Nyhet

Skiftarbeid i offshoreindustrien og psykiske plager

Ein ny studie ved STAMI viser at det er ein samanheng mellom individuelle og arbeidsrelaterte faktorar og mental helse i form av symptom på angst og depresjon, blant skiftarbeidarar som jobbar offshore i petroleumsindustrien. Menn rapporterer høgare nivå av psykiske plager enn kvinner.

Tilsette i norsk offshore-industri jobbar lange og intensive skift. På installasjonane i Nordsjøen er ein eksponert for ekstremt vêr og risiko for ulukker. Det har til no vore forska lite på sjølve arbeidstidsordninga som vert brukt offshore.

Om undersøkinga
I denne studien vart 2406 offshore-tilsette i eit stort norsk oljeselskap inviterte til å delta i ei undersøking i 2006. 1336 av dei tilsette deltok ved å svare på ei spørjeundersøking på nett. Ein ynskte å sjå på individuelle faktorar som alder, kjønn, sivilstatus og skiftarbeidrelatert kontrollplassering (locus of control), arbeidsrelaterte faktorar som nattarbeid, krav, kontroll, støtte og arbeid/heim-konflikt, og korleis desse eventuelt påverkar den mentale helsa.

Selektert gruppe i offshoreindustrien
Når ein samanliknar tilsette i petroleumsindustrien med andre skiftarbeidarar i Noreg (t.d. legar), ser ein at offshore-arbeidarane skårar relativt lågt på psykiske plager.

– Dei som jobbar offshore i Noreg, er ei selektert gruppe. Først og fremst er det ein sjølv-seleksjon i den forstand at ikkje kven som helst ønskjer ein slik jobb. Deretter vert det stilt krav om eit helsesertifikat, der også mental helse er vurdert. Til sist kjem det ein kallar «healthy worker effect»: dei som ikkje meistrar å jobbe skift, sluttar relativt raskt, medan dei som meistrar det godt, blir ståande i jobb, fortel Cathrine Haugene Ljoså ved STAMI, som står bak studien.

Meir psykiske plager blant menn
I tidlegare studiar blant den generelle folkesetnaden rapporterer kvinner høgare grad av angst og depressive symptom enn menn. I denne studien såg ein derimot at menn skåra høgare på psykiske plager enn kvinner.

– Det at menn rapporterte høgare nivå av psykiske plager enn kvinner var overraskande og i strid med hypotesane våre for undersøkinga. Ein kan soleis tenkje seg at kvinner som tek jobb offshore, utgjer ei selektert gruppe med god fysisk helse og lågt nivå av psykiske plager. I og med at petroleumsindustrien tradisjonelt har vore mannsdominert, vil det vere naturlig å sjå kvinnene i denne industrien som ei unik gruppe. Denne seleksjonen kan delvis forklare kvifor kvinnene i denne studien rapporterte mindre psykiske plager enn mennene. Ei anna forklaring kan vere at kvinnene til dels har andre arbeidsoppgåver enn mennene, seier Cathrine Haugene Ljoså.

Høge krav, lita grad av sosial støtte og høg grad av arbeid/heim-konflikt var også assosiert med psykiske plager. Arbeid/heim-konflikt er ein faktor som ser ut til å ha stor påverknad på den mentale helsa. Det kan opplevast som belastande å vere borte frå heimen i to veker, og det er knytt utfordringar både til avskjed og heimkomst.

 

Originalartikkel

Andre artikler knyttet til Arbeidstid og Psykososiale forhold

 • Kan man forsvare seg mot mobbing på arbeidsplassen?

  Tidligere forskning har vist at arbeidstakere som er utsatt for mobbing har økt risiko for en rekke psykiske og somatiske plager, selvmordstanker, symptomer på posttraumatisk stress, sykefravær og uføretrygd. Mobbing rammer imidlertid ikke alle på samme måte og noen arbeidstakere synes å håndtere mobbing bedre enn andre. Det har derfor blitt hevdet at mobbing handler mer om hvordan man «tar det» enn om hvordan man faktisk «har det».

 • Motstridende krav i jobben - spiller det noen rolle?

  Rollekonflikt handler ikke om å ha altfor mye å gjøre på jobb, men om motstridende krav til arbeidet du skal utføre. Dette kan være krav som stilles fra ledelsen eller krav som kommer fra din egen samvittighet. Begge deler kan gi helseproblemer.

 • Forekomst av risikofylt alkoholbruk blant norske arbeidstakere

  Overdrevet og risikofylt alkoholbruk kan ha skadelige konsekvenser for ansattes helse, tilstedeværelse, jobbutøvelse og sikkerhet. I en ny studie ser man at norske arbeidstakere i gjennomsnitt drikker noe over 4 enheter alkohol i løpet av en vanlig arbeidsuke, menn noe mer enn kvinner. I underkant av 3 prosent av mennene og ca 2 prosent av kvinnene har et risikofylt forbruk.

 • STAMI-TV: Hvordan kan teknologi påvirke emosjonelle belastninger i helsesektoren?

  Teknologi er på full fart inn i helse-, sosial- og omsorgssektoren. Hva betyr innføringen av teknologiske hjelpemidler for arbeidsmiljø og emosjonelle belastninger for helseansatte? Se opptak av Arbeidstilsynets frokostseminar på STAMI tidligere denne uka.

 • Søvnproblemer blant yrkesaktive i Norge

  I Norge oppgir om lag 30 prosent av alle yrkesaktive søvnvansker i løpet av siste måned. 38 prosent av disse rapporterer at plagene helt eller delvis skyldes nåværende jobb. Dette utgjør 280 000 yrkesaktive. Ny forskning fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) viser at positive endringer i det psykososiale arbeidsmiljøet kan bidra til å redusere nivået av søvnproblemer.

 • Doktorgrad ved STAMI

  Palestinske sykepleiere har en krevende arbeidssituasjon. I sin avhandling «Workplace stress among nurses» har Yousef Mohammad Mustafa Jaradat kartlagt en rekke arbeidsrelaterte faktorer som kan påvirke sykepleiernes trivsel og derved også omsorgen for pasientene. Han forsvarer sin avhandling torsdag 1. juni.