Nyhet

Risiko for frafall fra arbeidslivet minimeres gjennom påvirkningsmuligheter i eget arbeid

Arbeidstakere som har mulighet til å påvirke sitt eget arbeid har lavere risiko for falle ut av arbeidet som arbeidsuføre. Med påvirkning på eget arbeid menes kontroll over egen arbeidssituasjon, å kunne påvirke hvordan man gjør arbeidet, og ens egen arbeidstid.

Omlag 27.500 arbeidstakere i Norge blir uføretrygdet hvert år, ifølge Faktabok om arbeidsmiljø og –helse.

I et nylig gjennomført nordisk prosjekt har forskere fra Statens arbeidsmiljøinstitutt i samarbeid med nordiske forskere gjennomført en systematisk, kritisk gjennomgang av all litteratur på hvilke organisatoriske og psykologiske faktorer som påvirker sykefravær og risiko for frafall fra arbeidslivet. Litteraturgjennomgangen ga sterk støtte til at arbeidsinnhold og arbeidsmiljø har betydning for risiko for uføretrygd.

– Det var en sterk sammenheng mellom liten mulighet til å påvirke egen arbeidssituasjon og økt risiko for senere frafall i arbeidslivet, sier avdelingsdirektør og forsker ved STAMI, Stein Knardahl.

– Hele 18 av 24 sterke studier viste at ansatte med lite kontroll over egen arbeidssituasjon har økt risiko for å bli uførepensjonert. Vi fant også godt belegg for å kunne si at kombinasjonen av krevende arbeid og lite kontroll over arbeidssituasjonen øker risiko for uførepensjonering, sier Knardahl videre, og understreker at dette styrker oppfatningen om at kontroll over eget arbeid er en faktor som har stor betydning for arbeidsevnen.

Kontroll over egen arbeidssituasjon

I et arbeidsliv med høy endringstakt er det spesielt viktig å sørge for ansattes opplevelse av å ha kontroll, dvs mulighet for å velge og styre sin egen arbeidshverdag. Kontroll over arbeidssituasjonen har vist seg meget viktig for helse, fravær og deltakelse i arbeidslivet.

Litteraturgjennomgangen viste også at det er noe begrenset evidens for at nedbemanning, organisasjonsendringer, manglende kompetanseutvikling, ensidig repeterte arbeidsoppgaver, og manglende samsvar mellom belønning i forhold til innsatsen, øker risiko for uførepensjonering. Dette var faktorer hvor antall gode studier er få, eller hvor det foreligger enkelte unntak.

Kunnskapsgjennomgangen ble ledet og gjennomført av forskere fra STAMI sammen med nordiske søsterinstitutter: Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) i Danmark og Arbetshälsoinstitutet (FIOH) i Finland. Studien gjennomgikk nærmere 15.000 vitenskapelige studier hvorav 121 fylte inklusjonskriteriene i prosjektet (bl a at de var oppfølgingsstudier, intervensjonsstudier eller case-controll med oppfølging). Studien ble finansiert av Nordisk Ministerråd (NORDEN).

Originalartikkel

 • Faktaboken gir kunnskap om status og trender for sentrale arbeidsrelaterte helseutfordringer, fordelt på yrke, næring, kjønn, alder og utdanning, med tilhørende relevante risikofaktorer med dokumentert betydning for arbeidshelse.

 • Arbeidsmiljøstatisitkk fra STAMI.

Andre artikler knyttet til Deltakelse i arbeidslivet og Organisatoriske forhold

 • Organisatoriske endringer øker risikoen for psykiske plager hos ansatte

  Større organisatoriske endringer er stadig økende i både privat og offentlig sektor. I en ny studie fra Statens arbeidsmiljøinstitutt har forskere funnet en økt forekomst av psykiske helseplager hos ansatte i bedrifter som har gjennomgått organisasjonsendringer. Psykiske plager er en viktig årsak til produktivitetstap, sykefravær og uførhet i det norske arbeidslivet. Funnene kan gi svar på hvorfor endringer i bedrifter ofte ikke fører til økt lønnsomhet.

 • Kva er effekten av tilsyn og rettleiing frå Arbeidstilsynet?

  I kva grad tilsyn og rettleiing frå Arbeidstilsynet faktisk fører til at færre vert eksponert for helseskadelege faktorar i arbeidsmiljøet, og om tilsyn førebygger andre helseutfall enn arbeidsskadar, veit ein til no lite om. STAMI starter derfor opp eit forskingsprosjekt med mål om å avdekke effektane av Arbeidstilsynet sine verkemiddel. Forskingsprosjektet kan gi svar som kan gjere etaten meir effektiv i å førebygge arbeidsrelaterte helseskadar i Noreg.

 • Motstridende krav i jobben - spiller det noen rolle?

  Rollekonflikt handler ikke om å ha altfor mye å gjøre på jobb, men om motstridende krav til arbeidet du skal utføre. Dette kan være krav som stilles fra ledelsen eller krav som kommer fra din egen samvittighet. Begge deler kan gi helseproblemer.

 • Ledelse: Helse, fravær og frafall fra arbeidslivet

  Ledelse har fått en sentral plass i diskusjoner om arbeid, helse, fravær og frafall. Statens arbeidsmiljøinstitutt har i flere studier sett på ulike sider av ledelse, og ansattes oppfattelse av lederes atferd.

 • Skiftarbeid blant sykepleiere - psykiske symptomer og jobbtilfredshet

  I en ny studie av sykepleiere i Palestina studerte forskere effekten av skiftarbeid på psykisk helse. Studien omfattet 344 sykepleiere som besvarte ulike spørreskjemaer om arbeidstid og data om lønnsforhold, familiesituasjon og liknende. I underkant av 40 prosent av de som deltok i studien var menn.

 • Ansattes opplevelse av ledelse etter en alvorlig hendelse

  Høye nivåer av posttraumatisk stress blant ansatte etter traumatiske hendelser kan føre til at de ansatte oppfatter ledere og ledelse som mindre støttende. Samtidig er dette mulig å forebygge gjennom å sikre at de ansatte har positive opplevelser av ledere og ledelse før kritiske hendelser oppstår.