Hjem Nyheter Ny rapport om arbeidsmiljø i Norge og EU

Ny rapport om arbeidsmiljø i Norge og EU

Internasjonale sammenlikninger av arbeidsmiljøforhold er viktig for å kartlegge ulikheter, se på hvorfor det er forskjeller mellom land og hva disse forskjellene betyr. En ny rapport som presenteres på frokostseminar på STAMI torsdag 12. oktober gir en helhetlig beskrivelse av status og trender for hvordan sysselsatte i Norge opplever eget arbeid og arbeidsmiljø sammenliknet med Europa forøvrig.

Arbeidsforholdene i Norge er generelt gode sammenliknet med arbeidsforholdene i de fleste EU-land. Samtidig vet vi at det er utfordringer i noen yrkes- og næringsgrupper. Den europeiske arbeidsmiljøundersøkelsen (EWCS) er den eneste undersøkelsen som sammenlikner arbeidsmiljøtilstanden i Norge med enkeltland i EU og EU-gjennomsnittet. I 2015 deltok mer enn 43 000 sysselsatte fra 35 land i undersøkelsen.

Sysselsetting

Norge er et av de landene med høyest sysselsetting både blant kvinner og menn, lav arbeidsledighet og en høy andel eldre i arbeid. Et særtrekk for Norge er at forskjellen i yrkesdeltakelse mellom menn og kvinner er mindre enn i resten av Europa, og den har blitt atskillig mindre over tid.

Resultater fra undersøkelsen viser blant annet at kvinner og menn både i Norge og EU rapporterer ulike risikofaktorer knyttet til det arbeidet de utfører og det yrket de innehar. Problemstillinger knyttet til kvinnedominerte yrkesgrupper som emosjonelle krav og vold og trusler i arbeidet var i 2010-undersøkelsen mer fremtredende i Norge sammenliknet med EU, men hvordan ser dette bildet ut i dag?

Organisatoriske endringer

Dagens arbeidsliv kjennetegnes av høy endringstakt. Organisatoriske endringer med stor betydning for arbeidet er mer utbredt blant norske yrkesaktive (31%), sammenliknet med EU-landene (23%). Resultatene fra den europeiske arbeidsmiljøundersøkelsen  i 2010 viste at Norge kommer godt ut når det gjelder medvirkning i endringsprosesser.

Hvordan Norge plasserer seg i forhold til EU, og enkeltland i EU når det gjelder medvirkning – og en rekke andre faktorer i arbeidsmiljøet med betydning for helse og trivsel – vil presenteres på frokostseminaret 12. oktober.

Ulike arbeidssituasjoner medfører forskjeller i jobbkvalitet. Det å identifisere hvilken arbeidssituasjon som på et overordnet nivå kjennetegner arbeidsmiljøet til både norske og europeiske yrkesaktive, og hvordan grupper av yrkesaktive plasserer seg i de ulike arbeidssituasjonene, kan bidra til å identifisere risikoutsatte grupper i både norsk og europeisk arbeidsliv.

 

Meld deg på frokostseminar 12. oktober

  • STAMI ønsker velkommen til frokostseminar med lansering av rapporten «Arbeidsmiljøet i Norge og EU - en sammenlikning». Det er 5 år siden forrige rapport. Hvordan ser arbeidsmiljøet i Norge og EU ut i dag i forhold til den gang? Hvordan ligger Norge an i 2017?

Få nyhetsbrev
Lukk