Nyhet

Ny rapport om bygg og anlegg: Nesten halvparten av ulykkene er fallulykker

Fallulykker er den ulykkestypen som skjer oftest i bygg og anlegg. Fall er også den typen ulykke som forårsaker flest alvorlige skader og arbeidsskadedødsfall. Flesteparten av ulykkene kunne vært unngått.
Det viser en ny rapport fra Arbeidstilsynet og Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI).

Rapporten «Ulykker i bygg og anlegg 2015» presenterer utvikling i dødsulykker og skader i næringen, og den gir en analyse av 176 ulykker som Arbeidstilsynet har fulgt opp med fysiske tilsyn i 2015. Rapporten er skrevet på oppdrag for Charter for en skadefri bygge- og anleggsnæring.

Nesten halvparten av ulykkene som er med i analysen er fallulykker. Ulykkene som skjer oftest er at arbeidstaker faller fra tak, golv, stillas og stige. I tillegg er det mange ulykker der arbeidstaker skades av fallende gjenstander.

– Fallulykker har ofte alvorlige konsekvenser for arbeidstakerne. Rapporten viser at det er behov for å jobbe kontinuerlig med sikkerhet i alle faser av et bygge- og anleggsprosjekt og på alle plan – hele tiden. Nå må bransjen og myndighetene bruke kunnskapen i rapporten og sette inn støtet der det trengs mest, sier direktør i Arbeidstilsynet, Ingrid Finboe Svendsen.

– Kunnskapsbasert forebygging er særdeles verdifullt for å kunne rette innsatsen der hvor den gir størst og mest gjennomgående effekt. HMS-charteret bidrar til å gjøre veien fra kunnskap til handling kort, og møter partene i arbeidslivets ambisiøse målsetning på en god måte, sier direktør for Statens arbeidsmiljøinstitutt, Pål Molander.

Kan forebygges

Analysen av ulykkene avdekker at det har vært mangler knyttet til alt fra risikostyring og sikkerhetskultur, til arbeidsplaner og opplæring. Vanlige konsekvenser er feil bruk av utstyr, arbeid i høyden uten sikring, at farlige områder ikke er sperret eller merket, og at arbeidstakere velger feil rekkefølge og metode.

– Menneskelige feil skjer, men det er viktig å understreke at det ikke er arbeidstakerens skyld at ulykken skjedde. Mennesker gjør feil, men omfanget av feilene kan i stor grad reduseres med blant annet god styring og involvering. Med så mange aktører som det ofte er på en bygge- og anleggsplass, er det helt nødvendig at ansvarsforholdene er klare og oversiktlige, sier Finboe Svendsen.

Unge arbeidstakere er spesielt utsatt og det er mange innleide og utenlandske arbeidstakere blant de skadde.

Rapportens analyser bekrefter i stor grad Arbeidstilsynets erfaringer fra tilsyn og forhold inspektørene kommer over som gjør at etaten stanser arbeid på grunn av fare for liv og helse. Arbeidstilsynet vil naturlig nok legge vekt på denne kunnskapen når aktivitet mot bygg- og anlegg neste år planlegges og prioriteres.

Færre dødsulykker

I 2015 mistet seks personer livet i arbeidsulykker i bygge- og anleggsvirksomhet. De siste sju årene har i overkant av 9 arbeidstakere i gjennomsnitt omkommet i bygg og anlegg.

– Det er for tidlig å si om nedgangen i arbeidsskadedødsfall i 2015 er starten på en nedadgående trend, eller om det er en naturlig variasjon, sier direktør Ingrid Finboe Svendsen i Arbeidstilsynet. Hittil i 2016 har 7 arbeidstakere omkommet i bygg og anlegg.

Bygge- og anleggsvirksomheter rapporterer om 12 arbeidsskader per 1000 ansatt, ifølge Statistisk Sentralbyrå. Næringen er dermed godt over snittet for alle norske yrkesaktive, som er oppunder 9 skader per 1000 ansatte. Det er også den næringen som har den største andelen av alle meldte fallulykker som har resultert i død og alvorlig skade.

