Nyhet

Endring på sprayflasker minsker kjemikalie-eksponering fra rengjøringsmidler i sprayform

Ny forskning fra Statens arbeidsmiljøinstitutt viser at nye sprayflaskedyser brukt til profesjonell rengjøring kan redusere renholderes eksponering for farlige stoffer med mer enn 90 prosent. Dette kan ha betydning for mer enn 55.000 ansatte i renholdsbransjen.

Mer enn dobbelt så mange renholdere som befolkningen for øvrig oppgir å ha luftveisproblemer knyttet til sitt arbeid. Renholdere har en høyere forekomst av luftveisplager, eksem og astma enn gjennomsnittet av befolkningen i Norge. Renholdere har også høyere andel sykefravær som oppgis å være grunnet eksponering i arbeid.

Luftveisplager – alle yrker. Klikk på bildet for mer statistikk.

Eksplosiv økning i bruk av spray

Med en nærmest eksplosiv økning i bruk av spraybaserte rengjøringsmidler har det blitt advart mot muligheten for at disse gjør at vi lettere innånder helseskadelige kjemikalier som finnes i vaskemidler, og således vil kunne risikere negative effekter på helsen og helseplager.

Yrkesgruppen renholdere eksponeres for mange ulike typer av såper, kjemikalier, rengjøringsmidler og parfymer gjennom sitt arbeid, men har tidligere blitt lite studert med tanke på forebygging av helseskade. På bakgrunn av dette, og utfordringene med rengjøringsspray, satte STAMI i gang et forskningsprosjekt i samarbeid med de største produsentene av rengjøringsmidler på det norske markedet (Lilleborg Profesjonell og Ecolab).

– Vi vet at innånding av kjemikalier kan være helseskadelig, og effektene som har vært sett i forbindelse med renholdsspray finner sted i bronkiene eller andre deler av lungene. Derfor er vi opptatt av å kartlegge hvilke typer kjemikalier og hvilke mengder som innåndes. Partikler fra vaskemidler i sprayform er svært små og kan pustes langt ned i lungene sier forsker Raymond Olsen ved STAMI.

Mest benyttede sprayflaske gir høyest eksponering

Laboratorieforsøk på STAMI viste at den sprayflasken som brukes mest av profesjonelle renholdere i Norge genererte de høyeste nivåene av potensielt sett farlig eksponering.  Sprayflaskene genererte dråper mest inhalerbar og torakal aerosol. Forsøkene viste videre at eksponeringen kan reduseres med over 90 prosent ved å bytte til en annen flasketype.

Det har vært flere ubesvarte spørsmål om effektene av bruk av rengjøringsmidler i sprayform, som hvor store dråper som dannes, hvor mye som havner i luften, og hvilke flyktige organiske forbindelser som frigis, samt hvor mye som trekkes langt ned i lungene (bronkiene).

I prosjektet ble 17 ulike rengjøringsmidler til rom- og sanitærrengjøring og 7 forskjellige sprayflasker med ulike dyser (ventilen spray kommer ut av), undersøkt i laboratorieforsøk.

Målsetningen med studien var å undersøke de helserelaterte konsentrasjonene av dråper som finnes i luft. Den inhalerbare fraksjonen (det en kan puste inn gjennom nese og munn), den torakale fraksjonen (partikler som er små nok til å passere strupehodet) og den respirable fraksjonen (partikler små nok til å trenge ned i lungeblærene). I studien ble også parfymer og løsemidler (flyktige organiske forbindelser) som frigis ved spraying undersøkt. Dette da disse kan være allergener.

Det ble også gjort luftmålinger blant renholdere i arbeidssituasjonen, fordi eksponeringen under arbeid kan være helt annerledes enn i et laboratorium. Her bar renholdere prøvetakingsutstyr gjennom en hel arbeidsdag.

