Hjem Prosjekter TEST Medarbeiderundersøkelsen i staten (M[...]

TEST Medarbeiderundersøkelsen i staten (MUST) – forskning på innsamlede data

SIDEN ER UNDER ARBEID - MUST er et kunnskapsbasert, digitalt verktøy for medarbeiderundersøkelser. STAMI vil benytte datagrunnlaget fra MUST i sin forskning på psykososiale og organisatoriske arbeidsmiljøfaktorer.

Prosjektleder

Prosjektdeltakere

MUST kartlegger medarbeidernes oppfatning av arbeidsmiljø og arbeidsinnhold, og det psykososiale og organisatoriske arbeidsmiljøet. Ved å gjennomføre medarbeiderundersøkelsen får virksomheten informasjon som kan brukes i forbedrings- og utviklingsarbeidet.

Undersøkelsen legger vekt på arbeidsmiljøfaktorer, og er utviklet av STAMI (Statens arbeidsmiljøinstitutt) i samarbeid med med DFØ (Direktoratet for forvaltning og økonomistyring). Den tekniske plattformen for MUST er gratis for virksomheter i statlig tariffområde.

Slik kan din virksomhet gjennomføre MUST

STAMIs forskning på data fra MUST

MUST har også et vitenskapelig formål, noe som gir undersøkelsen verdi utover nytten for den enkelte statlige virksomhet og den enkelte medarbeider. STAMI vil bruke data fra undersøkelsen for å skape kunnskap om hvilke psykososiale og organisatoriske arbeidsmiljøfaktorer som (positivt eller negativt) påvirker helse, fravær og frafall, trivsel, motivasjon og produktivitet.

STAMI utfører denne forskningen for å kunne formidle kunnskapsbasert informasjon til norsk arbeidsliv om hvilke arbeidsforhold det er spesielt viktig å fokusere på i virksomheters utviklings- og forbedringsarbeid. STAMI vil også bruke den innsamlede informasjonen til å følge og beskrive endring og utvikling i arbeidsmiljøet til ansatte i statlige virksomheter over tid.

Kunnskapsbasert forebygging

Denne kunnskapen vil gi statlig sektor en unik innsikt i hva som er de viktigste arbeidsmiljøfaktorene å fokusere på i akkurat denne sektoren. Ulike yrker og bransjer har ulike utfordringer når det gjelder arbeidsmiljø og arbeidsinnhold. Grunnlaget for effektiv forebyggende aktivitet er forskningsbasert kunnskap knyttet til de konkrete arbeidsmiljø- og helseutfordringene man står overfor i spesifikke yrker, bransjer eller næringer. En slik kunnskapsbasert innretning på forebyggingsarbeidet knyttet til både å avdekke hvilke utfordringer som foreligger og hvordan disse påvirker yrkesaktives helse kan bidra til økt velvære og produktivitet og mindre arbeidsrelaterte plager og lidelser.

Oppbevaring av data fra medarbeiderundersøkelsene

Se informasjon hos DFØ om GDPR og personvern ved gjennomføring av MUST.

Det er flere grunner til at det er viktig og nødvendig å følge virksomheter og individer over mange år og dermed oppbevare data over lang tid.

