STAMI-rapport

Publisert

  • 2013

Forskningsområde

Fysisk arbeidsmiljø

STAMI-rapport nr. 2/2013. Tilkomstteknikk er en alternativ metode og et hjelpemiddel for adkomst og gjennomføring av arbeidsoppgaver ved vanskelig tilgjengelige områder. Denne teknikken innebefatter at kroppen bæres delvis eller helt av en selerigg og det har vært spekulert i hvorvidt teknikken kan medføre helseplager.

For å undersøke om arbeid i selerigg er assosiert med fysiske helseplager ble det gjennomført et todelt prosjekt. Første del er en systematisk litteraturgjennomgang av vitenskapelige studier omhandlende tilkomstteknikk og helseplager. Del to er en spørreundersøkelse av tilkomstteknikere hvor prevalens av selvrapporterte plager de siste 30 dager i fem anatomiske regioner sammenlignes med håndverkere generelt og alle yrkesgrupper.

I den første ble det gjennomført et systematisk litteratursøk i seks vitenskapelige databaser. Det ble ikke funnet noen vitenskapelige studier med stor evidensstyrke som omhandlet fysiske helseplager og arbeid i selerigg. To kasusrapporter som belyser problemstillingen ble funnet. Konklusjonen er at det synes å mangle større vitenskapelige studier som har undersøkt hvorvidt arbeid i selerigg er assosiert med fysiske helseplager.

I del to ble det funnet at en større andel av tilkomstteknikerne enn sammenligningsgruppen alle yrkesaktive angav at de var plaget av smerter i regionene nakke (nakke/skuldre), underarm (albue/underarm/hender) og underekstremitetene (hofter/ben/knær/føtter) og odds ratio var signifikant forhøyet for alle tre regioner. Med unntak av regionen underekstremitetene, var det ingen statistisk signifikant forhøyet odds ratio for tilkomstteknikere å rapportere at de var plaget av smerter siste 30 dager sammenlignet med kontrollgruppen håndverkere.

For tilkomstteknikerne ble det funnet at tre av seks undersøkte faktorer hadde signifikant betydning på å rapportere å være plaget av smerter i underekstremitetene siste 30 dager. Odds ratio var statistisk signifikant forhøyet for en faktor (å vanligvis ha ubehag/smerter i underekstremitetene ved arbeid i selerigg) og signifikant redusert for to faktor (antall timer i selerigg per måned og antall år klatreerfaring) kontrollert for alle andre faktorer i modellen.

Med unntak av plager i underekstremitetene, indikerer resultatene at arbeid i selerigg ikke medfører forhøyet risiko for å utvikle plager ut over det håndverksyrket gjør. Funnene indikerer at arbeid i selerigg kan være med på å øke hyppigheten av plager i underekstremitetene, men studiens design tillater imidlertid ikke å kunne konkludere vedrørende dette.


Les publikasjon Åpen tilgang