Nyhet

Sittende og stående arbeid – sammenheng med korsryggsmerter

Korsryggsmerter er et utbredt problem i befolkningen, og i antatt tunge fysiske yrker som bygg- og anlegg og helse- og omsorg rapporteres det i enda større grad muskel- og skjelettlidelser enn ellers. En ny studie ved Statens arbeidsmiljøinstitutt har sett nærmere på sittende og stående arbeid i disse yrkesgruppene.

I underkant av to av fem norske yrkesaktive opplever smerter i korsrygg eller nedre del av ryggen i løpet av en måned. Dette tilsier at om lag 925 000 yrkesaktive rapporterer dette. Om lag to av fem som oppgir slik plager rapporterer at smertene helt eller delvis skyldes nåværende jobb.  Dette innebærer at om lag 395 000 personer har slike arbeidsrelaterte plager i løpet av en måned, viser statistikk fra Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og helse ved STAMI.

I flere tidligere litteraturgjennomganger har forskere gått gjennom all relevant internasjonal forskning på hvordan sittende og stående arbeid påvirker korsryggsmerter hos arbeidere, men grunnet lav kvalitet, og/eller sprikende funn i de ulike studiene, har forskerne ikke kunnet gi en entydig konklusjoner.

Hva skjer ved mye stillesitting?

I den nye studien fra STAMI tok man i bruk nye objektive målemetoder for å kunne gi presise tall på varighet av sittende og stående blant arbeidstakere i helse- og omsorgssektoren og bygg- og anleggsbransjen. Videre fulgte man deltakerne over en seksmånedersperiode hvor de rapporterte grad av smerte i korsryggen ved start av studien og igjen etter endt oppfølging.

For helse- og omsorgsarbeiderne ble det funnet at intensitet av korsryggsmerter var lavere ved høyere varighet av sittende aktivitet på arbeid, både ved første og andre målepunkt. Denne sammenhengen viste seg også for varighet av sittende aktivitet gjennom hele dagen (både arbeid og fritid), men denne sammenhengen uteble for disse dataene når man justerte for andre arbeidsrelaterte faktorer.

Med andre ord ser det ut til at det innenfor helse- og omsorgsbransjen var lavere intensitet av korsryggsmerter med økende varighet av sittende arbeid. Men at dette ikke ble funnet når man så på mengden av sittende aktivitet gjennom hele dagen, inkludert fritiden. En forklaring kan være at sitting på jobb kan bety en naturlig ekskludering av andre arbeidsoppgaver som kan gi ryggsmerte.

Sammenhengen mellom sittende arbeid og intensitet av korsryggplager så man ikke hos bygg- og anleggsarbeidere. Hvorfor man finner denne sammenhengen i helse- og omsorgssektoren men ikke i bygg- og anleggsbransjen kan være relatert til både kjønnsforskjeller og forskjeller i type arbeidsoppgaver som utføres i de ulike sektorene. Det kan også være en forskjell mellom sektorene i hvordan seleksjonen til stillinger som inneholder mer eller mindre sittende arbeid foregår.

Studien viste heller ingen gjennomgående signifikant sammenheng mellom stående arbeid og intensitet av korsryggsmerter for noen av arbeidssektorene. Vi kan altså si at i denne studien var ikke varigheten av stående aktivitet en faktor for hvorvidt man oppga høy eller lav intensitet av korsryggsmerter.

Ny målemetode

En hovedgrunn til de uklare funnene i tidligere litteraturgjennomganger antas å være bruken av spørreskjemadata for å anslå mengden av sittende og stående aktivitet. I stedet for at forsøkspersonene selv oppga hvor lang tid de arbeidet i sittende eller stående stilling, baserte man seg på måleapparater festet til kroppen for å fastslå faktisk varighet av sittende og stående, både under arbeid og under fritid.

Dette gir en objektiv og mer presis beskrivelse av tiden arbeiderne befinner seg i ulike kroppsposisjoner, et mål som er uavhengig av forsøkspersonenes egen oppfatning. Målingene ble gjort sammenhengende over flere dager for å oppnå et så representativt bilde som mulig.

Originalartikkel (open access)

Associations of objectively measured sitting and standing with low-back pain intensity: a 6-month follow-up of construction and healthcare workers

Om forskningsprosjektet

Arbeidsmiljøstatistikk fra STAMI

 • Andel arbeidstakere i Norge som oppgir stående arbeid 3/4 av dagen eller mer

 • Andel arbeidstakere som oppgir smerter i korsrygg eller nedre del av ryggen siste måned

Andre artikler knyttet til Smerter, muskel- og skjelettplager

 • Ny STAMI-rapport om skulderbelastning hos frisører ved bruk av hårføner

  Muskel- og skjelettplager er en viktig årsak til at frisører slutter i sitt yrke, og tiltak som kan redusere ensidig arbeid er kjærkomment. Føning av kundens hår er en arbeidsoppgave som mange frisører opplever som belastende. I 2016 ble det lansert en ny type hårføner som skulle bidra til at frisøren kunne holde armen mer avslappet. I et prosjekt ved STAMI er denne nye føneren sammenliknet med tradisjonelle hårfønere.

 • Ny rapport: Mekaniske eksponeringer i arbeid som årsak til muskel- og skjelettplager

  Muskel- og skjelettplager er vanlige i dagens arbeidsliv, og står for en stor andel av sykefraværet i Norge. Manuell håndtering av utstyr og varer, ugunstige arbeidsstillinger, repetitive bevegelser og tunge løft er eksempler på mekaniske arbeidsmiljøeksponeringer som forekommer på en rekke arbeidsplasser. Det er viktig å dokumentere hvilke forhold som utgjør risiko for å regulere eller intervenere for et bedre arbeidsmiljø. En ny rapport fra STAMI gir en kunnskapsstatus på feltet, og oppsummerer kunnskap om dokumenterte sammenhenger.

 • Ryggsmerter og genetiske faktorer

  Ved Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) forskes det på en rekke faktorer som påvirker arbeidsrelaterte helseplager, og blant annet har man over lengre tid arbeidet med genetiske faktorer knyttet til smerte.

 • Doktorgrad ved STAMI: Fysiske krav i arbeidet og muskelskjelettplager

  Muskelskjelettplager er et globalt utbredt problem som resulterer i store samfunnskostnader. Høye fysiske krav i arbeidet er antatt å være en viktig faktor i utvikling av slike plager. Lars-Kristian Lunde og medarbeidere har studert arbeidere innenfor bygg og anlegg og helse- og omsorgssektorene på bakgrunn av at de har høy forekomst av muskelskjelettplager og selv rapporterer høye fysiske arbeidskrav.

 • Arbeidstakere som er mindre tilfredse på jobb, har oftere flere smerteplager

  Muskelskjelettsmerter er blant de viktigste årsakene til sykefravær, nedsatt produktivitet og redusert livskvalitet. Men slike plager opptrer sjelden alene - det er faktisk vanligere å ha smerter i to eller flere kroppsområder. En ny studie ved Statens arbeidsmiljøinstitutt har sett på arbeidstakere som rapporterer om smerteplager, og hvilken sammenheng dette har med psykologiske faktorer, søvnvansker og jobbtilfredshet.

 • Nattarbeid viser en sammenheng med økt smertefølsomhet

  STAMI er opptatt av hvilke konsekvenser skiftarbeid kan ha for helsa. Vi vet i dag for eksempel lite om mekanismene for hvordan skiftarbeid påvirker muskler og ledd. En ny artikkel tyder på at nattarbeid viser en sammenheng med økt smertefølsomhet.