Nyhet

Skiftarbeid og mental helse – onshore og offshore

Det kan være grunnlag for å se nærmere på betydningen av selve arbeidets karakter, ved fremtidige studier av skiftarbeids betydning for mental helse. Samtidig er det viktig å følge ansatte over lengre tidsrom for å kunne si noe om helseeffekter av å jobbe skift- og nattarbeid.

Det har nemlig ikke vært mulig å påvise at ulike skiftordninger i seg selv har betydning for mentale helseplager i petroleumssektoren. Hverken blant arbeidere onshore eller arbeidere offshore.

STAMI har i samarbeid med Universitetet i Bergen og Haukeland Universitetssykehus studert 1471 arbeidstakere i petroleumssektoren. De 1471 respondentene hadde ulike skiftplaner og besto av både arbeidstakere på fastlandet og i Nordsjøen.

En har i dette arbeidet søkt å påvise om roterende skiftarbeid og nattarbeid har en sammenheng med mentale helseplager.

Er det variasjon i mentale helseplager hos arbeidere med ulike skiftordninger? Er det en sammenheng mellom ulike skiftordninger og nevrotisisme? Rapporterer arbeidere i ulike skiftordninger ulik eksponering for psykososiale arbeidsfaktorer?  Bidrar psykososiale arbeidseksponeringer til mentale helseplager blant onshore- og offshore-arbeidere? Påvirker grad av nevrotisisme sammenhengen mellom arbeidseksponeringer og mentale helseplager?

Dette er problemstillinger studien har sett nærmere på. En har ikke funnet holdepunkter for at noen skiftordninger er forbundet med mer mentale helseplager enn andre, men arbeidstakere med roterende skiftordning rapporterte noe høyere grad av nevrotisisme. En forklaring på resultatene kan være at både onshore og offshorearbeidere har vært i skiftordningen sin en tid før undersøkelsen, noen i mange år. De som står i disse jobbene over flere år, er dem som har tolerert skiftene godt med henblikk på mental helse («healthy worker effect»). Derfor kan man nok forvente at de som arbeider offshore har god mental helse.

Det kan være grunnlag for å se nærmere på betydningen av selve arbeidets karakter, ved senere studier av skiftarbeids betydning for helsen.

Originalartikkel

Andre artikler knyttet til Olje og gass og Psykososiale forhold

 • Ny doktorgrad: Psykologiske arbeidsforhold som bidreg til uførheit

  10 prosent av befolkninga i alderen 18-67 år er uføretrygda. Ei ny doktoravhandling ved STAMI har peika ut dei viktigaste enkeltfaktorane som påverkar arbeidsevne og risiko for uførheit.

 • Tilsyn og rettleiing frå Arbeidstilsynet - Nyttar det?

  Forsking viser at eit ugunstig psykososialt arbeidsmiljø kan føre til at tilsette får muskelskjelett- og psykiske plager. STAMI er i gang med å kartlegge arbeidsmiljøet blant landets heimetenester for å finne svar på kva tiltak frå Arbeidstilsynet som fungerer best for å bidra til å forbetre det psykososiale arbeidsmiljøet blant tilsette i bransjen.

 • Å arbeide med mennesker kan være tøft for helsa

  I yrker hvor man jobber i direkte kontakt med mennesker er det forventet at den ansatte uttrykker bestemte følelsesuttrykk uavhengig av dagsform og humør. Dette kan oppleves utfordrende og kan påvirka helsa, viser ny doktorgrad.

 • Nytt verktøy kan studere arbeidsmiljøets betydning for sykefravær og arbeidsdeltagelse

  Forskere ved STAMI har utviklet et verktøy som gjør det mulig å ta i bruk registerdata for å studere betydningen av psykososiale og mekaniske arbeidseksponeringer på arbeidshelse i store populasjonsstudier.

 • Mobbing og smerte blant kvinner og menn

  Fleire studiar har vist at mobbing på jobb kan føre til fysiske smerter. Men er grada av smerte forskjellig mellom menn og kvinner? Det har forskarar frå Statens arbeidsmiljøinstitutt funne svar på.

 • Organisatoriske endringer øker risikoen for psykiske plager hos ansatte

  I en ny studie fra STAMI har forskere funnet en økt forekomst av psykiske helseplager hos ansatte i bedrifter som har gjennomgått organisasjonsendringer. Organisasjonsendringer som blant annet omorganisering, nedbemanning og konkurranseutsetting ble undersøkt.

Få nyhetsbrev
Lukk