Nyhet

Skiftarbeid blant sykepleiere - psykiske symptomer og jobbtilfredshet

I en ny studie av sykepleiere i Palestina studerte forskere effekten av skiftarbeid på psykisk helse. Studien omfattet 344 sykepleiere som besvarte ulike spørreskjemaer om arbeidstid og data om lønnsforhold, familiesituasjon og liknende. I underkant av 40 prosent av de som deltok i studien var menn.

Kvinnene rapporterte flere psykiske plager enn menn, uavhengig om de jobbet dagtid eller skift. Kvinnelige sykepleiere som jobbet skift rapporterte mer psykiske plager enn de som jobbet dagtid. Den samme tendensen så man hos menn, men deler av de økte plagene kunne forklares av andre forhold, som alder og posisjon i jobb-hierarkiet.

De mannlige sykepleierne som jobbet skift rapporterte at de var mindre tilfreds med jobben, også når man korrigerte for jobb posisjon. Skiftarbeid hadde mindre betydning for hvor tilfreds kvinnene var med jobben.

Psykiske plager ble kartlagt med General Health Questionnaire (GHQ 30).

Skiftarbeid utbredt også blant norske arbeidstakere

Til tross for ulikheter mellom det palestinske og det norske samfunnet, gir studien nyttig informasjon som er anvendbar for norske forhold. I likhet med i Palestina, er sykepleiere en av yrkesgruppene med høyest andel skiftarbeid. 71 prosent av norske sykepleiere var registrert med skiftarbeid i 2013. I Norge er bare skipsbefal/flyger og pleie- og omsorgsarbeidere registrert med større andel arbeidstakere som jobber skift, enn blant sykepleiere.

Se mer fakta og statistikk over skiftarbeid i Norge

I Norge som i andre vestlige land er det vanskelig å sammenligne sykepleiere med andre skiftarbeidere, fordi de fleste andre grupper med skiftarbeid som oftest er menn. Det gjelder for eksempel operatører i industrien, hvor 44 prosent er skiftarbeidere, men hvor majoriteten av de ansatte er menn.

Bakgrunn for studien

Denne studien er utført av forskere fra Universitet i Hebron, i samarbeid med Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI). STAMI har studert ulike arbeidsmiljøforhold i Palestina i samarbeid med forskere fra Universitetet i Oslo, som en del av den opprinnelige Oslo-avtalen. Forskningen har bidratt til å bygge kunnskap om arbeidsmiljø og helse i Palestina, samt også bidratt til den globale kunnskapsfronten.

Andre artikler knyttet til Organisatoriske forhold

 • Motstridende krav i jobben - spiller det noen rolle?

  Rollekonflikt handler ikke om å ha altfor mye å gjøre på jobb, men om motstridende krav til arbeidet du skal utføre. Dette kan være krav som stilles fra ledelsen eller krav som kommer fra din egen samvittighet. Begge deler kan gi helseproblemer.

 • Ledelse: Helse, fravær og frafall fra arbeidslivet

  Ledelse har fått en sentral plass i diskusjoner om arbeid, helse, fravær og frafall. Statens arbeidsmiljøinstitutt har i flere studier sett på ulike sider av ledelse, og ansattes oppfattelse av lederes atferd.

 • Risiko for frafall fra arbeidslivet minimeres gjennom påvirkningsmuligheter i eget arbeid

  Arbeidstakere som har mulighet til å påvirke sitt eget arbeid har lavere risiko for falle ut av arbeidet som arbeidsuføre. Med påvirkning på eget arbeid menes kontroll over egen arbeidssituasjon, å kunne påvirke hvordan man gjør arbeidet, og ens egen arbeidstid.

 • Ansattes opplevelse av ledelse etter en alvorlig hendelse

  Høye nivåer av posttraumatisk stress blant ansatte etter traumatiske hendelser kan føre til at de ansatte oppfatter ledere og ledelse som mindre støttende. Samtidig er dette mulig å forebygge gjennom å sikre at de ansatte har positive opplevelser av ledere og ledelse før kritiske hendelser oppstår.

 • Eit godt arbeidsmiljø styrker produktiviteten

  I dei seinare åra har det blitt større fokus på samanhengen mellom arbeidsmiljø og produktivitet. Nordiske studiar og forsking frå mange ulike forskingsmiljø rundt om i verda peiker i same retning: eit godt arbeidsmiljø verkar positivt på produktiviteten.

 • Hva har ledelse å si for arbeidsmiljøet?

  I arbeidshelsepsykologien har man fokusert mye på forholdet mellom krav som stilles til ansatte og deres mulighet til å ha kontroll over hvordan arbeidet skal utføres, hvorvidt jobben er meningsfylt og om man får anerkjennelse som står i forhold til den innsatsen man legger inn i arbeidet. Slike faktorer er det naturligvis mulig for ledere å påvirke.