Nyhet

STAMI-TV: Hva er sammenhengen mellom psykososiale arbeidsforhold, søvn og fysiske plager

Selv om vi vet at psykososiale arbeidsforhold kan påvirke søvn og fysiske plager, vet vi lite om samspillet mellom disse faktorene. Hvordan påvirker faktorene hverandre, og hva kan gjøres med problemene som oppstår? Se opptaket fra frokostseminaret med Jolien Vleeshouwers hvor hun presenterer funn fra sin doktoravhandling.

Under frokostseminaret 13. september 2018, presenterte Jolien Vleeshouwers, postdoktor ved STAMI, funn fra doktoravhandlingen sin, hvor hun har studert de komplekse sammenhengene mellom psykososiale arbeidsfaktorer, søvn og muskelskjelettplager. Funn tyder på at noen spesifikke arbeidsfaktorer kan føre til plager med søvn og muskelskjelettsmerter blant norske arbeidstakere. Faktorer som kan gjøres noe med gjennom målrettede tiltak. Denne kunnskapen vil kunne brukes til å forbedre ansattes helse og velvære, som igjen vil kunne forbedre produktiviteten og sykefraværet blant arbeidstakere.

Under seminaret gikk Vleeshouwers gjennom disse punktene:

 • Søvnvansker og muskelskjelettplager, og hvorfor dette er et stort problem i arbeidslivet og for samfunnet generelt.
 • Arbeidsrelaterte stressfaktorer og stressmodeller, og hva som menes med psykososiale arbeidsfaktorer.
 • Funn fra doktorarbeidet om sammenhengen mellom psykososiale arbeidsfaktorer, søvn og fysiske plager.

Andre artikler knyttet til Smerter, muskel- og skjelettplager og Psykososiale forhold

 • Ny doktorgrad: Psykologiske arbeidsforhold som bidreg til uførheit

  10 prosent av befolkninga i alderen 18-67 år er uføretrygda. Ei ny doktoravhandling ved STAMI har peika ut dei viktigaste enkeltfaktorane som påverkar arbeidsevne og risiko for uførheit.

 • Tilsyn og rettleiing frå Arbeidstilsynet - Nyttar det?

  Forsking viser at eit ugunstig psykososialt arbeidsmiljø kan føre til at tilsette får muskelskjelett- og psykiske plager. STAMI er i gang med å kartlegge arbeidsmiljøet blant landets heimetenester for å finne svar på kva tiltak frå Arbeidstilsynet som fungerer best for å bidra til å forbetre det psykososiale arbeidsmiljøet blant tilsette i bransjen.

 • Å arbeide med mennesker kan være tøft for helsa

  I yrker hvor man jobber i direkte kontakt med mennesker er det forventet at den ansatte uttrykker bestemte følelsesuttrykk uavhengig av dagsform og humør. Dette kan oppleves utfordrende og kan påvirka helsa, viser ny doktorgrad.

 • Nytt verktøy kan studere arbeidsmiljøets betydning for sykefravær og arbeidsdeltagelse

  Forskere ved STAMI har utviklet et verktøy som gjør det mulig å ta i bruk registerdata for å studere betydningen av psykososiale og mekaniske arbeidseksponeringer på arbeidshelse i store populasjonsstudier.

 • Mobbing og smerte blant kvinner og menn

  Fleire studiar har vist at mobbing på jobb kan føre til fysiske smerter. Men er grada av smerte forskjellig mellom menn og kvinner? Det har forskarar frå Statens arbeidsmiljøinstitutt funne svar på.

 • Organisatoriske endringer øker risikoen for psykiske plager hos ansatte

  I en ny studie fra STAMI har forskere funnet en økt forekomst av psykiske helseplager hos ansatte i bedrifter som har gjennomgått organisasjonsendringer. Organisasjonsendringer som blant annet omorganisering, nedbemanning og konkurranseutsetting ble undersøkt.

Få nyhetsbrev
Lukk