Nyhet

Endring på sprayflasker minsker kjemikalie-eksponering fra rengjøringsmidler i sprayform

Ny forskning fra Statens arbeidsmiljøinstitutt viser at nye sprayflaskedyser brukt til profesjonell rengjøring kan redusere renholderes eksponering for farlige stoffer med mer enn 90 prosent. Dette kan ha betydning for mer enn 55.000 ansatte i renholdsbransjen.

Mer enn dobbelt så mange renholdere som befolkningen for øvrig oppgir å ha luftveisproblemer knyttet til sitt arbeid. Renholdere har en høyere forekomst av luftveisplager, eksem og astma enn gjennomsnittet av befolkningen i Norge. Renholdere har også høyere andel sykefravær som oppgis å være grunnet eksponering i arbeid.

Luftveisplager – alle yrker. Klikk på bildet for mer statistikk.

Eksplosiv økning i bruk av spray

Med en nærmest eksplosiv økning i bruk av spraybaserte rengjøringsmidler har det blitt advart mot muligheten for at disse gjør at vi lettere innånder helseskadelige kjemikalier som finnes i vaskemidler, og således vil kunne risikere negative effekter på helsen og helseplager.

Yrkesgruppen renholdere eksponeres for mange ulike typer av såper, kjemikalier, rengjøringsmidler og parfymer gjennom sitt arbeid, men har tidligere blitt lite studert med tanke på forebygging av helseskade. På bakgrunn av dette, og utfordringene med rengjøringsspray, satte STAMI i gang et forskningsprosjekt i samarbeid med de største produsentene av rengjøringsmidler på det norske markedet (Lilleborg Profesjonell og Ecolab).

– Vi vet at innånding av kjemikalier kan være helseskadelig, og effektene som har vært sett i forbindelse med renholdsspray finner sted i bronkiene eller andre deler av lungene. Derfor er vi opptatt av å kartlegge hvilke typer kjemikalier og hvilke mengder som innåndes. Partikler fra vaskemidler i sprayform er svært små og kan pustes langt ned i lungene sier forsker Raymond Olsen ved STAMI.

Mest benyttede sprayflaske gir høyest eksponering

Laboratorieforsøk på STAMI viste at den sprayflasken som brukes mest av profesjonelle renholdere i Norge genererte de høyeste nivåene av potensielt sett farlig eksponering.  Sprayflaskene genererte dråper mest inhalerbar og torakal aerosol. Forsøkene viste videre at eksponeringen kan reduseres med over 90 prosent ved å bytte til en annen flasketype.

Det har vært flere ubesvarte spørsmål om effektene av bruk av rengjøringsmidler i sprayform, som hvor store dråper som dannes, hvor mye som havner i luften, og hvilke flyktige organiske forbindelser som frigis, samt hvor mye som trekkes langt ned i lungene (bronkiene).

I prosjektet ble 17 ulike rengjøringsmidler til rom- og sanitærrengjøring og 7 forskjellige sprayflasker med ulike dyser (ventilen spray kommer ut av), undersøkt i laboratorieforsøk.

Målsetningen med studien var å undersøke de helserelaterte konsentrasjonene av dråper som finnes i luft. Den inhalerbare fraksjonen (det en kan puste inn gjennom nese og munn), den torakale fraksjonen (partikler som er små nok til å passere strupehodet) og den respirable fraksjonen (partikler små nok til å trenge ned i lungeblærene). I studien ble også parfymer og løsemidler (flyktige organiske forbindelser) som frigis ved spraying undersøkt. Dette da disse kan være allergener.

Det ble også gjort luftmålinger blant renholdere i arbeidssituasjonen, fordi eksponeringen under arbeid kan være helt annerledes enn i et laboratorium. Her bar renholdere prøvetakingsutstyr gjennom en hel arbeidsdag.

Forebygging og reduksjon av eksponering

Det var store forskjeller i dråpestørrelser mellom sprayflaskene som ble undersøkt, og derfor store muligheter for redusere eksponering. Gjennom utskifte av dyser og/eller bytte av sprayflasker vil en kunne oppnå en 90 prosent reduksjon av eksponeringen renholderne utsettes for. Ved overgang til skumdyser vil denne eksponeringen kunne reduseres ytterligere.

Dette gir industrien muligheter for å etablere primærforebyggende tiltak allerede i produksjonsfasen samt virksomheter mulighet til å, på enkle måter, etablere forebyggende tiltak med målsetning om minimere risikoen renholderne utsettes for.

Last ned rapporten her:

STAMI-rapport nr. 2 – 2017 Rengjøringsmidler i sprayform

 


Les mer

Les mer om renholdsprosjektet her (s. 28 i pdf)

Bakgrunnsfakta om renholdere

http://noa.stami.no/arbeidsmiljoindikatorer/helseutfallarbeidsskader/helseplager/luftveisplager/

http://noa.stami.no/arbeidsmiljoindikatorer/helseutfallarbeidsskader/ufore/oppbrukte-sykepengerettigheter-diagnoser/

Andre artikler knyttet til Partikler og kjemikalier - røyk, gass, støv

 • Ny doktorgrad: Støveksponering blant arbeidere i europeisk sementindustri

  Sammenheng mellom støv i arbeidsluft i sementfabrikker og luftveisproblemer blant arbeidere i sementindustrien i Europa er undersøkt. Studien kan bidra til å gi grunnlag for å fastsette grenseverdier for støveksponering.

 • Ny doktorgrad: Helseeffekter av dieseleksos i arbeidsmiljøet

  Eksponering for dieseleksos på jobb kan ha negativ betydning for helsen. En ny doktoravhandling ved STAMI støtter opp om dette. Blant annet kommer det frem at dieseleksos kan omdanne normale lungeceller til kreftlignende celler.

 • Hva er arbeidstakere som puster inn mye dieseleksos utsatte for?

  Noen yrkesgrupper puster inn mye dieseleksos i løpet av arbeidsdagen sin. Dette gjelder spesielt de som arbeider innendørs med dieseldrevne maskiner. Høy eksponering for dieseleksos kan være forbundet med økt risiko for utvikling av luftveissykdommer som astma, KOLS og lungekreft, samt hjerte- og karsykdommer. STAMI har undersøkt helserisikoer ved å puste inn dieseleksos.

 • Oljebransjen inne i EXPO

  STAMI og Equinor har sidan våren 2018 samarbeida om utviklinga av ein tilleggsmodul som gjer det mogleg for store internasjonale verksemder å registrere målingar av arbeidslufta i det nasjonale registeret for eksponeringsmålingar, EXPO. Resultatet vart EXPO Addon, ei online-løysning spesielt tilpassa petroleumsnæringa. Equinor har allereie teke i bruk verktøyet.

 • Nano- og ultrafine partikler i luft

  Partikulære forurensninger i luft er til stede i arbeid både uten- og innendørs. I de senere årene har menneskelig eksponering for nano- og ultrafine partikler og mulige negative helseeffekter av disse blitt viet stor oppmerksomhet.

 • Eksponering av asbest ved rivning og oppussing av hus

  Selv om asbest i byggematerialer har vært forbudt i over 30 år, regner man likevel med at over hundre personer i Norge årlig dør av kreft på grunn av asbesteksponering. Ved rivning og oppussing av hus er flere yrkesgrupper utsatt for asbest. STAMI er i nå gang med et prosjekt for å kartlegge denne eksponeringen.

Få nyhetsbrev
Lukk