STAMI-rapport nr. 3/2015. Faktaboka 2015 er et resultat av flere års arbeid med utvikling og forbedring av registre og datakilder, og gir et samlet og kvalitetssikret bilde av status og trender innen arbeidsmiljø og helse i Norge. Faktaboken gir også et overordnet bilde over arbeidsmiljøtilstanden i norsk arbeidsliv, peker på hovedutfordringer og bidrar i det overordnede prioriteringsarbeidet.

I 2013 var det 2,7 millioner yrkesaktive i Norge. Andelen av befolkningen i arbeidsstyrken er blant den høyeste i OECD området, og den har økt fra 61 prosent i 1972 til 71 prosent i
2013. Norske yrkesaktive trives og er motivert på jobb, men det er ikke dermed sagt at alle har et fullt ut forsvarlig arbeidsmiljø i betydningen at de ikke utsettes for helseskadelige påvirkninger.

I faktaboken gir vi kunnskap om status og trender for sentrale arbeidsrelaterte helseutfordringer med tilhørende relevante risikofaktorer med dokumentert betydning for arbeidshelsen. Selv om mange indikatorer viser at norske yrkesaktive har generelt gode arbeidsforhold og at utviklingen i norsk arbeidsmiljø går i positiv retning er det ikke slik at uheldige arbeidsforhold forsvinner fra norsk arbeidsliv, og vi ser også at det foreligger særlige utfordringer i enkelte yrker og næringer.

De største helseutfordringene i Norge både når det gjelder omfang og kostnader i form av redusert helse, sykefravær og uførhet er knyttet til muskel- og skjelettplager og psykiske helseplager. Seks av ti legemeldte sykefraværsdagsverk skyldes muskel- og skjelettplager og psykiske plager.


Les publikasjon Åpen tilgang