Viktige anbefalinger

Rapporten peker på utfordringer og kommer med anbefalinger om hva som skal til for å forebygge ulykker i bygg og anlegg:
•    gi god opplæring og sikre at den som skal gjøre jobben er kjent med risikoforholdene han kan komme bort i.
•    operative ledere må være til stede og sørge for å risikovurdere, koordinere og sørge for skikkelige sikkerhetstiltak. Det er mange årsaker til for eksempel fallulykker, men det er spesielt viktig å ha fysiske barrierer som hindrer fall og at disse er i god nok stand.
•    følge opp at arbeidet foregår sikkert og som planlagt og ha kontroll på at farer som oppstår blir håndtert.
•    organisering og ansvarsforhold må være klare og kommunikasjonen mellom aktørene om farer må være god.
•    iverksett forebyggende tiltak rettet mot unge arbeidstakere og innleide arbeidstakere. En stor andel av de innleide som var skadet var utenlandske arbeidstakere.

– Arbeidstilsynet ser positivt på det økende fokuset på HMS i bygge- og anleggsnæringen de siste årene, blant annet gjennom etablering av bransjesamarbeidet i Charter for en skadefri bygge- og anleggsnæring. Mange bedrifter jobber godt og seriøst med å ivareta sikkerheten til sine ansatte. Men dessverre ser vi altfor ofte at altfor mange ikke har det mest elementære på plass når det gjelder det å forebygge ulykker, sier Ingrid Finboe Svendsen.

Les mer på arbeidstilsynet.no

Last ned rapporten

 • Rapportene «Skader i bygg og anlegg 2015» skrevet på oppdrag for Charter for en skadefri bygge- og anleggsnæring. Dette HMS-charteret ble undertegnet i juni 2014 og forplikter til samarbeid for at alle skal komme trygt hjem fra jobb. Myndigheter og representanter for alle ledd i bygg og anlegg (byggherrer, prosjekterende, utførende og arbeidstakerne) har undertegnet.

Andre artikler knyttet til Ulykker og skader

 • Innvandrere i håndverksyrker blir oftere skadet på jobb

  En ny rapport fra Arbeidstilsynet og STAMI har sett på skader og arbeidsrelaterte helseproblemer over tid i bygg- og anleggssektoren. Rapporten viser blant annet at innvandrere i håndverksyrker oftere blir skadet på jobb.

 • Utenlandske arbeidstakere mest utsatt for ulykker

  Utenlandske arbeidstakere har høyere risiko for å miste livet på jobb enn norske arbeidstakere. Det kommer fram i en ny rapport om bygg- og anleggsnæringen utarbeidet av Arbeidstilsynet og Statens Arbeidsmiljøinstitutt.

 • Fakta fra STAMI: Arbeidsskadedødsfall

  Et arbeidsskadedødsfall blir definert som en arbeidsskade som fører til at den skadde dør innen ett år etter at ulykken skjedde. Dette er en viktig indikator for risikonivået i arbeidslivet. I et langsiktig perspektiv, dvs. hvis vi ser flere tiår tilbake, har det vært en klar nedgang i arbeidsskadedødsfall.

 • STAMI-TV: Unge arbeidstakeres helse og sikkerhet

  Unge er mer utsatt for uheldige eksponeringer i arbeidslivet, og de har en mye større risiko både for skader og ulykker, for psykiske plager og andre arbeidsrelaterte helseutfall. Hva er de viktigste årsakene til ulykker, redusert arbeidshelse og lav yrkesdeltakelse blant unge arbeidstakere i dag, og hva som kan gjøre for å forbedre de unges arbeidsvilkår? Foredragsholder er Therese Hanvold ved STAMI, og frokostseminaret ble avholdt 27. oktober.

 • Hvordan er ledelse forbundet med sikkerhet på arbeidsplassen?

  Ledelse er ansett som den enkeltfaktor som har størst betydning for sikkerhet, og det foreligger derfor en rekke vitenskapelige studier som har undersøkt sammenhenger mellom ulike former for ledelse og ansattes vurdering av sikkerhet. Har dette begrenset vår forståelse av ledelse og sikkerhet?

 • 12 dør på jobb i bygg- og anlegg hvert år

  Risikoen for å dø på jobb er dobbelt så høy i bygg- og anlegg som for gjennomsnittet i alle andre næringer. De siste seks årene har gjennomsnittlig 12 arbeidstakere i bygg- og anlegg mistet livet hvert år.

Få nyhetsbrev
Lukk