Forebygging og reduksjon av eksponering

Det var store forskjeller i dråpestørrelser mellom sprayflaskene som ble undersøkt, og derfor store muligheter for redusere eksponering. Gjennom utskifte av dyser og/eller bytte av sprayflasker vil en kunne oppnå en 90 prosent reduksjon av eksponeringen renholderne utsettes for. Ved overgang til skumdyser vil denne eksponeringen kunne reduseres ytterligere.

Dette gir industrien muligheter for å etablere primærforebyggende tiltak allerede i produksjonsfasen samt virksomheter mulighet til å, på enkle måter, etablere forebyggende tiltak med målsetning om minimere risikoen renholderne utsettes for.

Last ned rapporten her:

STAMI-rapport nr. 2 – 2017 Rengjøringsmidler i sprayform

 


Les mer

Les mer om renholdsprosjektet her (s. 28 i pdf)

Bakgrunnsfakta om renholdere

http://noa.stami.no/arbeidsmiljoindikatorer/helseutfallarbeidsskader/helseplager/luftveisplager/

http://noa.stami.no/arbeidsmiljoindikatorer/helseutfallarbeidsskader/ufore/oppbrukte-sykepengerettigheter-diagnoser/

Andre artikler knyttet til Partikler og kjemikalier - røyk, gass, støv

 • EXPO Online – lansering av ny nettbasert registreringsløysing for luftprøver

  Vi veit at det er mange som potensielt kan vere utsett for kjemiske eksponeringar gjennom arbeidslufta. Expo Online gjer det lettare for verksemdene å registrere luftprøver. EXPO Online er utvikla i samarbeid mellom STAMI, tilsyna og partene i arbeidslivet, og har vore testa i fleire rundar av verksemder innan ulike næringar.

 • Bruk av kunstig intelligens og roboter i toksikologi

  Innenfor toksikologi pågår det for tiden store globale samarbeidsprosjekter hvor målsettingen er å utvikle mer effektive og pålitelige metoder for å teste stoffers toksiske egenskaper. Blant annet ved bruk av humane celler og roboter. Utviklingen av kraftig og automatisert analyseteknologi for biologisk materiale knyttet opp mot store datamengder er en drivkraft i utviklingen av beregningsbaserte metoder for toksikologiske risikovurderinger.

 • STAMI er på banen

  Når Follobanen står ferdig om fem år, har fire tunnelboremaskiner og nærmere 500 arbeidere skapt Nordens hittil lengste jernbanetunnel. STAMI er med på ferden gjennom fjellet og forsker på helsen til tunnelarbeiderne underveis.

 • STAMI-TV: Nevropsykologisk forskning og arbeidsmiljø

  På dette frokostseminaret ser vi særlig på endringer i nevropsykologiske funksjoner på grunn av eksponeringer for vibrasjoner ved arbeid i manuelle yrker. Vi vil også se noe hvordan alderseffekter hos arbeidstakeren som kan påvirke arbeidet. Foredragsholder er forskningssjef Rita Bast Pettersen ved avdeling for arbeidsmedisin og epidemiologi, STAMI.

 • Ny STAMI-rapport: Eksponering i norske sagbruk

  Norsk sagbruksindustri omfatter over 200 sagbruk spredt over hele Norge, og sysselsetter ca. 5000 ansatte. STAMI er i gang med å undersøke om dagens eksponering i norske sagbruk har uheldige effekter på luftveiene og induserer luftveisinflammasjon. En bred eksponeringskarakterisering er nå gjennomført, og resultatene samlet i en STAMI-rapport.

 • Kjemiske eksponeringer i norsk arbeidsliv

  Nærmere 25 prosent av norske yrkesaktive oppgir at de utsettes for kjemiske yrkeseksponeringer i sitt arbeid. Kjemiske eksponeringer er en risikofaktor for mange ulike helseutfall. Yrkene som rapporterer høyest andel kjemisk eksponering er mekanikere, byggearbeidene og metallarbeidere. Også yrkesgrupper som renholdere og anleggsarbeidere oppgir høyere kjemisk eksponering enn gjennomsnittet i Norge.