppen, søvnløshet og depresjon er vanlig forekommende symptomer blant yrkesaktive. Når disse symptomene opptrer sammen ser man en tidobling i risiko for nedsatt arbeidsevne. Dette viser ny forskning fra det finske Arbetshälsoinstitutet.

Kombinasjonen av helseutfallene smerter, søvnløshet og depresjon gir også en femdoblet risiko for hyppige legebesøk, og firedoblet risiko for høyt sykefravær, viser den finske studien.

Samtidige symptomer gir nedsatt arbeidsevne
Ifølge studien hadde en tredjedel av deltakerne i yrkesaktiv alder i løpet av den foregående måneden opplevd smerter lokalisert flere steder. En tredjedel led av søvnforstyrrelser og en femtedel av depressive symptomer.

25 prosent av deltakerne i studien hadde minst to av disse symptomene samtidig. Av de undersøkte personene i studien som hadde nedsatt arbeidsevne, var det mer enn 80 prosent som rapporterte at de opplevde minst ett av disse symptomene.

Undersøkelsen baserer seg på befolkningsstudien Hälsa 2000 og omfatter opplysninger om ca 4000 yrkesaktive finner. Dette er den første analysen av samforekomsten av muskelskjelettsmerter, søvnløshet og depresjonssymptomer blant voksne i Finland.

Mer forskning også i Norge
– Resultatene fra Finland er relevante også for norske forhold og støttes bl.a. av befolkningsundersøkelser som HUNT. Risikoen for å utvikle både depresjon, muskelskjelettplager og hjerteinfarkt øker dersom man har lider av søvnløshet (insomni). Det er økt forskningfokus på sammenhengen mellom søvn og smerte også i Norge for tiden, sier Dagfinn Matre, forsker ved Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI).

STAMI arbeider med prosjekter knyttet til sammenhengen mellom søvn og smerte, med spesielt fokus på skiftarbeid.

– Blant annet ser vi på hvordan man reagerer på smerte når man har sovet mindre enn normalt. Dette kan vi undersøke ved laboratoriestudier. I en annen studie hvor datainnsamlingen nettopp er avsluttet, har vi fulgt 600 sykepleiere i tredelt turnus, som har ført dagbok over søvn og helseplager i fire uker. Målet er å undersøke om det er en sammenheng mellom skiftarbeid og helseplager, forteller Matre, som er prosjektleder.

Relevante lenker

Andre artikler knyttet til Smerter, muskel- og skjelettplager

 • Ny doktorgrad: Arbeidsforhold, søvn og muskelskjelettplager – hva påvirker hva?

  Selv om vi vet at arbeidsforhold kan påvirke søvnproblemer og muskelskjelettplager vet vi lite om samspillet mellom disse faktorene. I en ny doktorgrad ved STAMI har Jolien Vleeshouwers undersøkt hvordan en rekke spesifikke psykososiale arbeidsfaktorer, plager med søvn og muskelskjelettsmerter over tid henger sammen.

 • Ny STAMI-rapport om skulderbelastning hos frisører ved bruk av hårføner

  Muskel- og skjelettplager er en viktig årsak til at frisører slutter i sitt yrke, og tiltak som kan redusere ensidig arbeid er kjærkomment. Føning av kundens hår er en arbeidsoppgave som mange frisører opplever som belastende. I 2016 ble det lansert en ny type hårføner som skulle bidra til at frisøren kunne holde armen mer avslappet. I et prosjekt ved STAMI er denne nye føneren sammenliknet med tradisjonelle hårfønere.

 • Ny rapport: Mekaniske eksponeringer i arbeid som årsak til muskel- og skjelettplager

  Muskel- og skjelettplager er vanlige i dagens arbeidsliv, og står for en stor andel av sykefraværet i Norge. Manuell håndtering av utstyr og varer, ugunstige arbeidsstillinger, repetitive bevegelser og tunge løft er eksempler på mekaniske arbeidsmiljøeksponeringer som forekommer på en rekke arbeidsplasser. Det er viktig å dokumentere hvilke forhold som utgjør risiko for å regulere eller intervenere for et bedre arbeidsmiljø. En ny rapport fra STAMI gir en kunnskapsstatus på feltet, og oppsummerer kunnskap om dokumenterte sammenhenger.

 • Ryggsmerter og genetiske faktorer

  Ved Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) forskes det på en rekke faktorer som påvirker arbeidsrelaterte helseplager, og blant annet har man over lengre tid arbeidet med genetiske faktorer knyttet til smerte.

 • Doktorgrad ved STAMI: Fysiske krav i arbeidet og muskelskjelettplager

  Muskelskjelettplager er et globalt utbredt problem som resulterer i store samfunnskostnader. Høye fysiske krav i arbeidet er antatt å være en viktig faktor i utvikling av slike plager. Lars-Kristian Lunde og medarbeidere har studert arbeidere innenfor bygg og anlegg og helse- og omsorgssektorene på bakgrunn av at de har høy forekomst av muskelskjelettplager og selv rapporterer høye fysiske arbeidskrav.

 • Sittende og stående arbeid – sammenheng med korsryggsmerter

  Korsryggsmerter er et utbredt problem i befolkningen, og i antatt tunge fysiske yrker som bygg- og anlegg og helse- og omsorg rapporteres det i enda større grad muskel- og skjelettlidelser enn ellers. En ny studie ved Statens arbeidsmiljøinstitutt har sett nærmere på sittende og stående arbeid i disse yrkesgruppene.