Nyhet

Rapport om bedriftshelsetjenesten lagt frem

En uavhengig ekspertgruppe har vurdert om dagens bedriftshelsetjenesteordning fungerer etter hensikten, og ekspertgruppens rapport «Hva bør skje med BHT? – En fremtidsrettet bedriftshelsetjeneste med fokus på kjerneoppgaver» ble presentert på et seminar hos Arbeids- og sosialdepartementet tirsdag 5. juni. Ekspertgruppen foreslår forskjellige modeller for bedriftshelsetjenesteordninger som et grunnlag for departementets videre arbeid med saken.

Arbeids- og sosialdepartementet satte i 2017 ned en ekspertgruppe med mandat til å vurdere treffsikkerheten til bedriftshelsetjenesten (BHT). Gruppen ble bl.a. bedt om å foreslå flere modeller for en fremtidig organisering av BHT-tjenesten. Pål Molander, direktør ved Statens Arbeidsmiljøinstitutt (STAMI), har ledet ekspertgruppen.

Fire modeller for BHT

Ekspertgruppen foreslår forskjellige modeller for bedriftshelsetjenesteordninger som et grunnlag for departementets videre arbeid med saken. Gruppen har belyst en for­sikringsbasert, en markedsbasert, en partsbasert og tre varianter av en lovbasert modell, i lys av norske forhold og behov.

Målet har vært å bidra til en enklere og mer effektiv og treffsikker innretning på bedriftshelsetjenesten uten at dette skal gå på bekostning av tjenestekvalitet og målet om at Norge skal opprettholde sin gode posisjon på den inter­nasjonale arbeidsmiljøfronten også i fremtiden. Ekspertgruppens hovedvurdering er at en lovbasert tilnærming står seg best opp mot norske forhold og behov.

Rapporten skal nå ut på høring.

Et viktig virkemiddel

Arbeids- og sosialminster Anniken Hauglie fremhevet på seminaret bedriftshelsetjenesten som et viktig virkemiddel i det forebyggende arbeidsmiljøarbeidet og også partenes rolle i dette arbeidet over lang tid.

– Et arbeidsliv med høy produktivitet krever et godt arbeidsmiljø og arbeidstakere som trives på jobb, sa Hauglie.

Mer om rapporten

 • Hva bør skje med BHT? – En fremtidsrettet bedriftshelsetjeneste med fokus på kjerneoppgaver. Rapport fra en uavhengig ekspertgruppe.

 • Les mer om rapportseminaret i Arbeids- og sosialdepartementet

Andre artikler knyttet til Bedriftshelsetjeneste - BHT

 • God BHT i ny versjon

  God BHT er et verktøy for selvevaluering og kompetanseutvikling i bedriftshelsetjenesten. God BHT ble utviklet for å bidra til å kvalitetssikre bedriftshelsetjenesten i Norge, og første gang utgitt i 2000. Vektøyet ble revidert i 2007 og 2013, og nå er en ny redaksjonell oppdatering klar.

 • Bedriftshelsetjenesten og virksomhetskontakt

  Ekspertgruppen som skal gjennomgå og vurdere bedriftshelsetjenesteordningen (BHT) i Norge, har fått gjennomført en undersøkelse av kostnader og tidsbruk blant BHT-er. Rapporten fra undersøkelsen er nå tilgjengelig.

 • Kartlegging av bedriftshelsetjenestenes priser og kontakthyppighet med kundene

  Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) har nedsatt en ekspertgruppe som skal gjennomgå og vurdere bedriftshelsetjenesteordningen. I den forbindelse skal det gjennomføres en undersøkelse blant alle bedriftshelsetjenester i Norge. Tema er bedriftshelsetjenestenes priser og kontakthyppighet med virksomhetene de betjener. Analyseinstituttet Ipsos gjennomfører undersøkelsen på oppdrag fra ASD.

 • Innspillsmøte om bedriftshelsetjenesteordningen

  Arbeids- og sosialdepartementet har nedsatt en uavhengig ekspertgruppe som skal gjennomgå bedriftshelsetjenesteordningen. STAMIs direktør Pål Molander leder denne gruppen. Ekspertgruppen inviterer til innspillsmøte 15. juni.

 • Utfordrende å finne balansen i rådgiverrollen i BHT

  Mange som jobber i bedriftshelsetjenesten (BHT) synes det er utfordrende å finne balansen mellom bedriftenes ansvar og egen rådgiverrolle i arbeidet med å forbedre arbeidsmiljøet ute i bedriftene. Hvor går grensene for hvem som skal svare for hva, og hvordan forankre ansvaret der det hører hjemme?

 • Vil gjennomgå bedriftshelsetjenesteordningen

  Arbeids- og sosialdepartementet har satt ned en uavhengig ekspertgruppe for å gjennomgå og vurdere bedriftshelsetjenesten (BHT). Gruppen skal ledes av Pål Molander, direktør ved STAMI.

Få nyhetsbrev
Lukk