 • Prospektiv metode, dvs. at man måler påvirkning (eksponering, f. eks. hjemmekontor) på ett tidspunkt og utfall (resultat, f. eks. psykisk helse eller sykefravær) på et senere tidspunkt gjør at man kan trekke sikrere konklusjoner om årsak og virkning. Analyser basert på samtidig måling av påvirkning og virkning er som en hovedregel lite pålitelige for å konkludere om årsak og virkning.
 • Måling av påvirkninger og utfall flere ganger over tid gir informasjon om endringer og variasjon i arbeidsmiljø og utfall. Dette vil gi nødvendig informasjon og utviklingstrekk i arbeidslivet (her: statlige virksomheter). Man vil også få informasjon om lokale endringer i ulike deler av statlig sektor, som kan varsle om utfordringer.
 • Repeterte målinger av påvirkninger og utfall over tid vil gi mulighet for å undersøke virkninger av tiltak virksomhetene iverksetter, og endringer de innfører.
 • Repeterte målinger av påvirkninger og utfall over tid vil også gi mulighet for å undersøke virkninger av naturlige eksperimenter, dvs. virkninger av pandemier, konjunkturendringer, politiske vedtak, eller lignende.
 • Siden hvert individ følges over tid kan den enkelte arbeidstaker, hvis han/hun samtykker til det, følges opp videre med kobling til registre for sykemelding, andre trygdeytelsen eller avgang fra arbeidslivet. Det vil også være mulig å undersøke virkninger av permittering, nedbemanning, eller skifte av arbeidsplass.
 • Undersøkelser med flere målinger gir også muligheter for å undersøke ulike dose-effekt relasjoner: betydningene av kortvarig intens eksponering versus vedvarende moderat eksponering. Dette er særlig viktig for kunnskap om senvirkninger av intense arbeidsperioder med høyt arbeidspress (eks sykehusansatte under Covid-19, personell under kriser, revisorer, store rettsaker, etc.), og for å fange opp virkninger av nylig innførte arbeidsformer over tid.

Vitenskapelige formål i MUST

 • Få kunnskap om sammenhenger mellom psykososiale/organisatoriske arbeidsfaktorer og helse, fravær/frafall, tanker om å slutte i jobben
  («turnover intention»), tilknytning og jobbengasjement blant ansatte i statlige virksomheter
 • Få kunnskap både om hvordan etablerte, godt dokumenterte arbeidsfaktorer utspiller seg i det «nye» arbeidslivet og om faktorer knyttet til nye måter å utføre og organisere arbeidet på
 • Følge og beskrive endring og utvikling over tid i psykososiale/organisatoriske arbeidsfaktorer for ansatte i statlige virksomheter
 • Utvikling og uttesting av spørsmål som måler nye måter å utføre og organisere arbeidet på

Arbeidsmiljøets betydning

Det er godt dokumentert at arbeidsmiljø og arbeidsinnhold har betydning for arbeidstakeres helse, trivsel, motivasjon og produktivitet, samt fravær og frafall fra arbeidslivet. Over en tredjedel av norske arbeidstakere som har vært sykmeldt i mer enn 14 dager oppgir at arbeidssituasjonen er helt eller delvis årsak til sykemeldingen. Ulike yrker og bransjer har ulike utfordringer når det gjelder arbeidsmiljø og arbeidsinnhold.

Grunnlaget for effektiv forebyggende aktivitet er forskningsbasert kunnskap knyttet til de konkrete arbeidsmiljø- og helseutfordringene man står overfor i spesifikke yrker, bransjer eller næringer. En slik kunnskapsbasert innretning på forebyggingsarbeidet knyttet til både å avdekke hvilke utfordringer som foreligger og hvordan disse påvirker yrkesaktives helse kan bidra til mindre arbeidsrelaterte plager og lidelser, fravær og frafall og også økt velvære og produktivitet.

Unik innsikt

Kunnskapen fra MUST vil dermed gi statlig sektor en unik innsikt i hva som er de viktigste arbeidsmiljøfaktorene å fokusere på i akkurat denne sektoren. Det er solid dokumentasjon, både fra forskning gjort i norsk arbeidsliv og også internasjonalt, for at temaene/faktorene som er inkludert i MUST påvirker arbeidstakeres helse, fravær/frafall og også motivasjon, produktivitet, trivsel, og tanker om å slutte («turnover intention»), men vi vet lite om hvordan nye tilpasninger i arbeidslivet påvirker disse faktorene.

Når det gjelder temaer som er knyttet til nye måter å utføre og organisere arbeidet på, f.eks. nye kontorløsninger/hjemmekontor, ny teknologi/digitalisering, etc. er det stort behov for kunnskap. Dette prosjektet vil bidra til å skape denne kunnskapen.

Få nyhetsbrev
Lukk