Hjem Nyheter Ny STAMI-rapport: Trening i fritiden moti[...]

Ny STAMI-rapport: Trening i fritiden motivert av arbeidsgiver

Forskere ved STAMI har undersøkt hvorvidt økt fysisk aktivitet i fritiden, gjennom et aktivitetsprogram initiert av arbeidsgiver, kunne ha positiv innflytelse på hjerte- og karstatus hos veiarbeidere og kontoransatte innen veivedlikehold.

Veiarbeidere er eksponert for dieselavgasser og veistøv, noe som muligens kan påvirke deres hjerte- og karstatus negativt. Veiarbeiderne tilbringer mye av arbeidsdagen sittende i store maskiner. Ledere og mellomledere i entreprenørbransjen er eksponert for et høyt arbeidstempo og lange arbeidsdager, noe som kan medføre negativ påvirkning.

En gruppe på 121 arbeidstakere, veiarbeidere og kontoransatte, deltok i undersøkelsen, og ble fulgt opp med blodtrykksundersøkelse, ulike blodprøver som kolesterol, betennelsesmarkører og en kondisjonstest før og etter et 8-ukers treningsprogram. Femten måneder etter at aktivitetsprogrammet begynte ble undersøkelsene gjentatt.

Studien viser at det er sterke holdepunkter for at trening flere ganger i uken gir positive helseeffekter.

Ved første registrering fant forskerne at de som trente regelmessig hadde en bedre lipidprofil (mindre av det dårlige kolesterolet, LDL, «low density lipoprotein», og mer av det gode kolesterolet, HDL, «high density lipoprotein») og redusert diastolisk blodtrykk (undertrykket) i forhold til de som rapporterte å trene en eller færre dager i uken.

Videre fant man at menn, i større grad enn kvinner, så ut til å profitere på et høyt antall dager med fysisk aktivitet i uken når det gjelder å redusere diastolisk blodtrykk. Uheldige betennelsesreaksjoner i kroppen er også mindre uttalt hos dem som trener regelmessig.

Likeledes ser det ut til at en høy grad av fysisk aktivitet gir lavere langtidsblodsukker som har betydning for diabetes. Kvinner hadde mer fordelaktige verdier av HDL-kolestrol og blodtrykk enn menn ved den første registreringen, også når det er justert for utdanning, alder og treningsnivå.

Etter 15 måneders oppfølging hadde deltakerne redusert sin fysiske aktivitet sammenliknet med nivået etter avsluttet aktivitetsprogram, men gruppen var likevel mer fysisk aktiv sammenliknet med anbefalingene fra helsemyndighetene.

De positive helseeffektene ved alle tre målepunkter var i større grad tilstede blant høyt utdannede personer som trener flere ganger i uken. Menn med lav utdanning som i all hovedsak var veiarbeidere, sammenliknet med mennene med høyere utdanning, hadde høyere hvilepuls og scoret dårligere på en kondisjonstest. Videre hadde de høyere langtidsblodsukker, lavere HDL og en større grad av betennelse -alt i alt ugunstig når det gjelder fremtidig risiko for hjerte -og karsykdommer og alderssukkersyke men også sannsynligvis enkelte kreftsykdommer.

De som opprettholdt et høyt aktivitetsnivå ved siste registrering hadde imidlertid mer gunstig blodtrykk, hvilepuls, lipidprofil og en mindre grad av betennelse i forhold til dem som trente en dag eller mindre pr uke.

Få nyhetsbrev
Lukk