Nyhet

Ny rapport om arbeidsmiljø i Norge og EU

Internasjonale sammenlikninger av arbeidsmiljøforhold er viktig for å kartlegge ulikheter, se på hvorfor det er forskjeller mellom land og hva disse forskjellene betyr. En ny rapport som presenteres på frokostseminar på STAMI torsdag 12. oktober gir en helhetlig beskrivelse av status og trender for hvordan sysselsatte i Norge opplever eget arbeid og arbeidsmiljø sammenliknet med Europa forøvrig.

Arbeidsforholdene i Norge er generelt gode sammenliknet med arbeidsforholdene i de fleste EU-land. Samtidig vet vi at det er utfordringer i noen yrkes- og næringsgrupper. Den europeiske arbeidsmiljøundersøkelsen (EWCS) er den eneste undersøkelsen som sammenlikner arbeidsmiljøtilstanden i Norge med enkeltland i EU og EU-gjennomsnittet. I 2015 deltok mer enn 43 000 sysselsatte fra 35 land i undersøkelsen.

Sysselsetting

Norge er et av de landene med høyest sysselsetting både blant kvinner og menn, lav arbeidsledighet og en høy andel eldre i arbeid. Et særtrekk for Norge er at forskjellen i yrkesdeltakelse mellom menn og kvinner er mindre enn i resten av Europa, og den har blitt atskillig mindre over tid.

Resultater fra undersøkelsen viser blant annet at kvinner og menn både i Norge og EU rapporterer ulike risikofaktorer knyttet til det arbeidet de utfører og det yrket de innehar. Problemstillinger knyttet til kvinnedominerte yrkesgrupper som emosjonelle krav og vold og trusler i arbeidet var i 2010-undersøkelsen mer fremtredende i Norge sammenliknet med EU, men hvordan ser dette bildet ut i dag?

Organisatoriske endringer

Dagens arbeidsliv kjennetegnes av høy endringstakt. Organisatoriske endringer med stor betydning for arbeidet er mer utbredt blant norske yrkesaktive (31%), sammenliknet med EU-landene (23%). Resultatene fra den europeiske arbeidsmiljøundersøkelsen  i 2010 viste at Norge kommer godt ut når det gjelder medvirkning i endringsprosesser.

Hvordan Norge plasserer seg i forhold til EU, og enkeltland i EU når det gjelder medvirkning – og en rekke andre faktorer i arbeidsmiljøet med betydning for helse og trivsel – vil presenteres på frokostseminaret 12. oktober.

Ulike arbeidssituasjoner medfører forskjeller i jobbkvalitet. Det å identifisere hvilken arbeidssituasjon som på et overordnet nivå kjennetegner arbeidsmiljøet til både norske og europeiske yrkesaktive, og hvordan grupper av yrkesaktive plasserer seg i de ulike arbeidssituasjonene, kan bidra til å identifisere risikoutsatte grupper i både norsk og europeisk arbeidsliv.

 

Meld deg på frokostseminar 12. oktober

 • STAMI ønsker velkommen til frokostseminar med lansering av rapporten «Arbeidsmiljøet i Norge og EU - en sammenlikning». Det er 5 år siden forrige rapport. Hvordan ser arbeidsmiljøet i Norge og EU ut i dag i forhold til den gang? Hvordan ligger Norge an i 2017?

Andre artikler knyttet til Arbeidsmiljøfakta

 • Arbeidsmiljøet i Norge og EU - en sammenlikning

  En ny rapport fra STAMI gir en helhetlig beskrivelse av status og trender for hvordan sysselsatte i Norge opplever eget arbeid og arbeidsmiljø sammenliknet med Europa forøvrig. Rapporten ble presentert på et frokostseminar på STAMI 12. oktober. Her kan du se presentasjonen og laste ned rapporten.

 • Fakta fra STAMI - Konflikter på arbeidsplassen

  Om lag ni prosent av alle yrkesaktive opplever av og til eller ofte ubehagelige konflikter med overordnede, mens om lag syv prosent opplever konflikter med arbeidskollegaer på arbeidsplassen. Nærmere nitten prosent opplever dette med kunder, klienter, elever eller andre som ikke er ansatt på arbeidsplassen.

 • Arbeid påvirker psykisk helse

  Psykiske helseproblemer er utbredt blant yrkesaktive. I følge Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) oppgir 15 prosent eller 380 000 yrkesaktive å ha psykiske plager som symptomer på angst og depresjon. Tall fra NAV viser at psykiske lidelser ligger til grunn for 20 prosent av det legemeldte sykefraværet og 35 prosent av årsakene til uføretrygd. I flere år har tallene pekt mot en trend hvor psykisk helse får en større betydning for deltakelse, fravær og frafall fra arbeidslivet.

 • Innvandreres arbeidsmiljø og arbeidshelse

  Vi har begrenset kunnskap om arbeidsmiljøet blant ulike innvandrergrupper i Norge. Mange av de største innvandrergruppene har relativt kort botid og en del av arbeidsinnvandringen er knyttet til kortvarige arbeidsopphold. De utgjør dermed en gruppe av sysselsatte som i liten grad er fanget opp av eksisterende arbeidsmiljøundersøkelser og nasjonale registre.

 • Du kan bli sjuk av å jobbe, men du kan også bli frisk

  Arbeidsmiljø og arbeidshelse er ikkje noko nytt forskingsfelt. Vi har lenge visst mykje om kva i arbeidsmiljøet vi blir sjuke av – og kva som kan vere med på å halde og faktisk gjere oss friske – men det er ikkje alltid vi brukar denne kunnskapen.

 • Fakta fra STAMI - Arbeidsmiljø og psykiske plager

  Nasjonale tall viser at om lag 15 prosent av alle yrkesaktive oppgir psykiske plager i løpet av siste måned, noe som tilsvarer i overkant av 380 000 personer. Forekomsten av psykiske plager blant yrkesaktive har vært stabil de to siste tiårene. Psykiske plager oppgis å være mest utbredt blant yrkesaktive med lav utdanning og er mer utbredt blant kvinner enn menn.